Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5622. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja, stran 18741.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002) in statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 - prečiščeno besedilo, 115/00. 60/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi z 58.–63. členi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92) je Občinski svet Mislinja na 11. seji dne 22. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
1. člen
S tem odlokom o spremebah in dopolnitvah odloka o nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja, se spremeni 1., 8. 10. in 14. člen ter se doda 1.a člen k odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 77/96 ter Uradni list RS, št. 37/98).
2. člen
V 1. členu odloka se za besedilom »Ta odlok opredeljuje« doda besedilo: »definicijo območja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč«
3. člen
Za 1. členom se doda nov 1a člen, ki se glasi:
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5; preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Za preostanek površine zemljiške parcele, kot je opredeljena v prejšnjem odstavku tega člena, se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča odmeri samo v primeru, če je površina zazidljive parcele najmanj 600 m2 in je na njej mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe.
Šteje se, da ima že določeno gradbeno parcelo vsaka stavba, ki je bila zgrajena na podlagi gradbenega dovoljenja, enotnega dovoljenja za gradnjo ali stavba, za katero je bila izdana odločba o funkcionalnem zemljišču, v skladu z zakonom o graditvi objektov (Uradni list SRS št. 34/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 71/93, …, 52/00) in zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, …, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, …, 23/02).
Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ter da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
4. člen
V 8. členu se v 2. točki črtata besedi »kamnolome in peskokope«
5. člen
10. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
Merila za določitev 1 m2 stavbnega zemljišča iz 9. člena tega odloka se uporabljajo tudi za določitev m2 nezazidanega stavbnega zemljišča.
Pri vrednotenju nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se število točk, ugotovljenih po merilih iz 9. člena tega odloka pomnoži s faktorjem 0,25 dobljena skupna vrednost točk se nato pomnoži s celotno površino nezazidanega stavbnega zemljišča in vrednostjo točke, ki velja za zazidana stavbna zemljišča. Za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča je potrebo vzpostaviti ustrezno evidenco nezazidanih stavbnih zemljišč v občini
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se za 1. odstavkom doda nov 2. odstavek, ki se glasi:
Nadomestilo se ne odmerja za objekte gospodarske javne infrastrukture oziroma za zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so objekti gospodarske javne infrastrukture. Prav tako se nadomestilo ne odmerja za tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskih aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stavb, ki so namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave oziroma je na njih dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture.
7. člen
Ta odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja in Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Mislinja, začneta veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42008-0001/2003
Mislinja, dne 22. decembra 2003.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost