Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5587. Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve, stran 18687.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena in tretjega odstavka 14. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja minister za zdravje
N A V O D I L O
o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa:
– pooblaščene organizacije, ki opravljajo dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– postopek za pisno privolitev darovalca, preklic privolitve ter način evidentiranja pisne privolitve in preklica;
– varstvo osebnih podatkov darovalca;
– vsebino izkaznice Darovalec.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji pomen:
– bolnišnični koordinator za transplantacijo – zdravnik, ki je pooblaščen, da po smrti osebe odčita iz njene kartice zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: KZZ) podatek o opredelitvi za darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– centralni transplantacijski koordinator – zdravnik, ki ga imenuje Slovenija-transplant in je pooblaščen, da po smrti osebe odčita iz njene KZZ podatek o opredelitvi za darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– darovalec – opravilno sposobna oseba, ki se prostovoljno opredeli za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– izkaznica Darovalec – izkaznica, ki jo skladno s 14. členom zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) izdaja Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za zdravje;
– pristopna izjava – pisna in lastnoročno podpisana izjava darovalca;
– odstopna izjava – pisna in lastnoročno podpisana izjava darovalca;
– pooblaščena oseba – oseba, ki jo pooblaščena organizacija pooblasti za sprejemanje pristopnih izjav in odstopnih izjav;
– pooblaščene organizacije – organizacije, ki so s tem navodilom določene za izvajanje dejavnosti pridobivanja darovalcev;
– prijavno mesto – kraj in prostor pooblaščene organizacije, kjer lahko darovalec pred pooblaščeno osebo podpiše pristopno izjavo ali odstopno izjavo;
– zbirka podatkov – zbirka podatkov, ki jo vodi Slovenija-transplant o darovalcih, ki so na način, določen s tem navodilom, podpisale pristopno izjavo ali odstopno izjavo;
– ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– Slovenija-transplant – Zavod Republike Slovenija za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant.
II. POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE
3. člen
Pooblaščene organizacije, ki izvajajo dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev v skladu s tem navodilom, so:
– Slovenija-transplant,
– javni zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci (v nadaljnjem besedilu: izvajalci zdravstvene dejavnosti), ki o izvajanju dejavnosti sklenejo dogovor s Slovenija-transplantom,
– Rdeči križ Slovenije,
– Karitas,
– Zdravniška zbornica Slovenije,
– Lekarniška zbornica Slovenije,
– Zbornica zdravstvene nege Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pooblaščene organizacije).
4. člen
Slovenija-transplant pooblaščenim organizacijam in pooblaščenim osebam daje strokovne smernice in navodila za izvajanje njihovih dejavnosti, jih seznanja s pravnimi in etičnimi načeli na področju posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve, povezuje njihovo delo ter upravlja zbirko podatkov o darovalcih.
Slovenija-transplant s pooblaščenimi organizacijami sklepa dogovore, s katerimi uredi medsebojno sodelovanje ter varstvo in zavarovanje osebnih podatkov darovalcev.
Slovenija-transplant in ZZZS skleneta pogodbo, s katero podrobneje določita operativne postopke za obdelavo osebnih podatkov, postopke za vpis opredelitve za posmrtno darovanje delov človeškega telesa na KZZ in postopke za varstvo in zavarovanje osebnih podatkov darovalcev, če to ni že določeno s tem navodilom.
5. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in Karitas, izvajajo naslednje dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev:
– sodelujejo s Slovenija-transplantom v predstavitvenih dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev;
– v prostorih, kjer opravljajo dejavnost, določijo prijavna mesta ter za vsako prijavno mesto pooblastijo vsaj eno osebo, ki bo zbirala pristopne izjave in odstopne izjave;
– zagotavljajo administrativno podporo pooblaščenim osebam;
– dajejo informacije o krajevni in časovni dostopnosti svojih prijavnih mest;
– Slovenija-transplantu posredujejo pristopne izjave in odstopne izjave na način, določen s tem navodilom;
– uporabljajo način šifriranja pri zbiranju pristopnih izjav in odstopnih izjav, ki ga določi Slovenija-transplant.
