Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 18794.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), v povezavi z 58. do 63. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18-932/84 in 33-1733/89 ter Uradni list RS, št. 24-1253/92 – odl. US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80-2893/94, 45-2244/97 – odl. US in 56-2519/98) in 12. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
1.člen se v celoti črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»V Občini Vojnik se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo od stavbnih zemljišč, ki jih opredeljuje 218. člen zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št, 110/02).«
2. člen
7. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 29/01) se spremeni in glasi:
»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za:
1. Zazidano stavbno zemljišče
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske infrastrukture.
Za določitev za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upošteva:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne, delavnice za prosti čas, kabineti in vsi pomožni in tehnični prostori) ter čista tlorisna površina prostostoječih garaž za osebne avtomobile;
b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.).
Od površin pod a) in b) se plačuje nadomestilo od dneva, ko se pričnejo uporabljati.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka ter površina nezazidanih stavbnih zemljišč iz 7.a člena tega odloka.«
3. člen
Za dosedanjim 7. členom se doda nov 7.a člen z naslednjim besedilom:
»Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.«
4. člen
Za 7.a členom se doda nov 7.b člen z naslednjim besedilom:
»Lega stavbnega zemljišča se določi v skladu z 2. členom tega odloka.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to, ali je stavbno zemljišče v uporabi ali ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot zazidano stavbno zemljišče, pri določanju točk se upošteva namembnost, ki je določena po izvedbenem prostorskem aktu oziroma se upošteva namembnost za katero je bilo zemljišče pridobljeno. V tem primeru se določijo točke po tem odloku za namembnost, ki je razvidna iz pravnega posla ob pridobitvi nepremičnine.«
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, urejenega z izvedbenim prostorskim aktom, se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča na podlagi 4., 5. in 6. člena, tega odloka.
5. člen
8. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00 in 29/01) se spremeni in glasi:
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk (določenih v 4., 5. in 6. členu tega odloka) pomnoži s površino v m2 stanovanjskih ali poslovnih prostorov oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Zavezančev izračun za nezazidano stavbno zemljišče se pomnoži s faktorjem 0,2.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2004.
Št. 819-12/2003-15
Vojnik, dne 18. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost