Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Št. 96/2011 Ob-1106/11 , Stran 105
Št. 96/2011 Ob-1106/11
Na podlagi 68. in 110. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 90/10 – odl. US; v nadaljevanju: ZMed), Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04, 34/06 in št. 1/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) objavlja
redni letni javni razpis
za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije v letu 2011 (JPR –AVP –2011)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa: Predmet razpisa je financiranje slovenske avdiovizualne produkcije oziroma slovenskih avdiovizualnih del na področju medijev, in sicer: – kratkih dokumentarnih, igrano-dokumentarnih, igranih, eksperimentalnih in animiranih filmov, ki niso daljši od 27 minut (tj. v trajanju do vključno 27 minut), – srednjemetražnih dokumentarnih, igranih, igrano-dokumentarnih in eksperimentalnih filmov, ki niso daljši od 55 minut (tj. v trajanju od 30 minut do vključno 55 minut), – prve epizode (pilot) serije, s poudarkom na obliki in vsebini, primerni za televizijsko predvajanje in – projektov, namenjenih za prikazovanje prek spletnih strani, kar ne vključuje izdelave internetnega portala. 2. Slovenska avdiovizualna dela so dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter dela slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če so izražena kot individualne stvaritve s področja književnosti znanosti in umetnosti in so izdelana oziroma primerna za predvajanje na televizijskem programu. 3. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je praviloma največ 50% vseh predvidenih stroškov izvedbe projekta, izjemoma pa do 80% delež sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna. Povprečna obračunska vrednost projektov, sofinanciranih iz proračunske postavke za avdiovizualne medije v letu 2010 je 81.594 EUR. Za nizkoproračunske projekte, katerih celotna predračunska vrednost ne presega povprečne obračunske vrednosti projekta, sofinanciranega iz proračunske postavke za avdiovizualne medije iz minulega leta in za zahtevne projekte, katerih stroški produkcije izhajajo iz utemeljenih estetskih ali vsebinskih razlogov, se izjemoma lahko odobri do 80% delež sofinanciranja. V vlogi prijavitelj navede zaprošeno višino sofinanciranja ter v primeru, da zaproša za do 80% delež sofinanciranja, to utemelji. Zaprošena višina je glede na vlogo in utemeljitev predmet ocenjevanja in vrednotenja strokovne komisije v okviru razpisnih kriterijev in ne pomeni avtomatične dodelitve zaprošenih sredstev, razen v primeru nizkoproračunskega projekta. Dodeljena sredstva se lahko porabijo le za izvedbo projekta na podlagi uveljavljenih in izkazano upravičenih stroškov izdelave slovenskega avdiovizualnega dela, sofinanciranega iz sredstev državnega proračuna. Upravičeni stroški so: – stroški osebja, neposredno povezani z izvedbo prijavljenega projekta (avtorski honorarji, stroški drugih storitev, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta; plače, kolikor so povezane z delom pri projektu), – stroški storitev, ki so neposredno povezani z izvedbo projekta (najemi tehnike, storitve produkcije, postprodukcije – snemanje, montaža, animacija, končna obdelava slike in zvoka; podjemne pogodbe), – materialni stroški (stroški scenografije, kostumografije, maske, drobni material, potni stroški), – režijski stroški (finančni in računovodski stroški, stroški elektrike, ogrevanja, telefona, vzdrževanja, stroški administracije, pisarniški stroški), ki so nastali v povezavi z izvedbo projekta do največ 10% vseh stroškov projekta v času trajanja izvedbe projekte do dokončanja projekta. Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Med upravičene stroške ne spadajo: – strošek DDV, razen v višini neuveljavljenega odbitka, – stroški promocije in prikazovanja, – stroški infrastrukturne nadgradnje in stroški nabave osnovnih sredstev. Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno priložiti verodostojna dokazila in listine o nastanku stroška (kopije računov, kopije pogodb, dokazila o plačah in avtorskih honorarjih – kopije morajo biti označene s »kopija je enaka originalu«), ki so neposredno povezani z izvedbo projekta. V obračunski dokumentaciji prijavitelj prikaže vse stroške, potrebne za izdelavo projekta, in na verodostojnih dokazilih prikaže odstotek, s katerim je povezana višina financiranja ministrstva za kulturo. Obračunski dokumentaciji potrebno priložiti dokazilo o izvedenem projektu oziroma izdelek na ustreznem nosilcu slike in zvoka. Vsako dokazilo mora biti opremljeno tako, da je iz njega razvidna neposredna povezava z izvedbo projekta. Za vsak strošek, pri katerem ministrstvo ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, ne glede na to, ali ta dejansko obstaja, lahko ministrstvo od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. V primeru, da kljub pojasnilu ali izjavi neposredna povezava ni razvidna, si ministrstvo za kulturo pridrži pravico, da stroška ne prizna. Zahtevek za izplačilo dodeljenih proračunskih sredstev je potrebno dostaviti ministrstvu za kulturo do vključno 1. 