Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5666. Odlok o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik, stran 18791.

Na podlagi 6.člena zakona o vračanju vlaganj javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 55/03) in 15. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št 82/98 in 68/02) ter v skladu z 75. členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99), je Občinski svet občine Vojnik na 8. redni seji dne 26. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o načinu sestave seznama upravičencev in načinu ugotavljanja sorazmernih deležev ter pogojih in rokih za vračanje deležev vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določijo upravičenci, zavezanci, višina vračila, način in pogoji vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Vojnik.
Ta odlok prav tako določa način sestave seznama fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci v razmerju do lokalne skupnosti, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračil ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci do vračila vlaganj)
Upravičenci do vračila vlaganj javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., po tem odloku so fizične osebe oziroma njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka, na območju občine sklepale pogodbe z lokalno skupnostjo ali njenim ožjim delom.
Pogodbe, izjave o pristopu, obračuni in ostali dokumenti, ki so jih posamezniki sklenili oziroma so bili izdani s strani ustreznih gradbenih odborov, v zvezi z pridobitvijo telefonskega priključka ali vlaganji v gradnjo javnega telefonskega omrežja, se štejejo kot ustrezna pogodba v skladu z zakonom. Če ti dokazi več ne obstojijo se lahko upošteva kot dokazilo o obstoju pogodbe tudi sezname vlagateljev iz zapisnikov ali arhivske dokumentacije lokalnih skupnost.
3. člen
(zavezanec za vračilo vlaganj)
Zavezanec za vračila vlaganj fizičnim osebam, iz drugega člena tega odloka je Občina Vojnik, ki izvaja vračila vlaganj kot preneseno pristojnost na podlagi zakona ter pod pogoji in na način, določenim s tem odlokom. Občina je zavezanec do višine sredstev, ki jih prejme iz Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju: sklad).
Vračilo vlaganj upravičencem se izvaja po prejemu vračil s strani zavezanca, Republike Slovenije oziroma sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju:sklad).
Sorazmerni del vračil sredstev, ki pripadajo občini iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, nameni Občina izključno v infrastrukturo na območju tiste KS, v kateri so bila zbrana sredstva prispevka.
4. člen
(vlaganje zahtevkov)
Občina Vojnik bo v roku štirih mesecev od poziva, ki ga bo objavila komisija iz prvega odstavka 5.člena ZVVJTO, v Uradnem listu Republike Slovenije, vložila na pristojno državno pravobranilstvo zahtevek za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Predlog pisne poravnave bo podan v pregled strokovni komisiji iz 6.člena, potrdi pa ga Občinski svet občine Vojnik.
Pisno poravnavo sklene župan. Podpisana pisna poravnava predstavlja neposredni izvršilni naslov v breme sklada iz katerega se bodo črpala sredstva za vračilo. V primeru, da predlog pisne poravnave s strani občinskega sveta ni sprejet, se postopek nadaljuje preko pristojnega sodišča.
5. člen
(pristojni organi)
Strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona in tega odloka opravlja občinska uprava. Za izvedbo le teh imenuje župan posebno komisijo, najpozneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
V dopolnitev komisije župan lahko imenuje poleg delavcev občinske uprave tudi bivše predsednike KS na področju Občine Vojnik ali predsednike odborov za izgradnjo javnega telefonskega omrežja, tajnike bivših KS in strokovne delavce občinske uprave, ki izvajajo naloge z področja komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč oziroma izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja.
Z aktom o imenovanju komisije se določijo tudi naloge komisije, notranja razmerja in ničim dela komisije ter merila za plačilo dela članom komisije v skladu z veljavnimi občinskimi predpisi. Komisija vodi vse postopke do kraja izplačila vsem upravičencem.
6. člen
(javni poziv)
Komisija objavi na krajevno običajen način poziv za prijavo podatkov o končnih upravičencih ali njihovih pravnih naslednikov, potrebnih za izvedbo vračila vlaganj. Rok za prijavo podatkov določi komisija v pozivu. Podatke so dolžni prijavit upravičenci na predpisanem obrazcu pri občinski komisiji. Obrazec predpiše komisija najkasneje do objave poziva.
V pozivu se navede:
– katere osebe so lahko upravičenci (2. člen tega odloka);
– roki za vložitev zahtevkov za vračila in način vložitve;
– sestavni deli prijave in priloge v smislu listinskih dokazil;
– komu in kako se vlagajo zahtevki;
– rok za vračilo deleža sredstev.
7. člen
(način sestave seznama končnih upravičencev)
Komisija v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka pripravi in objavi predlog seznama končnih upravičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, na osnovi evidenc in podatkov iz arhivov, s katerimi razpolaga občina, krajevna skupnost in druge pravne in fizične osebe.