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in Karitas, ki bodo izvajali dejavnosti iz prejšnjega odstavka, sklenejo s Slovenija-transplantom dogovor, v katerem določijo prijavna mesta in pooblaščene osebe ter njihove šifre, dogovorijo medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in njihovega zavarovanja.
6. člen
Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije in Zbornica zdravstvene nege Slovenije v sodelovanju s Slovenija-transplantom:
– informirajo svoje člane o pomenu pridobivanja darovalcev ter o prednostih in koristih, ki jih za področje zdravstvenega varstva prinaša napredek na področju transplantacije;
– izvajalcem zdravstvene dejavnosti predlagajo določitev prijavnih mest in imenovanje pooblaščenih oseb;
– omogočijo Slovenija-transplantu, da prek njihove organizacijske mreže spodbuja transplantacijsko dejavnost.
7. člen
Vsi, ki sodelujejo pri izvajanju dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev, delajo prostovoljno po humanitarnih načelih in s poudarkom, da je za pridobitev darovalcev in za odvzete dele človeškega telesa izrecno prepovedano dati ali prejeti kakršnokoli plačilo ali premoženjsko korist.
III. PRIJAVNA MESTA IN POOBLAŠČENE OSEBE
8. člen
Slovenija-transplant izvajalcem zdravstvene dejavnosti, Rdečemu Križu Slovenije in Karitasu ob podpisu dogovora iz drugega odstavka 5. člena tega navodila, predloži ustrezno število pristopnih izjav in odstopnih izjav.
9. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in Karitas za pooblaščene osebe imenujejo zdravstvene delavce z najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe, pod pogojem, da imenovana oseba s tem vnaprej soglaša in je pripravljena prostovoljno zbirati pristopne izjave in odstopne izjave.
Pooblaščena oseba je dolžna spremljati doktrino na področju transplantacijske dejavnosti ter spoštovati navodila in strokovne smernice Slovenija-transplanta.
10. člen
Pooblaščena oseba mora podpisati in predložiti Slovenija-transplantu izjavo, da sprejema pooblastila za zbiranje prostovoljnih opredelitev darovalcev glede posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve in da je seznanjena s pravnimi in etičnimi načeli, ki se jih zaveže spoštovati.
11. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in Karitas morajo organizirati prijavno mesto tako, da omogoča zaseben pogovor med darovalcem in pooblaščeno osebo.
12. člen
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, Rdeči križ Slovenije in Karitas so dolžni vsako spremembo v zvezi z njihovimi prijavnimi mesti in pooblaščenimi osebami ali morebitne ovire pri zbiranju pristopnih izjav in odstopnih izjav sporočiti Slovenija-transplantu najpozneje v 8 dneh.
IV. POSTOPEK ZA PISNO PRIVOLITEV IN PREKLIC PRIVOLITVE
13. člen
Darovalec pred pooblaščeno osebo na prijavnem mestu podpiše pristopno izjavo.
Izjavo o privolitvi za posmrtno darovanje delov svojega telesa zaradi presaditve lahko darovalec kadarkoli prekliče s tem, da pri pooblaščeni osebi na prijavnem mestu podpiše odstopno izjavo.
14. člen
Pristopna izjava mora vsebovati naslednje podatke o darovalcu:
– številka zdravstvenega zavarovanja;
– priimek in ime;
– naslov bivališča;
– datum rojstva;
– izjavo, da je darovalec in dovoljenje, da se deli njegovega telesa po njegovi smrti odvzamejo in presadijo drugemu človeku, ki jih nujno potrebuje za svoje zdravljenje;
– dovoljenje, da se njegova opredelitev glede posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve vpiše kot posebej varovan podatek na KZZ;
– dovoljenje, da se podatki v zvezi z opredelitvijo glede posmrtnega darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve shranijo v zbirki podatkov, ki jo upravlja Slovenija- transplant.
