Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5598. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica, stran 18722.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) in 133. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet občine Cerknica na 7. redni seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 51/96 in 61/96) se v 2. členu doda nov odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje tudi od površine stavbne parcele, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt javne gospodarske infrastrukture. V objektih z več uporabniki se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi od sorazmernega dela gradbene parcele, na kateri stoj objekt.
Če stavba še nima določene stavbne parcele, se do njene določitve nadomestilo odmerja od površine stavbe pomnožena s faktorjem 1.5.«
2. člen
12. člen se spremeni, tako, da glasi:
»Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb.
Višina nadomestila za kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča se določi po številu točk glede na razporeditev zemljišč v ustrezno cono, po tabeli iz 9. člena odloka ter vrednosti točke. Višina nadomestila za kvadratni meter nezazidanega stavbnega zemljišča je znesek števila točk in vrednosti točke.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, pa se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki so namenjena za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulturo, znanosti in športa in javne uprave, ki so nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja objektov gospodarske javne infrastrukture.«
3. člen
V 11. členu se doda novi odstavek, ki glasi:
»Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte v lasti Občine Cerknica, kateri so namenjeni za opravljanje njene lastne dejavnosti in dejavnost zavodov, ki jih je ustanovila Občina Cerknica in se njihova osnovna dejavnost financira iz občinskega proračuna.«
4. člen
V 19. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 41400-1/2003
Cerknica, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l. r.

AAA Zlata odličnost