Iz seznama mora biti razvidno:
– ime in priimek upravičenca, in njegovo stalno prebivališče,
– čas oziroma leto vplačila,
– priznana višina vlaganja.
Priznana višina vlaganja predstavlja pogodbene vrednosti preračunane v DEM na dan sklenitve pogodbe oziroma na dan plačila, če se ti dve vrednosti razlikujeta.
Za ovrednotenje vlaganj v obliki delovnih ur in materiala, ki niso ovrednotena v pogodbah, komisija pridobi izvedeniško mnenje o vrednosti urne postavke in cene za enoto materiala, glede na čas vlaganja. Na osnovi izvedeniškega mnenja komisija potrdi priznane cene za enoto dela ali materiala, na osnovi katerih se določi ugotovi priznana višina vlaganj v obliki dela ali materiala za posameznega upravičenca, v kolikor ta vrednost ni ovrednotena v pogodbi.
Za sestavo podatkov si komisija na podlagi 4. odstavka 8. člena zakona lahko pridobi podatke tudi iz arhiva ali dokumentacije s katero razpolaga Telekom Slovenije, d.d. Predlog seznama komisija objavi na krajevno običajen način.
8. člen
Fizične osebe, ki jih ni na predlogu seznama končnih upravičencev, ali smatrajo, da podatki iz seznama niso pravilni lahko podajo na komisijo v roku 15 dni od objave predloga seznama pisni ugovor. K ugovoru morajo predložiti dokazila o pravnem naslovu in višini vlaganj, iz drugega člena tega odloka. O utemeljenosti ugovora odloča komisija, ki z odločbo vlogi ugodi, jo zavrže ali zavrne. Komisija lahko zahteva od vlagatelja, da ugovor dopolni, če je to potrebno. Komisija mora o ugovoru odločiti najkasneje v roku 30 dni. Zoper odločbo komisije se vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe lahko pritoži pri županu Občine Vojnik Pritožba mora biti v pisni obliki in utemeljena. Odločba župana je dokončna.
9. člen
Na osnovi dokončnih odločb komisija ustrezno dopolni predlog seznama končnih upravičencev in ga da v potrditev Občinskemu svetu Občine Vojnik. Komisija je dolžna predlagati dopolnjen seznam v potrditev občinskemu svetu najkasneje v roku 90 dni od objave tega odloka. Občinski svet Občine Vojnik potrdi seznam končnih upravičencev v roku 30 dni od predloga komisije. Tako potrjeni končni seznam upravičencev se objavi na krajevno običajen način.
10. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev vlagateljev)
Osnovo za določitev sorazmernega deleža vračila, ki ga prejme vsak končni upravičenec predstavlja priznana višina vlaganja posameznega končnega upravičenca, objavljena v končnem seznamu upravičencev, zmanjšana za:
– Morebitno neplačano priključnino, ki sojo v istem času na istem geografskem območju
plačali naročniki PTT organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili,
– Morebitni neplačani samoprispevek ali prispevek SIS -u.
V primerih, ko se je omrežje financiralo solidarno, to je, ko so vsi naročniki prispevali enak delež, se tudi vračilo izvaja v enakih deležih. V primerih, ko pa so interesenti – naročniki telefonskih priključkov prispevali različno visoke vložke, pa se mora procentualni delež vlaganja izračunati za vsakega posameznika, nato pa se po enakih procentih izvede tudi vračanje.
11. člen
Vsakemu upravičencu komisija izda individualni sklep o dodeljeni višini vračila vlaganj in roku vračila. Zoper sklep je dovoljena pisna pritožba v roku 8 dni od pisnega prejema sklepa. Pritožba je dovoljena samo zoper izračun višine dodeljenega sredstva. Pritožba se vloži komisiji.
12. člen
(način in roki vračila prispevkov)
Prejeta vračila, lokalna skupnost po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku, vrne končnim upravičencem, v deležih, sorazmernim vlaganjem upravičencev iz seznama na način in pod pogoji, doseženimi s poravnavo in tem odlokom.
Občina prejeta vračila vrača posameznikom kot kontnim upravičencem neposredno na račun upravičenca, ki ga je navedel v svoji prijavi, vse v roku 30 dni od dneva prejema sredstev s strani sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in pravnomočnosti individualnega sklepa iz 12. člena tega odloka. V primeru, da bo občina prejemala sredstva od sklada v več obrokih, se vračajo sredstva kontnim upravičencem v obrokih z isto dinamiko v sorazmernih deležih glede na razpoložljiva sredstva.
13. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati nov odlok preneha veljati v celoti predhodni odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/11-2002.
Št. 1074/11-2003/7
Vojnik, dne 26. novembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost