Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

107. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju strokovne literature, stran 352.

Za izvajanje 74. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09 in 86/10 – ZJNepS) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju strokovne literature
1. člen
V Pravilniku o izdajanju strokovne literature (Uradni list RS, št. 31/06) se za drugim odstavkom 1. člena doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo izdaja strokovno literaturo tudi v elektronski obliki.«
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se beseda »prispevke« nadomesti z besedilom »seznam prispevkov za objavo v posamezni številki PB«.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Avtorji svoje strokovne prispevke pošljejo tajnici uredniškega odbora v elektronski obliki.«
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Odbor je sestavljen iz šestih članov, in sicer:
– predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
– predstavnik Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije;
– predstavnik Državnega pravobranilstva Republike Slovenije;
– predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije;
– predstavnik Notarske zbornice Slovenije;
– predstavnik Ministrstva za pravosodje – direktor/-ica Centra za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu CIP).«
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Odbor določi enkrat letno, praviloma na prvi seji uredniškega odbora v koledarskem letu, vendar pred izdajo prve številke v tekočem letu, višino avtorskega honorarja za avtorsko polo za prispevke, ki bodo objavljeni v PB v tekočem letu.«
6. člen
V 6. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
Za četrtim odstavkom 7. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Članom odbora se za udeležbo na sejah povrnejo potni stroški.«
8. člen
V 8. členu se doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– zbiranje novih strokovnih prispevkov za objavo v PB;«.
Črta se četrta alinea.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-455-2010
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
EVA 2010-2011-0083
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje