Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

100. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A), stran 333.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. januarja 2011.
Št. 003-02-1/2011-2
Ljubljana, dne 21. januarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2011 IN 2012 (ZIPRS1112-A)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10) se za petim odstavkom 36. člena doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega, drugega in petega odstavka tega člena se lahko država v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJF dodatno zadolži za izvajanje intervencij na sekundarnem trgu lastnih dolžniških vrednostnih papirjev z dodatno izdajo posameznega lastnega dolžniškega vrednostnega papirja do višine 10% stanja dolga iz naslova posameznega lastnega dolžniškega vrednostnega papirja, izdanega v skladu s prvim odstavkom 81. člena ZJF in s prvim odstavkom 82. člena ZJF, v tekočem in preteklih proračunskih letih, vendar ne več kot za 1.250.000.000 eurov.«.
2. člen
Naslov devetega poglavja se spremeni tako, da se glasi: »9. POSEBNI DOLOČBI«.
3. člen
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(višina prispevka za programe RTV Slovenija)
(1) Mesečni prispevek se plačuje RTV Sloveniji v naslednji višini:
1. za zasebno rabo:
a) zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizijske in radijske sprejemnike ter druge naprave, ki omogočajo sprejem radijskih oziroma televizijskih programov, ki jih uporabljajo osebno ali skupaj s člani družine, 12 eurov;
b) če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več radijskih sprejemnikov, nima pa drugih naprav, ki bi mu omogočale sprejem televizijskih programov, plačuje 3,55 eura;
c) prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik namenjen izključno osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;
2. za javno rabo:
a) pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali, hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni uporabi, plačujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispevek v višini 34,00 eura, v primeru večjega števila takih poslovnih enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30%;
b) če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radijske sprejemnike, nima pa drugih naprav, ki bi omogočale sprejem televizijskih programov, znaša pavšalni mesečni prispevek 12,74 eura;
c) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih 10 televizijskih sprejemnikov oziroma naprav, ki omogočajo sprejem televizijskega programa v hotelskih sobah, pavšalni mesečni prispevek v znesku 51,00 eura, za vsak nadaljnji tovrstni sprejemnik pa 2,53 eura. Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60% zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega zneska prispevka za te mesece.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja davčni postopek, se mesečni prispevek obračunava v višini, določeni s tem zakonom. Mesečni prispevek se za januar 2011 obračuna v sorazmernem delu mesečnega prispevka glede na datum uveljavitve tega zakona. Če je zavezanec mesečni prispevek za januar 2011 plačal v celotni višini določeni s tem zakonom, RTV Slovenija po uradni dolžnosti poračuna preveč plačani mesečni prispevek pri obračunu mesečnega prispevka za mesec februar.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/11-1/26
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EPA 1511-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik