Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5606. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija, stran 18727.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in drugega odstavka 23. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01 in 33/01) je Občinski svet občine Idrija na 10. redni seji dne 18. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Idrija (Uradni list RS, št. 33/01) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, direktor občinske uprave in predstojnik Službe za protokol, stike z javnostjo in prireditve, po pooblastilu župana in direktorja občinske uprave pa tudi predstojniki drugih služb občinske uprave ali drug delavec občinske uprave.”
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:
“– služba za protokol, stike z javnostjo in prireditve,”.
Drugi odstavek 6. člena se črta.
3. člen
V 7. členu se peta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– pomoč strankam – nudenje splošnih informacij o upravnih storitvah,”.
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se v drugi alinei za besedo “pomoč” dodata besedi “občinski upravi,”, sedma alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
“– izdajanje soglasij in odmera komunalnih taks.”.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– vodenje in nadzor investicij;”.
6. člen
Črta se 10. člen.
7. člen
V 11. členu se doda nov četrta alinea, ki se glasi:
“– spremljanje in nadzor državnih pomoči,”.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se za dvanajsto alineo dodajo nova trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta in sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
“– koordinira strokovne naloge, ki jih za občino na področju prostora in varstva okolja opravljajo pravne in fizične osebe,
– vzpostavitev in upravljanja z geoinformacijskim sistemom,
– zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava podatkovnih baz,
– izdelava analiz in sodelovanje pri pripravi programov razvoja posameznih področij,
– pomoč službam občinske uprave na področju informatike,”.
Dosedanja trinajsta alinea postane šestnajsta alinea.
9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V službi za protokol, stike z javnostjo in prireditve občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– protokolarne zadeve,
– priprava tiskovnih konferenc,
– seznanjanje javnosti o delu občinskega sveta, župana in občinske uprave,
– sodelovanje in pomoč pri pripravi in izvedbi prireditev v občini Idrija,
– opravlja druge naloge na tem področju.”
10. člen
V drugem odstavku 18. člena se doda nova peta alinea, ki se glasi:
“– organizira in skrbi za opravljanje nadzorstva občinske inšpekcije in občinskega redarstva nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti;”.
Dosedanja peta, šesta in sedma alinea postanejo šesta, sedma in osma alinea.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.”
11. člen
V prvem stavku 20. člena se beseda “pravilnikom” nadomesti z besedo “aktom”.
12. člen
Župan Občine Idrija v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda nov akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Idrija.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-3/01
Idrija, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Idrija
Damjan Krapš l. r.

AAA Zlata odličnost