Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

100. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

101. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Veliki socialistični ljudski libijski arabski džamahiriji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

102. Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
103. Uredba o spremembi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
134. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2011–2013
135. Uredba o spremembi Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu

MINISTRSTVA

104. Pravilnik o medu
105. Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
106. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju strokovne literature
108. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
109. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove USTANOVA TOMA KRIŽNARJA
136. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti
137. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2010
138. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2010

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

110. Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
111. Pravilnik o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost
112. Navodilo o ceni raziskovalne ure za leto 2010
139. Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

113. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja, ki jih organizirajo mladinski centri

OBČINE

Hodoš

114. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Hodoš pri ugotavljanju volilnega izida za člana Občinskega sveta Občine Hodoš na nadomestnih volitvah 2011 z dne 9. januarja 2011

Kozje

115. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla

Kranj

116. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 2715/30 in 2715/31, k.o. Bitnje

Krško

117. Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
119. Sklep o imenovanju člana Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnika lokalne skupnosti
120. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v občini Krško

Lendava

121. Sklep o določitvi plačnega razreda direktorice Zavoda za kulturo in promocijo Lendava – Művedődési és Promóciós Intézet Lendva za mandatno obdobje 2010–2015

Litija

122. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji«

Loški Potok

123. Sklep o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok

Murska Sobota

124. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
125. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme, preračunanih na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2011
126. Poročilo o izidu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci na volitvah, dne 9. januarja 2011

Novo mesto

127. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod (OPPN Bučna vas – vzhod)

Puconci

128. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci

Šentrupert

129. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011
130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert

Tržič

131. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Tržič – uradno prečiščeno besedilo
132. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje kulturnega in zgodovinskega spomenika mesta Tržič – uradno prečiščeno besedilo
133. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (PUP) za staro mestno jedro Tržiča – ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029 Tržič – mesto – uradno prečiščeno besedilo)

POPRAVKI

140. Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti