Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5679. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče, stran 18803.

Na podlagi 58., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/ 84, 32/85, 33/86), 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/ 02), in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 1. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče, v nadaljevanju: odlok (Uradni list RS, št. 37/03) se spremeni peti odstavek 4. člena tako, da se glasi:
»Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva pri obračunu nadomestila v naslednjem letu.«
2. člen
Prvi odstavek 9. člena odloka (Opremljenost stavbnega zemljišča) se spremeni tako, da se glasi:
1.  dostop:
   a) makadamska cesta                   10 točk
   b) asfaltna cesta ali ulica s hodniki za pešce      20 točk
   c) asfaltna cesta ali ulica brez hodnikov za
   pešce                          15 točk
2.  urejene javne parkirne površine              5 točk
3.  urejene zelene in rekreacijske površine          5 točk
4.  odvodnjavanje
   a) urejena cestno kanalizacija              10 točk
   b) površinsko odvodnjavanje                5 točk
5.  kanalizacija                       10 točk
6.  vodovod                         10 točk
7.  električno omrežje                    10 točk
8.  toplovodno ali plinsko ogrevanje             15 točk
9.  telefonsko naročniško omrežje              10 točk
10. javna razsvetljava                    10 točk
11. kabelska TV                       10 točk
V istem členu se v drugem odstavku doda novi stavek, ki se glasi:
»Točke a, b in c prve alinee ter točki a in b četrte alinee se pri točkovanju opremljenosti stavbnega zemljišča med sabo izključujejo.«
3. člen
Spremeni se 13. člen (Druga stavbna zemljišča) odloka tako, da se glasi:
»Peskokopi, glinokopi, kamnolomi, površine na katerih so zgrajeni objekti za proizvodnjo in distribucijo električne energije, površine na katerih so zgrajeni telekomunikacijski oddajniki, površine na katerih so zgrajeni objekti kabelsko razdelilnega sistema ter objekti za distribucijo plina, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, odlagališča odpadkov in druge površine namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo ne glede na lego in komunalno opremljenost po naslednjih kriterijih, kolikor ne gre za objekte gospodarske javne infrastrukture:
Dejavnost                        Število točk
Peskokopi, kamnolomi                       260
Telekomunikacijski oddajniki mobilnih
telefonskih omrežij                       4000
Bencinski servis                         800
Objekti za proizvodnjo in distribucijo
električne energije                        800
Telekomunikacijski objekti stacionarne telefonije         800
Objekti za distribucijo plina                   800
Kabelsko razdelilni sistem                    400
4. člen
Spremeni se 14. člen odloka in sicer tako, da se glasi:
»Površine peskokopov in kamnolomov, od katerih se obračunava nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča so površine pisarn, površine za skladiščenje in drugo opravljanje poslovne dejavnosti, ter druge urejene površine, kot so interne ceste, odprta skladišča in podobno.
Telekomunikacijski oddajniki mobilnih telefonskih omrežij so bazne postaje mobilne telefonije. Površina, od katerih se obračunava nadomestilo znašajo 100 m2.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno gradbeno parcelo bencinskega servisa.
Površine objektov za proizvodnjo in distribucijo električne energije, so tlorisne površine daljnovodnih stebrov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem s povprečno površino 50 m2 in nizkonapetostnih stebrov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v povprečni površini 5 m2 ter tlorisne površine objektov za prenos in distribucijo električne energije s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Telekomunikacijski objekti, so razdelilne omarice, prostostoječe telefonske centrale in telefonski drogovi. Površine telekomunikacijskih objektov, so površine telefonskih stebrov v površini 5 m2 in tlorisne površine telekomunikacijskih objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.
Površine objektov za distribucijo plina znašajo za posamezne razdelilne omarice 20 m2.
Površine objektov kabelsko razdelilnega sistema so površine razdelilnih omaric s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in tlorisne površine drugih objektov kabelsko razdelilnega sistema s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem.«
5. člen
V 21. členu se spremeni prvi odstavek in sicer tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne vloži prijave za odmero nadomestila po četrtem odstavku 4. člena tega odloka ali če v prijavi navede neresnične podatke.«
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-06/00-7
Zreče, dne 1. decembra 2003.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost