Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1087/11 , Stran 124
Ob-1087/11
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/09) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09) objavlja
javni ciljni razpis
za podporo delovanju knjigarn v letu 2011 (v nadaljevanju: JR1–KG–2011)
1. Naziv in sedež naročnika: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana. 2. Predmet in področje javnega ciljnega razpisa Predmet javnega ciljnega razpisa je podpora delovanju knjigarn. Sofinanciranje je namenjeno podpori delovanju knjigarn, katerih dejavnost je v javnem interesu na področju kulture in prispeva k promociji branja in kupovanja knjig, k promociji avtorjev in knjižnih del ter k zagotavljanju dostopnosti raznovrstne izvirne in prevodne knjižne in revijalne produkcije s področja kulture, umetnosti in znanosti. Področje javnega ciljnega razpisa obsega organizacijo in izvedbo literarnih dogodkov ali prireditev za spodbujanje bralne kulture, promocijo knjig, branja in avtorjev, zlasti slovenskih, ter promocijo knjigarne kot kulturnega središča. 3. Cilj javnega ciljnega razpisa Cilj javnega razpisa JR1–KG–2011 je razvoj knjigarn v pomembna kulturna središča ter promocija avtorjev, branja in kupovanja knjig. V letu 2011, ko je Ljubljana svetovna prestolnica knjige, bo posebna pozornost namenjena razvijanju ustvarjalnih in inovativnih kulturnih projektov v knjigarnah, ki spodbujajo branje v povezavi z drugimi kulturnimi in izobraževalnimi institucijami. 4. Okvirna vrednost javnega ciljnega razpisa JR1–KG–2011 in obdobje ter način za porabo dodeljenih sredstev Vrednost javnega ciljnega razpisa JR1–KG–2011 za leto 2011 znaša predvidoma 170.000,00 EUR. Dodeljena proračunska sredstva bodo morala biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10). JAK bo z izbranimi prijavitelji na razpisu JR1–KG–2011 sklenila pogodbe o sofinanciranju v okviru proračunskih možnosti. 5. Višina sofinanciranja in upravičeni stroški Med upravičene stroške sodijo: Sklop A: avtorski honorarji (za nastopajoče avtorje, moderatorje …), Sklop B: stroški organizacije in delovanja (honorarji oziroma plače organizatorjem, materialni stroški, poštnina …), Sklop C: stroški promocije (priprava, tisk in distribucija promocijskega gradiva, objave v medijih …). Med upravičene stroške ne sodi nakup računalniške in druge knjigarniške opreme. JAK bo izbranim knjigarnam na razpisu JR1–KG–2011 na tem področju sofinancirala največ 70% upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR na knjigarno. 6. Pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR1–KG–2011 6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem ciljnem razpisu JR1–KG–2011 Prijavitelji na javnem ciljnem razpisu JR1–KG–2011 morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: – da v okviru svoje registracije izvajajo knjigotrško dejavnost v Republiki Sloveniji ali zamejstvu; – da prijavljajo kulturne projekte oziroma vsebine v knjigarnah, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011; – da ne prijavljajo istih kulturnih projektov oziroma vsebin, s katerimi kandidirajo ali so bili kot prijavitelji javnih kulturnih programov in projektov že izbrani za financiranje z javnimi sredstvi pri JAK; – da za isti projekt in isti namen niso pridobili sredstev iz državnega oziroma lokalnega proračuna; – da upoštevajo najnižji znesek posameznega honorarja za nastop avtorja, ki znaša 150 EUR bruto; – da se z istim kulturnim projektom oziroma vsebinami na javni ciljni razpis JR1–KG–2011 prijavljajo samo enkrat; – da za isti projekt na javni ciljni razpis JR1–KG–2011 poda vlogo le en prijavitelj; – da so kot pogodbena stranka JAK doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti do JAK; – da v primeru načrtovane soorganizacije ali soprodukcije posameznega projekta priložijo ustrezno originalno zagotovilo odgovorne osebe partnerja o njegovi finančni udeležbi. 6.2 Posebni pogoji na področju promocije knjigarn kot kulturnih središč Prijavitelji morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določa besedilo točke 6.1 javnega ciljnega razpisa JR1–KG–2011, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: – da aktualna ponudba knjigarne vključuje knjižno produkcijo s področij leposlovja in znanosti, v kateri je vsaj 400 naslovov knjig, ki so jih sofinancirali Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, oziroma v primeru specializiranih knjigarn najmanj 200 naslovov s področja specializacije, ki so jih sofinancirali Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS; – da aktualna ponudba knjigarne vključuje revije s področja leposlovja in znanosti, med katerimi je najmanj 20 naslovov revij, ki so jih sofinancirali Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS; – da so subvencionirani knjižni naslovi v