Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5658. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 18779.

Na podlagi 218. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), prve alinee 56. člena zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) v povezavi 58. do 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 in 24/92) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 9. redni seji dne 8. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju občine Turnišče se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
2. člen
Zazidana stavbna zemljišča se tista zemljišča na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekt, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene gradbene parcele, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5 preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
II. MERILA ZA PLAČEVANJE NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo se plačuje na območjih Občine Turnišče katera so s prostorskim izvedbenim aktom določeno kot območje naselij, zaselkov.
5. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave;
– lega stavbnega zemljišča;
– vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča;
– izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarski dejavnosti.
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne komunalne rabe in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:
1. cesta v protiprašni izvedbi 15 točk,
2. vodovod 15 točk,
3. kanalizacija 15 točk,
4. elektrika 15 točk,
5. telefon 10 točk,
6. javna razsvetljava 10 točk.
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovod, kanalizacijo, elektriko in telefon, če je sekundarno omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh komunalnih objektov in naprav.
7. člen
Glede na lego stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča razdelijo na dve območji:
– 1. območje obsega katastrske občine Turnišče
– 2. območje obsega katastrske občine Gomililca, Nedelica in Renkovci
Meje območij iz tega člena odloka so vrisana v kartah v merilu 1:5000. Karte so občanom na vpogled pri občinski upravi.
8. člen
Glede na vrsto dejavnosti oziroma namena uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:
A) na stavbna zemljišča za stanovanjske objekte,
B) na stavbna zemljišča za poslovno, trgovsko, turistično in obrtno dejavnost,
C) na stavbna zemljišča za poslovne namene družbenih dejavnosti,
D) na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarsko-proizvodne dejavnosti,
9. člen
Število točk za stavbne parcele se glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe ter lege kjer leži, določi po naslednji tabeli:
------------------------------------------------
Lega zemljišča\namen  A    B   C   D
------------------------------------------------
1. območje       30    60   30   80
2. območje       20    40   20   60
------------------------------------------------
10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti:
---------------------------------------------------------------------
Dejavnost                    Dodatno število točk
                      I. območje   2. območje
---------------------------------------------------------------------
Bančništvo, zavarovalništvo, poštni promet     40       30
Trgovina, gostinstvo, obrtne storitve       30       20
Projektiranje in sorodne storitve         40       30
---------------------------------------------------------------------
11. člen
Nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinski vrtovi, površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov ter druge površine potrebne za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo po enakih kriterijih, kot za zazidana stavbna zemljišče iz tega odloka brez upoštevanja točk za komunalno opremo iz 6. člena tega odloka.
Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, gostinske vrtove se upoštevajo dejanske površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa brez objektov.
12. člen
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku točkuje po enakih kriterijih, kot za zazidano stavbno zemljišče, pri čemer pa se ne točkuje komunalna opremljenost zemljišča po 6. členu tega odloka.
Zavezanec za plačilo nadomestila je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.
Kadar je na nezazidanem stavbnem zemljišču predvidena kombinirana dejavnost (stanovanjska in poslovna) se upošteva kriterij, ki je za zavezanca za plačilo nadomestila ugodnejše.
III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
13. člen
Poleg primerov navedenih v drugem odstavku 59. člena zakona o stavbnih zemljiščih, so oproščeni plačevanja nadomestila tudi občani, katerih skupni mesečni prejemki na družinskega člana ne presegajo zajamčenega osebnega dohodka kot minimalnega zneska, ki zagotavlja materialno in socialno varnost.
Občinski urad lahko tudi v drugih primerih (elementarne in druge nezgode) oprosti zavezanca plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove družine.
14. člen
Zavezancu za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – pravne osebe in samostojni podjetniki lahko pri občinski upravi vložijo zahtevek za oprostitev plačila za nadomestilo stavbnega zemljišča, če bi plačilo nadomestila predstavljalo znatno breme in bi bila s tem ogrožena njihova dejavnost, ali če so pričeli z opravljanjem dejavnosti in imajo večje obveznosti iz naslova vloženih sredstev. Občinska uprava lahko v celoti ali delno oprosti zavezanca plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. O oprostitvi odloča občinska uprava in pri tem upošteva možnost pridobivanja dohodka in obveznosti iz naslova vloženih sredstev (krediti, investicije). Občinska uprava lahko delno ali v celoti oprosti zavezanca plačila nadomestila, če bo zavezanec ta sredstva vložil v razširitev dejavnosti in novo zaposlovanje delavcev. O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba. Oprostitev je možna največ za dobo enega leta in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva. Skupna oprostitev je možna za največ dobo treh let.
15. člen
Občani in civilno pravne osebe lahko vložijo zahtevek za delno oprostitev plačila nadomestila, če bi obveznost plačila nadomestila ogrožala socialno varnost zavezanca in njegove družine. O oprostitvi odloča na predlog zavezanca občinska uprava.
Pri odločitvi občinska uprava upošteva celotno premoženjsko stanje zavezanca in možnosti pridobivanja dohodka ter zahteva od občana ali civilno – pravne osebe, da predloži ustrezna dokazila. O oprostitvi plačila nadomestila se izda odločba. Oprostitev plačila je možna največ za eno leto in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.
16. člen
Občanu, ki je v petih letih pred veljavnostjo tega odloka organizirano združeval sredstva za izgradnjo komunalnih objektov in naprav se pri točkovanju za dobo 5 let odštejejo točke za komunalne objekte in naprave iz 6. člena, za katere je združeval sredstva.
O oprostitvi odloča občinski urad na podlagi zahtevka zavezanca. Zavezanec je dolžan zahtevke priložiti ustrezna dokazila o združevanju sredstev.
IV. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
17. člen
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11. in 12. člena tega odloka se za zazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s stanovanjsko ali poslovno površno zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Mesečna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 9., 11. in 12. člena tega odloka se za nezazidano stavbno zemljišče določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišče in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
18. člen
DURS ugotovi obveznost občanov, ki so zavezanci plačila nadomestila z odločbo. Obveznost se odmeri letno.
DURS z odločbo določi število točk za določitev obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov in obrtnikov, ki so zavezanci plačila nadomestila.
Pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki poravnavajo svoje obveznosti po dvanajstinah.
Občani in civilno – pravne osebe so dolžni plačevati svoje obveznosti v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri nadomestila.
Pravne osebe so dolžne plačevati obveznosti do 15. v mesecu za tekoči mesec.
19. člen
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom.
20. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila določa občinski svet s sklepom.
Izhodiščna vrednost točke za izračuna nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidana stavbna zemljišča znaša 0,050 SIT, za nezazidana stavbna zemljišča pa 0,010 SIT.
21. člen
Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradne evidence.
Na zahtevo DURS ali občinske uprave so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v 15. dneh sporočiti podatke potrebne za odmero nadomestila. Zavezanec za plačilo nadomestila je dolžan DURS oziroma drugemu pristojnemu organu sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v 15 dneh po nastanku spremembe.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu potrebni za odmero nadomestila (21. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka (21. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekrške iz prve in druge alinee tega člena z denarno kaznijo 20.000 SIT.
VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 1/88).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 95/09-2003
Turnišče, dne 8. decembra 2003.
Župan
Občine Turnišče:
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost