Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5656. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2002, stran 18777.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 127/00 in 79/01) določb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 9. seji dne 9. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Tišina za leto 2002.
2. člen
Doseženi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine Tišina po (konsolidiranem) zaključnem računu za leto 2002 znašajo:
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Znesek v SIT
---------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)          513,488.934
   Tekoči prihodki (70+71)               213,824.971
70  Davčni prihodki                   166,097.743
   700 Davek na dohodek in dobiček           128,841.359
   703 Davki na premoženje               12,286.747
   704 Domači davki na blago in storitve        24,969.637
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                  47,727.228
   710 Udeležba na dobičku in odhodki
   od premoženja                     6,283.758
   711 Takse in pristojbine             3,448.120 SIT
   712 Denarne kazni                  133.665 SIT
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                     10,983.498
   714 Drugi nedavčni prihodki             26,878.188
72  Kapitalski prihodki                      –
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
   721 Prihodki od prodaje zalog                 –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                 –
73  Prejete donacije                    500.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov          500.000
   731 Prejete donacije iz tujih virov              –
74  Transferni prihodki                 299,163.963
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij              299,163.963
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)            600,037.864
40  Tekoči odhodki                   129,097.896
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        44,266.403
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                  5,958.044
   402 Izdatki za blago in storitve           76,225.197
   403 Plačila domačih obresti               648.252
   409 Rezerve                      2,000.000
41  Tekoči transferi                  143,623.541
   410 Subvencije                    8,503.677
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                  15,557.749
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                     20,920.031
   413 Drugi tekoči domači transferi          98,642.084
   414 Tekoči transferi v tujino                 –
42  Investicijski odhodki                278,525.942
   420 Nakup in gradnja
   osnovnih sredstev                  278,525.942
43  Investicijski transferi               48,790.485
   430 Investicijski transferi             48,790.485
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primankljaj)              –86,548.929
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Znesek v SIT
---------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                  2,544.060
75  Prejeta vračila danih posojil             2,544.060
   750 Prejeta vračila danih posojil           2,544.060
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                   575.573
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                   575.573
   440 Dana posojila                       –
   411 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb                        575.573
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev           1,968.487
 
C) Račun financiranja
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Znesek v SIT
---------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                     87,455.094
50  Zadolževanje                     87,455.094
   500 Domače zadolževanje               87,455.094
VIII. Odplačila dolga                        –
55  Odplačila dolga                        –
   550 Odplačila domačega dolga                 –
X.  Neto zadolževanje                  87,455.094
XI.  Spremembe stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              2,874.652
Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta je znašalo 2,499.863 SIT. Zaključni račun Občine Tišina vsebuje tudi izvirne prihodke in odhodke Krajevne skupnosti Gederovci in Krajevne skupnosti Tišina za leto 2002. Izvirni prihodki in odhodki krajevnih skupnosti znašajo v zaključnem računu občine 9,167.374 SIT.
3. člen
Sestavni del tega odloka so: analitični pregled bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja in bilanca stanja, ter posebni del zaključnega računa proračuna s prikazom realizacije finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-33/03
Tišina, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l. r.

AAA Zlata odličnost