Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5675. Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2004, stran 18797.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št.64/99) je Občinski svet občine Zavrč na 12. seji dne 18. decembra 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zavrč za leto 2004
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Zavrč za leto 2004 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         274,231.000
    Tekoči prihodki (70+71)              165,412.000
70   Davčni prihodki                  137,060.000
    700 Davki na dohodek in dobiček          32,108.000
    703 Davki na premoženje               7,985.000
    704 Domači davki na blago in storitve       96,967.000
    706 Drugi davki                       –
71   Nedavčni prihodki                 28,352.000
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                    4,698.000
    711 Takse in pristojbine               990.000
    712 Denarne kazni                      –
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
    714 Drugi nedavčni prihodki            22,664.000
72   Kapitalski prihodki                     –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
    721 Prihodki od prodaje zalog                –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja                –
73   Prejete donacije                      –
    730 Prejete donacije iz domačih virov            –
    731 Prejete donacije iz tujine               –
74   Transferni prihodki                108,819.000
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javno finančnih institucij            108,819.000
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           287,270.000
40   Tekoči odhodki                   93,974.000
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       18,521.000
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                 2,278.000
    402 Izdatki za blago in storitve          72,175.000
    403 Plačila domačih obresti                 –
    409 Rezerve                     1,000.000
41   Tekoči transferi                  62,870.000
    410 Subvencije                   1,417.000
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                 28,350.000
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam             10,614.000
    413 Drugi tekoči domači transferi         22,489.000
    414 Tekoči transferi v tujino                –
42   Investicijski odhodki               115,048.000
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev                 115,048.000
43   Investicijski transferi              15,378.000
    430 Investicijski transferi            15,378.000
III.  Proračunski presežek (I.-II.)
    (proračunski primanjkljaj)            –13,039.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)              –
75   Prejeta vračila danih posojil                –
    750 Prejeta vračila danih posojil              –
    751 Prodaja kapitalskih deležev               –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije            –
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)              –
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                     –
    440 Dana posojila                      –
    441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
    442 Poraba sredstev kupnin
    iz naslova privatizacije                  –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)                –
 
C) Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2004
--------------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje (500)                 13,039.000
50   Zadolževanje                    13,039.000
    500 Domače zadolževanje              13,039.000
VIII. Odplačila dolga (550)                    –
55   Odplačila dolga                       –
    550 Odplačila domačega dolga                –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 –
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)         13,039.000
XI.  Neto financiranje (VI.+X.)             13,039.000
Proračun je sestavljen iz splošnega dela občinskega proračuna, ki so mu priloženi odhodki in so sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebnega dela, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javno finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov. Sestavni del proračuna je tudi »Načrt razvojnih programov«, ki je priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prispevki občanov za posamezne investicije in drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditva pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2004 ne bo oblikovala.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Prav tako odloča župan o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.
Župan je tudi pooblaščen, da odloča o uporabi tekoče proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
10. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2004 lahko zadolži do višine 13,039.000 tolarjev.
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Zavrč v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o začasnem financiranju.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 403-02-1/04
Zavrč, dne 18.decembra 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.

AAA Zlata odličnost