Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5657. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2003, stran 18778.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02), je Občinski svet občine Tišina na 9. seji dne 9. 12. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2003 (Uradni list RS, št. 40/03) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Znesek v SIT
------------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         469,124.672
   Tekoči prihodki (70+71)             248,322.780
70  Davčni prihodki                 184,707.666
   700 Davek na dohodek in dobiček         145,718.600
   703 Davki na premoženje              17,370.282
   704 Domači davki na blago in storitve       21,618.784
   706 Drugi davki                      –
71  Nedavčni prihodki                 63,615.114
   710 Udeležba na dobičku in odhodki
   od premoženja                   6,971.397
   711 Takse in pristojbine              1,543.000
   712 Denarne kazni                   49.842
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                    30,949.659
   714 Drugi nedavčni prihodki            24,101.216
72  Kapitalski prihodki                7,340.222
   720 Prihodki od prodaje
   osnovnih sredstev                   10.000
   721 Prihodki od prodaje zalog               –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
   in nemat. premoženja                7,330.222
73  Prejete donacije                      –
   730 Prejete donacije iz domačih virov           –
   731 Prejete donacije iz tujih virov            –
74  Transferni prihodki               213,461.670
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            213,461.670
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           478,085.042
40  Tekoči odhodki                  131,950.109
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       48,049.012
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost                6,495.852
   402 Izdatki za blago in storitve         75,040.245
   403 Plačila domačih obresti            1,365.000
   409 Rezerve                    1,000.000
41  Tekoči transferi                 147,168.269
   410 Subvencije                   8,050.000
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                 18,432.362
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   23,360.065
   413 Drugi tekoči domači transferi         97,325.842
   414 Tekoči transferi v tujino               –
42  Investicijski odhodki              178,980.240
   420 Nakup in gradnja
   osnovnh sredstev                 178,980.240
43  Investicijski transferi              19,986.424
   430 Investicijski transferi            19,986.424
III. Proračunski presežek (I.-II.)
   (proračunski primankljaj)             –8,960.370
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Znesek v SIT
------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                3,585.050
75  Prejeta vračila danih posojil           3,585.050
   750 Prejeta vračila danih posojil         3,585.050
   751 Prodaja kapitalskih deležev              –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 280.000
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 280.000
   440 Dana posojila                     –
   441 Povečanje kapitalskih deležev          280.000
   411 Povečanje kapitalskih deležev
   in naložb                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev          3,305.050
 
C) Račun financiranja
------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov               Znesek v SIT
------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje                        –
50  Zadolževanje                        –
   500 Domače zadolževanje                  –
VIII. Odplačila dolga                      –
55  Odplačila dolga                      –
   550 Odplačila domačega dolga                –
XI.  Spremembe stanja sredstev na računih
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            –5,655.320
X.  Stanje sredstev na računih ob koncu
   preteklega leta                  5,655.320
Splošni del občinskega proračuna, posebni del proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku. Sestavni del tega odloka sta tudi finančna načrta krajevnih skupnosti.
Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Tišina za leto 2003 se financira iz naslova prenosa stanja sredstev na računih preteklega leta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-34/03
Tišina, dne 10. decembra 2003.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost