Uradni list

Številka 131
Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 131/2003 z dne 24. 12. 2003

Kazalo

5667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2003, stran 18793.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98, 68/02) Občinski svet občine Vojnik na 9. redni seji dne, 17. 12. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2003 (Uradni list RS, št. 33/2003) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v SIT):
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.   Skupaj prihodki                   1.035,748.284
II.  Skupaj odhodki                   1.019,726.714
III.  Proračunski presežek - primanjkljaj (I-II)      +16,021.570
 
B).  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posoj.
    in prodaja kap.deležev                 11,000.000
V.   Dana posojila in povečanje kap.deležev             –
VI.  Razlika (IV-V)                    +11,000.000
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje                          –
VIII. Odplačilo dolga                     2,200.000
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
    (I+IV+VII-II-V-VIII)                  24,821.570
X.   Neto zadolževanje (VII-VIII)              -2,200.000
XI.  Neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)          -16,021.570
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.
Št. 1146-12/2003-9
Vojnik, dne 17. decembra 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

AAA Zlata odličnost