15. člen
Odstopna izjava mora vsebovati naslednje podatke o darovalcu:
– številka zdravstvenega zavarovanja;
– priimek in ime;
– naslov bivališča;
– datum rojstva;
– izjavo, da preklicuje svojo izjavo o posmrtnem darovanju delov človeškega telesa zaradi presaditve.
16. člen
Darovalca, ki želi podpisati pristopno izjavo ali odstopno izjavo, pred podpisom izjave pooblaščena oseba seznani s pomenom njegove izjave ter mu odgovori na morebitna vprašanja v zvezi s podpisom izjave in vpisom na KZZ.
17. člen
Ob podpisu pristopne izjave ali odstopne izjave, mora darovalec pooblaščeni osebi predložiti na vpogled KZZ ter veljavni osebni dokument (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).
Pooblaščena oseba preveri identiteto darovalca z vpogledom v dokument iz prejšnjega odstavka ter pravilnost podatkov vpisanih na pristopni izjavi ali odstopni izjavi potrdi z vpisom šifre in naziva prijavnega mesta, svoje šifre, imena in priimka ter z lastnoročnim podpisom in žigom pooblaščene organizacije.
18. člen
Pristopno izjavo in odstopno izjavo je potrebno izpolniti v dveh enakih izvodih, od katerih enega prejme darovalec, ki poda izjavo, drugega pa pooblaščena oseba takoj shrani v ovojnico in jo najpozneje naslednji delovni dan posreduje s priporočeno pošiljko Slovenija-transplantu, ki opredelitev darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve ali preklic te opredelitve vpiše v elektronsko zbirko podatkov ter pisno izjavo shrani na način, določen s tem navodilom.
V času od podpisa pristopne izjave ali odstopne izjave do posredovanja te izjave Slovenija-transplantu, mora biti ovojnica z izjavo shranjena v varovani železni blagajni tako, da je dostopna le pooblaščeni osebi.
V. VPIS NA KZZ
19. člen
Pooblaščena oseba Slovenija-transplanta na podlagi prejete pristopne izjave vpiše opredelitev darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve v elektronsko zbirko podatkov, v primeru odstopne izjave pa predhodno vpisano opredelitev izbriše.
Po vnosu v elektronsko zbirko podatkov, se ob prvem potrjevanju KZZ na samopostrežnem terminalu podatek o opredelitvi darovalca za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve oziroma o preklicu te opredelitve, avtomatično iz elektronske zbirke podatkov nevidno prepiše na KZZ.
Po vnosu podatkov v elektronsko zbirko podatkov pooblaščena oseba Slovenija-transplanta na pisno izjavo napiše datum vpisa ali izbrisa v zbirki podatkov in se podpiše.
VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
20. člen
Podatek o opredelitvi za posmrtno darovanje delov človeškega telesa posameznega darovalca je po vpisu v elektronsko zbirko podatkov in na KZZ, dostopen po smrti darovalca le zdravnikom, pooblaščenim za vpogled in izpis podatkov, to je centralnim transplantacijskim koordinatorjem, bolnišničnim koordinatorjem za transplantacijo in njihovim namestnikom (v nadaljnjem besedilu: transplantacijski koordinatorji).
Način dela in imenovanje transplantacijskih koordinatorjev sta določena s posebnim predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje.
21. člen
Pristopne izjave in odstopne izjave Slovenija-transplant trajno hrani v varovani železni blagajni, ki nepooblaščenim osebam preprečuje dostop in vpogled v podatke ter poskrbi za njihovo zavarovanje pred poškodovanjem ali uničenjem. Za vsak vpogled v podatke se vloži uradni zaznamek.
22. člen
Podatek o opredelitvi darovalca, zapisan na KZZ, sme transplantacijski koordinator odčitati šele, ko je v skladu s pravilnikom o medicinskih merilih, načinu in postopku ugotavljanja možganske smrti ter sestavi komisije za ugotavljanje možganske smrti (Uradni list RS, št.70/01) ugotovljena smrt osebe, ki je možni darovalec.
Pred odčitanjem podatkov in njihovem izpisu na papir, je potrebno podatke na KZZ osvežiti na samopostrežnem terminalu. Pred odčitanjem podatkov mora transplantacijski koordinator, ki namerava odčitati podatek na KZZ, v program za odčitanje vnesti podatek o času smrti možnega darovalca.
Programska oprema za odčitanje podatkov, vpisanih na KZZ, mora beležiti vsak vpogled in izpis iz baze podatkov.
23. člen
ZZZS zagotovi varnost elektronske zbirke podatkov ter varnost zapisa te zbirke na KZZ tako, da je preprečen vsakršen nepooblaščen dostop in vpogled v podatke.
Transplantacijskim koordinatorjem, ki so pooblaščeni, da po smrti darovalca iz KZZ odčitajo podatek o opredelitvi za posmrtno darovanje delov človeškega telesa zaradi presaditve, izda ZZZS na predlog Slovenija-transplanta posebne kartice, ki omogočajo odčitanje in izpis podatkov, vpisanih na KZZ.
VII. IZPIS PODATKOV
24. člen
Darovalec lahko od Slovenija-transplanta, ki vodi zbirko podatkov, kadarkoli osebno zahteva izpis svojih podatkov iz te zbirke.
Za izdelavo statističnih analiz se smejo podatki o darovanju organov uporabljati na način, ki ne bo omogočal razkritja posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
25. člen
Podatek o opredelitvi umrle osebe glede darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve iz KZZ izpiše transplantacijski koordinator. Izpis opredelitve pokojne osebe mora vsebovati podatke o pokojni osebi (številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek ter čas smrti) in besedilo “sem darovalec” ali “na KZZ ni podatka o darovanju”.
Izpis opredelitve iz prejšnjega odstavka podpiše transplantacijski koordinator, ki je napravil izpis ter ga vloži v zdravstveno dokumentacijo umrle osebe.
VIII. IZKAZNICA DAROVALEC
26. člen
Izkaznico Darovalec izdaja Rdeči križ Slovenije ali druga organizacija, ki jo za to pooblasti minister, pristojen za zdravje.
Organizacija iz prejšnjega odstavka določi mesta, kjer je izkaznica Darovalec na voljo.
27. člen
Na izkaznici Darovalec mora biti zagotovljen vpis naslednjih podatkov:
– oznaka “izkaznica Darovalec”;
– ime in priimek ter rojstni datum osebe, ki se opredeli za posmrtno darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– opredelitev za posmrtno darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– datum opredelitve;
– podpis osebe, ki se opredeli za posmrtno darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve;
– napotilo osebi, ki se opredeli za posmrtno darovanja delov človeškega telesa zaradi presaditve, da naj s svojo odločitvijo seznani sorodnike.
IX. NADZOR NAD DELOM POOBLAŠČENIH ORGANIZACIJ
28. člen
Nadzor nad zakonitostjo dela pooblaščenih organizacij pri opravljanju dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve izvaja ministrstvo, pristojno za zdravje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Rdeči križ Slovenije izvaja dejavnosti na področju pridobivanja darovalcev v skladu s tem navodilom na podlagi pooblastila, določenega v Zakonu o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93).
30. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o postopkih in aktivnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve (Uradni list RS, št. 53/02 in 85/02 – popr.).
31. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-51/2003-4
Ljubljana, dne 2. decembra 2003.
EVA 2003-2711-0055
Minister
za zdravje
dr. Dušan Keber l. r.

AAA Zlata odličnost