Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5586. Pravilnik o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, stran 18659.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o preskušanju izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način preskušanja izdelkov in snovi, ki v svojem končnem stanju prihajajo v stik, so v stiku ali so namenjeni za stik z živili (v nadaljnjem besedilu: materiali in izdelki) ter metodologijo priprave vzorca za meritev in izvedbo meritev prehajanja (v nadaljnjem besedilu: migracije) določenih snovi iz materialov in izdelkov.
2. člen
Skupine materialov in izdelkov so materiali in izdelki iz 3. člena pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 98/02 in 75/03; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o izdelkih in snoveh).
3. člen
Preskusi migracije so preskusi, pri katerih se materiale in izdelke pri določenih pogojih preskusa izpostavi živilu ali ustrezno izbranim modelnim raztopinam in se nato izmerijo koncentracije izločenih posameznih snovi (specifična migracija) ali skupin snovi (celotna migracija).
Izmerjene koncentracije izločenih posameznih ali skupin snovi se primerjajo z mejnimi vrednostmi za specifično ali celotno migracijo, kakor so opredeljene v pravilniku o izdelkih in snoveh.
Celotna in specifična migracija snovi materialov in izdelkov v živilo ali modelno raztopino ne sme presegati mejnih vrednosti, ki so opredeljene v pravilniku o izdelkih in snoveh.
II. POSAMEZNE SKUPINE MATERIALOV IN IZDELKOV
Materiali in izdelki iz plastične mase
4. člen
Preverjanje skladnosti migracije sestavin materialov in izdelkov iz plastične mase v živila z mejnimi vrednostmi migracije je treba opraviti v najbolj skrajnih pogojih, kar zadeva čas in temperaturo, ki jih je mogoče predvideti v dejanski uporabi.
Preverjanje skladnosti migracije z mejnimi vrednostmi migracije v modelnih raztopinah za živila je treba opraviti s preskusi migracije v skladu z osnovnimi pravili iz priloge I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Osnovna pravila za preskušanje celotne in specifične migracije za materiale in izdelke so opisana v prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
Preverjanje skladnosti specifične migracije z migracijskimi mejnimi vrednostmi v modelnih raztopinah za živila ni potrebno, če je mogoče ugotoviti, da so izpolnjene zahteve skladnosti glede celotne migracije.
5. člen
Celotna in specifična migracija iz materialov in izdelkov iz plastične mase, določena po postopkih iz priloge II, se izraža v mg/kg.
V naslednjih primerih se celotna in specifična migracija iz prejšnjega odstavka izraža v mg/dm2:
a) izdelki, ki so posode ali so primerljivi s posodami, ali se lahko napolnijo in imajo prostornino manj kot 500 mililitrov (ml) ali več kot 10 litrov (l);
b) folije, filmi ali druge snovi, ki jih ni mogoče napolniti, ali pri katerih ni mogoče oceniti razmerja med njihovo površino in količino živila, ki je v stiku s površino.
V primerih iz prejšnjega odstavka se mejne vrednosti iz priloge II pravilnika o izdelkih in snoveh, ki so izražene v mg/kg, delijo z dogovorjenim faktorjem pretvorbe 6.
6. člen
Koncentracija monomera vinil klorida v materialih in izdelkih ne sme presegati 1 mg/kg končnega izdelka.
Vinil klorid ne sme prehajati v živila, ki so ali so bila v stiku z njim, v koncentraciji, ki je zaznavna z metodo, ki ustreza naslednjim merilom:
1. vsebnost vinil klorida v materialih in izdelkih in vinil klorid, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila, se določa s plinsko kromatografijo, z uporabo “head space” tehnike;
2. za namen določanja vinil klorida, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila, mora biti meja detekcije uporabljene metode najmanj 0,01 mg/kg;
3. vinil klorid, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila, se praviloma določa v živilih. Če določitev vinil klorida v nekaterih živilih zaradi tehničnih vzrokov ni mogoča, se dovoli določitev s pomočjo modelnih raztopin za ta živila.
Analitska metoda za določanje vsebnosti vinil klorida v materialih in izdelkih, ki so namenjeni za stik z živili je opisana v prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
Analitska metoda za določanje vinil klorida, ki prehaja iz materialov in izdelkov v živila je opisana v prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
Keramični materiali in izdelki
7. člen
Postopki za določanje količine svinca in kadmija, ki migrirajo iz keramičnih materialov in izdelkov v živilo, so določeni v prilogi V, ki je sestavni del tega pravilnika.
Pri keramičnih posodah s keramičnim pokrovom, je mejna vrednost svinca in/ali kadmija, ki ne sme biti presežena (mg/dm2 ali mg/l), vrednost, ki se uporabi samo za posodo. Posoda in notranja površina pokrova se morata preskušati ločeno in pri enakih pogojih. Količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz posode in količina svinca in/ali kadmija, ki migrira iz pokrova se seštejeta. Tako dobljena vsota količine svinca in/ali kadmija, se upošteva samo na površino ali na volumen posode, ki je bila preskušana.
Migracija N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi iz dud, tolažilnih dud in grizal
8. člen
Migracijski preskus dud, tolažilnih dud in grizal o migraciji N-nitrozaminov in N-nitrozabilnih snovi se izvede tako, da se upoštevajo osnovna pravila iz priloge VI, ki je sestavni del tega pravilnika.
Vzorec dud ali tolažilnih dud ali grizal se sestavijo iz ustreznega števila posameznih kosov izdelka.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-53/2003
Ljubljana, dne 1. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0061
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.
* Pravilnik vsebinsko povzema direktive 85/572/EGS, 93/8/EGS, 97/48/EGS, 84/500/EGS, 78/142/EGS, 80/766/EGS, 81/432/EGS, 2002/72/ES

AAA Zlata odličnost