11. 2011. Verodostojna dokazila o plačanih računih, plačah in avtorskih honorarjih je potrebno dostaviti ministrstvu ob dokončanju projekta do 31. 12. 2011. 3.1. Izplačilo z odločbo dodeljenih proračunskih sredstev je praviloma v enem obroku, in sicer po prejeti obračunski dokumentaciji in dokazilu o izvedenem projektu. Na podlagi terminskega načrta izvedbe, iz katerega nedvoumno izhajajo izvedbene faze, je mogoče izplačevanje proračunskih sredstev v več obrokih, vendar največ treh, pri čemer se zadnji obrok izplača po prejetem dokazilu o izvedenem projektu. V primeru izplačevanja v več obrokih je obračunski dokumentaciji za izplačilo posameznega obroka potrebno priložiti dokazilo o izvedeni izvedbeni fazi. 3.2. Kolikor bo ministrstvo kadarkoli v času izvajanja projekta ali kasneje ugotovilo, da je prijavitelj račun, ki ga je uveljavil kot strošek tega projekta, uveljavil še v kateremkoli drugem projektu, bo prenehala obveznost ministrstva do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun ministrstva skupaj z zamudnimi obrestmi. Ob vsaki bistveni spremembi projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj obvestiti Ministrstvo za kulturo RS. 4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis v sprejetem proračunu za leto 2011 je 1.621.499 EUR, oziroma toliko, kolikor bo v letu 2011 znašala proračunska postavka 3991 – Programi za avdiovizualne medije. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na javni razpis se lahko prijavijo: – pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so v državah članicah Evropske unije registrirane za produkcijo avdiovizualnih del, avdiovizualnih in filmskih del ali filmskih del, na dan objave razpisa v Uradnem listu RS, – izdajatelji vsebin, ki so registrirani za produkcijo avdiovizualnih in/ali filmskih del, ne glede na način razširjanja, – prijavitelji s projekti, ki ustrezajo merilom oziroma pogojem za določitev slovenskih avdiovizualnih del, določenim na podlagi Uredbe o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/1) in navedenim v 2. točki besedila razpisa. Na razpisu lahko sodelujejo tudi prijavitelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek itd.). V primeru, da prijavitelj z istim projektom sodeluje na drugih razpisih, ki zagotavljajo sredstva iz državnega ali lokalnih proračunov ali virov EU, ali je sredstva že pridobil, mora to dejstvo najaviti v obrazložitvi finančne konstrukcije projekta. V primeru kršitve tega določila lahko ministrstvo kadarkoli razdre pogodbo s prejemnikom sredstev in zahteva vračilo sredstev v skladu s pogodbo. Če se na razpis prijavi veliko ali srednje podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), je tako pomoč pred dodelitvijo potrebno priglasiti Evropski komisiji. Podjetja morajo o izvajanju oziroma neizvajanju tovrstnega programa podati izjavo, ki je sestavni del prijavnega obrazca. 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: Na javnem razpisu lahko kandidirajo: – prijavitelji z največ tremi projekti. Prijavitelj mora za vsak projekt oddati samostojno vlogo. Kolikor bo prijavitelj prijavil več kot tri projekte, se bo obravnavalo tiste tri, ki bodo prispeli prvi, vse naslednje vloge pa se zavržejo. V primeru, da je oddanih več vlog istočasno, se zavržejo vse vloge. Kolikor gre za dopolnitev, mora prijavitelj to označiti na ovojnici. Na razpisu ne morejo kandidirati: – prijavitelji z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na proračun ministrstva za kulturo. Kolikor bo Ministrstvo za kulturo RS ugotovilo, da je prijavitelj z istim projektom kandidiral na kateremkoli javnem razpisu Ministrstva z kulturo RS ali na javnem razpisu njegovega proračunskega uporabnika, bo vloga prijavitelja zavržena. Prijavitelji, ki niso realizirali pogodbenih obveznosti iz preteklih let do Ministrstva za kulturo RS, ali imajo neurejena pogodbena razmerja ali neporavnane obveznosti z ministrstvom, oziroma z njegovimi posrednimi proračunskimi uporabniki (npr. Filmski sklad Republike Slovenije, javni sklad oziroma Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije, Filmski studio Viba film Ljubljana, Arhiv Republike Slovenije), ne morejo kandidirati na tem razpisu oziroma ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje. 7. Obvezna dokazila, ki jih mora predložiti prijavitelj projektov (našteta dokazila je potrebno predložiti vsem projektom, razen če je pri posameznem dokazilu navedeno drugače): – obrazec št. 1 – obrazec vloge za sofinanciranje avdiovizualnega projekta z osnovnimi podatki o prijavitelju, – obrazec št. 2 – finančni načrt, – obrazec št. 3 – rekapitulacija finančnega predračuna, – obrazec št. 4 – terminski načrt izvedbe s predvideno distribucijo, – izjava št. 1 – ali je prijavitelj podjetje, ki izvaja program prestrukturiranja na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (2004/C 244/02), – izjava št. 2 – o maksimalnem sofinanciranju projekta do višine 50% oziroma do višine 80% celotne predračunske vrednosti projekta iz državnega proračuna, – izjava št. 3 – izjava