Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5626. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbnenega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1), stran 18743.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popravek), dne 27. 11. 2003 izvedene prostorske konference ter na podlagi statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 4/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 12. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2003/1)
1. člen
(Ocena stanja, namen, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja, namen in razlogi
1. Politično gospodarske spremembe in prestrukturiranje gospodarstva v zadnjem desetletju sta posledično povzročila stanje v prostoru, ki se odraža v nezadostnih oziroma neustrezno opremljenih površinah za razvoj gospodarskih dejavnosti ter v pomanjkanju površin za ureditev kakovostnih stanovanjskih območij in ustreznih oskrbnih dejavnosti. To je povezano s pomanjkljivo in deloma neustrezno prometno in komunalno infrastrukturo, ki ne daje ustreznih pogojev za gospodarski razvoj, hkrati pa povzroča obremenjevanje okolja. Posledično ni mogoče učinkovito načrtovati prostorske in ekološke sanacijo degradiranih območij v mestni in primestni strukturi, pa tudi ne izkoristiti prostorskih in okoljskih potencialov, ki jih ima Novo mesto za kakovostno bivanje in delo ter preživljanje prostega časa.
2. Stavbna območja, kot so bila določena v zadnjih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju tudi MONM), vključno z urbanistično zasnovo (v nadaljevanju tudi UZNM) ne zadoščajo naraščajočim potrebam. Te se kažejo predvsem na področju gospodarstva. Nekatere dejavnosti so v fazi prestrukturiranja; druge, predvsem nosilci gospodarskega razvoja v spremenjenih razmerah dobivajo nove zagone. Nove potrebe se odražajo tudi na področju stanovanj in oskrbnih dejavnosti. Po sprejemu UZ NM leta 2002 je MONM evidentirala večje število novih investitorjev, ki prepoznavajo naraščajoči pomen Novega mesta kot regionalnega središča in sprožajo pobude za gradnjo obsežnejših objektov in kompleksov različnih dejavnosti na podlagi lokacijskih načrtov. Uresničitev večjega dela teh pobud bi lahko bistveno prispevala k hitrejšemu usklajenemu razvoju Novega mesta v okviru želene dinamike, pa naj gre za:
– prostorski razvoj gospodarskih in terciarnih dejavnosti (koncentriranje gospodarskih dejavnosti na ustrezno opremljenih in dostopnih površinah ter preselitev manjših gospodarskih dejavnosti z neustreznih lokacij); z razvojem gospodarstva je na območju Novega mesta zaradi zagotovitve novih delovnih mest mogoče pričakovati izboljšanje socialno-demografske strukture,
– zagotovitev možnosti za kakovostno bivanje (opredelitev novih prostorsko zaokroženih stanovanjskih območij z ustreznimi funkcijami, preureditve in razširitev obstoječih stanovanjskih območij ipd.),
– zagotovitev prostorskih možnosti za razvoj družbenih dejavnosti občinskega in regionalnega pomena (npr. visokega šolstva, športa, zdravstva) in/ali drugih dejavnosti.
(2) Pravna podlaga
1. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov MONM (v nadaljevanju tudi SDP) se pripravijo v skladu z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur.l. SRS, št. 20/85, Ur.l. RS, št. 110/02) na podlagi zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št.110/02 in 8/03 – popravek).
2. Ta program priprave podrobneje opredeljuje njihovo vsebino, obliko in način izdelave.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet in programska izhodišča
1. Predmet izdelave so spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov MONM, ki se nanašajo na UZNM, izjemni posegi na preostalem območju MONM in uskladitve planske in dejanske rabe na celotnem območju MONM.
2. Glede na že znane prostorske potrebe MONM, ki se nanašajo na UZNM bo treba ugotoviti upravičenost večjih kompleksov stavbnih zemljišč za potrebe industrije in storitvenih dejavnosti na območjih sanacije degradiranega območja predvidene gospodarske cone Zalog, razširitve storitvene cone Mačkovec in razširitve obrtne cone Cikava; za manjše kompleksne stanovanjske cone območja Turkov hrib v Gotni vasi, Mrvarjev hrib pri Regrških košenicah in Drage na Brodu. Ugotoviti je potrebno upravičenost pobud individualnih pobudnikov na območju UZNM. Poleg tega je treba zagotoviti uskladitev planske in dejanske rabe na območju Župančičevega sprehajališča in drugih evidentiranih pobud na območju MONM ter opredeliti kolesarske in pešpoti Novega mesta.
3. Ob spremembah na območju UZNM bo treba zagotoviti manjše sklope novih stavbnih zemljišč za potrebe individualne gradnje in infrastrukturnih objektov, za katere se bodo upoštevale pobude, podane do sprejetja tega programa priprave.
(2) Izhodišče za izdelavo spremembe in dopolnitev prostorskega plana so prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje 1986-1990, za območje Mestne občine Novo mesto, s spremembami in dopolnitvami od leta 1986 do leta 2003, s posebnim poudarkom na prostorskih sestavinah, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (sprememba 2000/1)
(3) Ureditveno območje
Območje sprememb in dopolnitev planskih aktov MONM obsega območje UZNM s potrebnimi upravičenimi razširitvami glede na posamezne prostorske ureditve.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
(1) Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih aktov je Mestna občina Novo mesto. Pripravljavec je odgovoren za izvedbo postopka priprave, sprejemanja in izvajanja akta ter njegovih sprememb in dopolnitev.
(2) Kot nosilci urejanja prostora se s svojimi smernicami in strokovnimi podlagami, ki jih podajo pred začetkom izdelave akta, k predlogu pa mnenje, postopka priprave udeležijo pristojna ministrstva oziroma institucije:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo
3. Zavod za gozdove R Slovenije
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje:
– Sektor za varstvo narave
– Sektor za varstvo okolja
– Sektor za varstvo narave
5. Zavod RS za varstvo narave,
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje Ljubljana, Območna pisarna Novo mesto – področje upravljanja z vodami
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
9. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino (v vednost)
10. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,Urad RS za prostorsko planiranje
11. Ministrstvo za promet, Urad RS za ceste (v vednost)
12. Ministrstvo za promet, Urad RS za železnice (v vednost)
13. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
14. Družba za avtoceste v RS, d.d.
15. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet
16. Ministrstvo za promet, Urad za letalstvo
17. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga
19. Ministrstvo za obrambo RS, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
20. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o. – področje prenosa električne energije
21. JP Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije
22. GEOPLIN d.o.o. Ljubljana – področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina
23. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto
24. Komunala Novo mesto, d.o.o. – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod
25. Mestna občina Novo mesto – področje lokalnih cest
26. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – področje telekomunikacij in zvez
27. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto
28. Krajevne skupnosti na območju UZ NM
29. Druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirane.
(3) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. členom ZureP-1 v roku 30 dni po pridobitvi vloge podati smernice za načrtovanje. V 30 dneh po pridobitvi vloge posredujejo še mnenje na predlog dokumenta, kjer se glede na svoje pristojnosti opredelijo do ustreznosti načrtovanih posegov v prostor.
(4) Postopek priprave SDP vodi pripravljavec Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostorsko planiranje.
(5)Izdelovalec SDP mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. člena ZureP-1 in bo izbran na osnovi zakonodaje s področja javnih financ.
4. člen
(Seznam strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
(1) Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov MONM je treba upoštevati veljavno plansko in drugo prostorsko dokumentacijo, prav tako pa tudi predhodno pripravljene strokovne podlage, ki jih zagotovi MONM.
(2) Pred pripravo dokumenta pripravljavec zagotovi digitalni katastrski načrt, digitalne orto foto posnetke, digitalni topografski načrt ter druge geodetske podlage in obstoječe tekstualne in kartografske vsebine prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto za območje urbanistične zasnove, vključno z veljavno Urbanistično zasnovo Novega mesta.
