Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5642. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004, stran 18761.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 100/00 - sklep US), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/2003) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na 14. seji, dne 9. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov             v tolarjih
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                       Plan 2004
------------------------------------------------------------------------
1           2                        3
------------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki                   3.121,459.645
    (70+71+72+73+74)
    Tekoči prihodki (70+71)               2.040,334.650
 
70   Davčni prihodki                   1.497,909.000
    (700+703+704)
    700 Davki na dohodek in dobiček           982,667.000
    703 Davki na premoženje               232,495.000
    704 Domači davki na blago in storitve        282,747.000
71   Nedavčni prihodki                   542,425.650
    (710+711+712+713+714)
    710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja             315,717.000
    711 Takse in pristojbine               10,430.000
    712 Denarne kazni                    104.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in stortev        1,500.000
    714 Drugi nedavčni prihodki             214,674.650
72   Kapitalski prihodki                  117,534.000
    (720+722)
    720 Prodaja osnovnih sredstev             40,534.000
    722 Prodaja zemljišč
      in nematerial. premoženja             77,000.000
73   Prejete donacije                   280,700.000
    (730+731)
    730 Prejete donacije iz domačih virov         23,700.000
    731 Prejete donacije iz tujine            257,000.000
    7310 Prejete donacije od tujih
      pravnih oseb za tekočo
      porabo
74   Transferni prihodki                  682,890.995
    740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinan. instituc.              682,890.995
 
II.  Skupaj odhodki                   3.213,650.583
    (40+41+42+43)
40   Tekoči odhodki                    769,272.143
    (400+401+402+403+409)
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        182,266.114
    401 Prispevki delodajalcev
      za soc. varnost                  24,864.331
    402 Izdatki za blago in storitve           543,822.741
    403 Plačila domačih obresti              10,318.957
    409 Sredstva, izločena v rezerve            8,000.000
41   Tekoči transferi                   820,259.049
    (410+411+412+413+414)
    410 Subvencije                    281,352.658
    411 Transferi posameznikom,
      gospodinjstvom                  153,001.164
    412 Transferi neprofitnim organiz.
      in ustanovam                   114,529.126
    413 Drugi tekoči domači transferi          271,259.466
    414 Tekoči transferi v tujino              116.635
42   Investicijski odhodki (420)             1.622,419.391
    420 Nakup in gradnja osnovnih
      sredstev                    1.622,419.391
43   Investicijski transferi (430)              1,700.000
    430 Investicijski transferi              1,700.000
    4301 Investicijski transferi
      javnim skladom, agencijam
III.  Proračunski primanjkljaj/presežek           -92,190.938
    (I – II)
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                       Plan 2004
------------------------------------------------------------------------
1           2                        3
------------------------------------------------------------------------
75   IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750)              7,685.621,70
    750 Prejeta vračila danih posojil          7,685.621,70
44   V. Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440)              7,685.621,70
    440 Dana posojila                  7.685.621,70
    441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila
    in spremembe kapital. deležev (IV.- V)             –
VII.  Skupni primanjkljaj/presežek
    prihodki minus odhodki ter
    saldo prejetih in danih posojil
    (I + IV) – (II + V)                 -92,190.938
C)   Račun financiranja
------------------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                       Plan 2004
------------------------------------------------------------------------
1           2                        3
------------------------------------------------------------------------
50   VIII. Zadolževanje                   96,486.258
    500 Domače zadolževanje                96,486.258
55   IX. Odplačilo dolga                   4,295.320
    550 Odplačila domačega dolga              4,295.320
X.   Neto zadolževanje (VIII – IX)             92,190.938
XI.  Povečanje/zmanjšanje sredstev
    na računih (VII – X)                      –
------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini 5,000.000 tolarjev.
8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2004 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 5.000.000,00 tolarjev;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 500.000,00 SIT in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 100.000,00 tolarjev.
10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 96,486.258 tolarjev.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic 20,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
13. člen
Sredstva, razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka, so sestavni del proračuna za leto 2004.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-8/2003
Slovenj Gradec, 9. december 2003.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.

AAA Zlata odličnost