knjigarni na voljo še vsaj eno leto po izidu; – da so leta 2010 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset različnih literarnih dogodkov ali literarnih prireditev v knjigarni, med katere ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem (v primeru prijave novo odprte knjigarne tega pogoja ni potrebno izpolnjevati); – da bodo leta 2011 v sodelovanju z najmanj petimi založbami izvedli najmanj deset različnih dogodkov s področja razpisa, med katere ne sodijo novinarske konference ob izidu knjižnih del in kreativne delavnice, ki niso neposredno povezane s knjigo oziroma njenim avtorjem; – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% vseh upravičenih stroškov oziroma največ 20.000,00 EUR na knjigarno, da bodo za izvedbo predlaganih projektov zagotovili najmanj 30% delež sofinanciranja iz lastnih sredstev ali drugih virov in da bodo imeli jasno in realno izdelano finančno konstrukcijo. Prijava mora biti finančno uravnotežena, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki enaki (prihodki = odhodki). Dokazilo: Prijavni obrazec OBR2 – KG Finančna konstrukcija z izjavo 7. Kriteriji za ocenjevanje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Uporaba kriterijev 8.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja Izbrane bodo knjigarne s predlaganim programom, ki bodo v postopku izbire ocenjene višje. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk za podporo projektom v knjigarni je 100 točk, financirane pa so lahko knjigarne, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za posamezno knjigarno je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezno knjigarno (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti prijavljenih projektov ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 9. Razpisni rok in način oddaje vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če prijavitelj prijavlja na razpis več knjigarn, mora prijavo za vsako posamično knjigarno poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako knjigarno predložiti popolno razpisno dokumentacijo. Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo predložiti na naslov: JAK, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, do 21. 2. 2011, oziroma najkasneje tega dne oddati na pošti kot priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis za podporo delovanju knjigarn v letu 2011, z oznako JR1–KG–2011. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). Hkrati morata biti najkasneje tega dne prijavna obrazca št. 1 in 2 poslana po elektronski pošti, na naslov: knjigarne.jakrs@jakrs.si, in sicer v wordovem dokumentu ali podobnem tekstnem formatu, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime prijavljene knjigarne. Za ustrezno oddano se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki. Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR1–KG–2011 v Uradnem listu RS, dne 21. 1. 2011, in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 21. 2. 2011. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Nepravočasno oddane vloge in vloge neupravičenih oseb bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju (peti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega ciljnega razpisa JR1–KG–2011. 10. Način obravnavanja vlog in odločanje o izboru Vloge, prispele na javni ciljni razpis JR1–KG–2011, bo odpirala odpiralna komisija JAK. JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih dni dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave (šesti odstavek 117. člena v povezavi s 101. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08 in 4/10). Pravočasne in popolne vloge ter vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo strokovni komisiji za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture JAK. O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila strokovne komisije JAK za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture odločil direktor JAK z odločbo o sofinanciranju kulturnih projektov v knjigarnah in podpori delovanja knjigarn. 11. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru JAK bo prijavitelje o izidih javnega razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 23. 2. 2011. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa JR1–KG–2011, – prijavni obrazec OBR1 – KG, – prijavni obrazec OBR2 – KG Finančna konstrukcija z izjavo, – prijavni obrazec OBR3 – KG Vzorec pogodbe. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij idr.). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. 13. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani JAK, www.jakrs.si, na elektronskem naslovu: gp.jakrs@jakrs.si oziroma pri strokovni svetovalki JAK, vsak delavnik, med 10. in 12. uro: Martina Fekonja, tel. 01/369-58-33, martina.fekonja@jakrs.si.
Javna agencija za knjigo RS