(3) V okviru pripravljalnih del postopka priprave je potrebno upoštevati naslednje strokovne podlage, analize in študije:
– Vrednotenje kmetijskih zemljišč Mestne občine Novo mesto za njivsko rabo, sadjarstvo in vinogradništvo, marec 2002
– Naravovarstvene smernice za Urbanistično zasnovo Novega mesta, januar 2001 ter Pregled naravnih vrednot, januar 2001
– Varstvo kulturne dediščine, Strokovne podlage za območje Urbanistične zasnove Novo mesto, februar 2001;
– Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za območje UZ Novo mesto – kartografski del) in dopolnjeni seznam, SPD-168/2001-MS z dne 17. 4. 2001
– Prometna študija mesta Novo mesto, Trafcons, d.o.o. 1997,
– Prometno-tehnična in prostorska preveritev trase zahodnega priključka Novega mesta na avtocesto, št. proj. IŠ-R03/2001, februar 2001, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Prometno-tehnične in prostorske preveritve trase nadomestne ceste G2-105 na zahodnem in južnem delu Novega mesta, št. proj. IŠ-R06/2002, junij 2002, Acer Novo mesto d.o.o,
– Prometno-tehnična in prostorska preveritev trase vzhodne obvozne ceste Novega mesta, št. proj. IŠ-R02/2003, julij 2002, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Idejne rešitve izven nivojskega križanja odseka vzhodne obvoznice Novega mesta z rekonstruirano Šmarješko cesto, št.proj. IŠ-15/2002, september 2002, GPI gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Novo mesto,
– Študije variant G ceste med avtocesto A2 v Novem mestu in mednarodnim mejnim prehodom Metlika”, št.proj. IŠ-R02/2001, april 2001, Acer Novo mesto d.o.o.,
– Prometna študija za ožje središče mesta Novo mesto, naročnik Mestna občina Novo mesto, marec 2001; z dopolnitvami,
– Uredba za lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje-Lešnica (Uradni list RS, št. 16/03) in za lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo-Smednik (Uradni list RS, št. 27/01),
– UZ Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02),
– Regionalni razvojni program za območje JV Slovenije (do leta 2006). Podjetniški center Novo mesto, Novo mesto, april 2002,
– - Regionalna zasnova prostorskega razvoja JV Slovenije, poročilo 3. faze. Acer Novo mesto, avgust 2003,Strokovne podlage za urbanistično zasnovo Novega mesta – omrežje kolesarskih in peš povezav, Acer Novo mesto, d.o.o., 2001
– strokovne podlage za večje predvidene prostorske ureditve ter
– in druge sektorske strokovne podlage, ki jih zagotovi naročnik oziroma podajo nosilci urejanja prostora.
(4) V teku izdelave SDP bo naročnik in pripravljavec zagotovil še naslednje strokovne podlage, ki bodo služile tudi izdelavi strategije prostorskega razvoja občine in prostor skega reda občine:
1. Demografska študija
2. Razvoj proizvodnih, trgovskih in storitvenih dejavnosti
3. Razvoj stanovanj in javne infrastrukture
4. Opredelitev prostorskih rezerv na podlagi analize rabe in organizacije prostora
5. Študija zelenega sistema
6. Študija posegov na najboljša kmetijska zemljišča
7. Študija ranljivosti prostora
8. Študija prometne infrastrukture
9. Koncept prostorskega razvoja Novega mesta
10. V postopku priprave dokumenta se v primeru posebnih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
5. člen
(vsebina)
(1) Spremembe in dopolnitve planskih aktov se pripravijo skladno z Navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Ur.l. SRS, št.20/85, Ur.l. RS, št.110/02 in 08/03-popravek).
6. člen
(Roki priprave)
– prva prostorska konferenca (obravnava predloga programa priprave, rok je konec novembra 2003);
– župan sprejme program priprave; rok je sredina decembra 2003;
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; rok je december 2003. V primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic;
– razpisi za pridobitev izvajalcev posameznih strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, vključno s spremembo UZ Novega mesta; rok je začetek decembra 2003;
– izbira načrtovalcev strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev planskih aktov in sklenitve pogodb, rok je sredina decembra 2003;
– začetek izdelave strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev planskih aktov, rok je konec decembra 2003;
– po potrditvi strokovnih podlag oziroma njihovih zaključenih in medsebojno usklajenih delovnih faz s strani strokovne službe občine načrtovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev plana; rok je konec februarja 2004;
– pred koncem februarja 2004 se izvede druga prostorska konferenca;
– v začetku marca župan sprejme sklep o javni razgrnitvi;
– najmanj 14 dni po zboru druge prostorske konference se predlog dokumenta javno razgrne za 30 dni in se organizira javna obravnava v marcu ali aprilu 2004;
– v času javne razgrnitve občinski svet obravnava predlog dokumenta,
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve 14 dni po prejetju predloga stališč do pripomb, ki ga pripravi izvajalec¸ rok je konec aprila 2004;
– načrtovalec v 14 dneh dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve, rok je 20. maj 2004;
– pripravljavec pozove vse nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu dokumenta v roku 30 dni, predvidoma do 20. junija 2004;
– načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 10 dneh po pridobitvi mnenj, rok je 30 junij 2004;
– pripravljavec pošlje vlogo za pridobitev sklepa Vlade RS,
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog občinskemu svetu v sprejem,
– odlok se objavi v Uradnem listu.
7. člen
(Obveznosti financiranja priprave)
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov MONM in strokovnih podlag se zagotovijo iz proračunskih sredstev Mestne občine Novo mesto za leto 2004.
Št. 350-03-10/2003
Novo mesto, dne 12. decembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost