Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5590. Sklep o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004, stran 18702.

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) ter 57. člena statuta (Glas gospodarstva, št. 5/95 in 6/00) in na predlog Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS) z dne 27. 11. 2003 je skupščina GZS dne 15. 12. 2003 sprejela
S K L E P
o določitvi stopnje članskega prispevka Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2004
1
Zavezanci za plačilo članskega prispevka so člani GZS v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in 2. členom statuta GZS (Glas gospodarstva, št. 5/95; 6/00).
Zavezanci so tudi prostovoljni člani GZS.
2
Osnova za obračun članskega prispevka:
Osnova za obračun članskega prispevka za pravne osebe je v skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije seštevek amortizacije in bruto plač iz zadnjega letnega poročila.
Za samostojne podjetnike posameznike je osnova za obračun članskega prispevka v skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije dobiček iz zadnjega davčnega izkaza, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini.
V skladu z 20.b členom zakona o Gospodarski zbornici Slovenije se s tem sklepom tudi določijo pavšalni zneski članskega prispevka in oprostitev plačila članskega prispevka tistim zavezancem, pri katerih vrednost osnove iz prejšnjih dveh odstavkov te točke ali vrednosti letnih prihodkov ne dosegata zneska, določenega s tem sklepom.
3
Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila znaša najmanj 3,200.000 tolarjev (zavezanci po obračunu)
– zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač iz zadnjega letnega poročila je nižja od 3,200.000 tolarjev (pavšalisti).
4
Stopnja članskega prispevka za pravne osebe zavezance po obračunu
Zavezancem po obračunu se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 0,22% od ene dvanajstine vrednosti osnove v 2. točki tega sklepa. Če je zavezanec posloval manj kot dvanajst mesecev, se pri mesečnem obračunu članskega prispevka osnova iz 2. točke tega sklepa sorazmerno zmanjša glede na število mesecev poslovanja. Članicam, ki bi po izračunu presegle mejo 1,800.000 tolarjev mesečnega članskega prispevka, se znesek nad 1.800.000 korigira s faktorjem 0,20. Podjetjem, ki v svojih bilancah izkazujejo pod postavko amortizacija tudi amortizacijo gospodarske infrastrukture (elektrarne, pristanišča, premogovniki ipd), se ta ne upošteva v osnovo za izračun članskega prispevka. Ta podjetja sporočijo komisiji za članski prispevek do 31. 3. 2004 delež amortizacije gospodarske infrastrukture v celotni amortizaciji.
5
Zneski članskega prispevka za pravne osebe zavezance za pavšal
Zavezanci za pavšal se razvrstijo v naslednje razrede na podlagi bilančnih postavk:
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nižja od 1,800.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev mesečno
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nad 1,800.000 tolarjev in do 2,500.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev mesečno
– zavezancem, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in znesek bruto plač – je nad 2,500.000 tolarjev in do 3,200.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev mesečno.
6
Zavezanci samostojni podjetniki se razvrstijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa presega 12,000.000 tolarjev (zavezanci po obračunu)
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa ne presega 12,000.000 tolarjev (pavšalisti).
7
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike zavezance po obračunu
Zavezancem po obračunu iz 6. točke tega sklepa se mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke tega sklepa.
8
Zneski članskega prispevka za samostojne podjetnike zavezance za pavšal
Zavezancem pavšalistom iz 6. točke tega sklepa se obračunava pavšalni znesek članskega prispevka, in sicer:
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nižja od 3,500.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 3.000 tolarjev mesečno,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nad 3,500.000 tolarjev in do 7,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 4.500 tolarjev mesečno,
– zavezancem, katerih osnova iz drugega odstavka 2. točke sklepa je nad 7,000.000 tolarjev in do 12,000.000 tolarjev, se obračunava pavšalni znesek v višini 6.000 tolarjev mesečno.
9
Oprostitve za zavezance za pavšal
Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma registracije do 1. 1. 2004 preteklo manj kot 3 leta, se zaračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 tolarjev mesečno.
Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo 4,000.000 tolarjev letno, so oproščeni plačila članskega prispevka.
Zavezanci za pavšal – člani Združenja za trgovino pri GZS, katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza predstavlja več kot 82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz zadnjega letnega poročila oziroma davčnega izkaza do 23.000.000 tolarjev, so oproščeni plačila članskega prispevka.
10
Dvojno članstvo
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki so tudi obvezni člani Obrtne zbornice Slovenije, zaradi opravljanja dejavnost na obrtni in obrti podoben način, se članski prispevek obračuna na podlagi izjave o deležu neobrtne in obrtne dejavnosti v skladu z dogovorom med zbornicama.
Zavezancem iz 1. točke tega sklepa, ki so tudi obvezni člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, se članski prispevek obračuna v skladu z dogovorom med zbornicama.
11
Zapadlost plačil članskega prispevka
Zavezanci iz 1. alineje 3. točke – gospodarske družbe – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih v 8 dneh po prejemu računa. Zavezanci iz prve alinee 6. točke – samostojni podjetniki – plačujejo članski prispevek v 12 obrokih v 10 dneh po izdaji računa.
Zavezanci iz druge alinee 3. točke – gospodarske družbe (pavšalisti) in zavezanci iz druge alinee 6. točke – samostojni podjetniki (pavšalisti), plačujejo članski prispevek kvartalno, in sicer v februarju za obdobje januar–marec, v maju za obdobje april–junij, v avgustu za obdobje julij–september in v novembru za obdobje oktober–december.
12
Obračunavanje, pobiranje in izterjavo članskega prispevka zavezancev izvaja za račun GZS Davčna uprava Republike Slovenije ob uporabi zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96). V ta namen sklene GZS z DURS posebno pogodbo s priloženim seznamom zavezancev in v skladu z odločitvijo organov upravljanja.
13
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članskega prispevka se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
14
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Glasu gospodarstva ter velja za leto 2004.
Predsednik
skupščine GZS
Janez Bohorič l. r.

AAA Zlata odličnost