prijavitelja o zagotavljanju lastnih sredstev, – izjava št. 4 – o verodostojnosti navedenih podatkov, – izjava št. 5 – o programski volji izdajatelja medija, – izjava št. 6 – izjava koproducentov in drugih sofinancerjev projekta o zagotavljanju predvidenih sredstev, – izjava št. 7 – izjava koproducentov o prenosu pooblastil na nosilca produkcije (priskrbi prijavitelj sam). Poleg zgoraj navedenih obrazcev in izjav, ki so tudi sestavni del razpisnega besedila, so obvezne priloge še: – priloga 1 – sinopsis (na eni strani), – priloga 2 – scenarij (za igrane in dokumentarno-igrane projekte), – priloga 3 – scenarij ali podrobna razdelava vsebin in raziskovalnega pristopa (za dokumentarna dela), – priloga 4 – scenarij ali podrobna razdelava vsebin in pristopa (za spletne projekte), – vzorec animacije ali vzorčni film (za animirane filme) – prijavitelj prilogo odda sam, – priloga 5 – komentar režiserja (ali ustvarjalne ekipe pri spletnem projektu) o strukturi in vizualnih smernicah projekta (na eni strani), – priloga 6 – kratek življenjepis in filmografija režiserja, – priloga 7 – poimenski seznam avtorske ekipe ter kratki življenjepisi in filmografija navedenih članov avtorske ekipe, – priloga 8 – seznam realiziranih in javno predvajanih avdiovizualnih del prijavitelja (vključno s sodelovanjem na festivalih in nagradami, doseženo gledanostjo v terminih predvajanja), – opcijska pogodba z nosilcem avtorskih pravic (v primeru adaptacije avtorskega dela). Izjave, obrazci in priloge morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. V primeru, da prijavitelj ne posluje z žigom, to navede v prijavi. Vloga je popolna v primeru, da vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene zgoraj navedene obrazce, izjave in priloge. Kolikor vloga ni popolna (oziroma ni dopolnjena v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi), se zavrže in se ne bo vsebinsko obravnavala. Izpisek iz poslovnega registra Republike Slovenije bo ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti. V primeru, da razpolagate z izpiskom iz poslovnega registra Republike Slovenije, ki ni starejši od 30 dni, prosimo, da ga zaradi pospešitve postopka priložite (ta priloga ni obvezna). 8. Splošni razpisni kriteriji (skupaj možnih 40 točk): – pomen projekta za razvoj ustvarjanja slovenskih avdiovizualnih del in za uveljavljanje slovenske avdiovizualne produkcije doma in v tujini (kvaliteta scenarija ali zasnove projekta) – od 0 do 10 točk, – pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika – od 0 do 10 točk, – kvaliteta, profesionalnost izvedbe, raznovrstnost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorskega pristopa (izvirnost in inovativnost v rabi medija ter utemeljenost izvedbe projekta) – od 0 do 10 točk, – odmevnost doslej realiziranih projektov (reference avtorske ekipe in prijavitelja) – od 0 do 10 točk. 9. Prednostni razpisni kriteriji (točke se dodelijo avtomatično, kolikor prijavitelj oziroma projekt izpolnjuje pogoje): – projekt obravnava 20 letnico samostojne Slovenije – 5 točk, – projekt režiserja – debitanta (režiser oziroma režiserka nima še javno predvajanega avdiovizualnega oziroma kinematografskega dela) – 5 točk, – projekt se navezuje na temo evropske prestolnice kulture 2012 v Mariboru – 5 točk. Skupaj možnih točk posameznega ocenjevalca po splošnih razpisnih kriterijih je 40 točk. Prednostni kriterij se točkuje, v primeru, da prijavitelj z vlogo ustreza kriteriju, samo enkrat, kar pomeni, da komisija lahko skupaj podeli le 5 točk po posameznemu prednostnemu kriteriju. 10. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo za področje, ki je predmet razpisa, imenuje ministrica. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. 11. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni z večjim številom točk. Dokončni izbor bo opravljen v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. 12. Rok za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011. 13. Razpis se prične z dnem 21. 1. 2011 in se zaključi z dnem 21. 2. 2011. 14. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni list, obrazci št. 1, 2, 3 in 4, izjave št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 ter zahtevane priloge glede na vsebino vloge, – navodila prijaviteljem za izdelavo prijave vloge, – vzorec pogodbe (parafiran na vsaki strani). Razpisno besedilo in razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Razpisno besedilo in razpisna dokumentacija sta na voljo tudi na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si (storitve/javne objave/razpisi, pozivi in javna naročila/javni razpisi). 15. Vpogled v razpisno dokumentacijo: prijavitelji lahko pogledajo v razpisno dokumentacijo v glavni pisarni Ministrstva za kulturo RS (Maistrova 10, 1000 Ljubljana). 16. Oddaja in dostava vlog: Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora oddati en izvod popolne vloge v pisni obliki in eno elektronsko kopijo skenirane vloge v formatih: .txt, .pdf, .doc, Jpeg, Gif, Bmp, .mov, .avi, Mp3, Aiff. Skenirana kopija vloge mora biti podpisana in žigosana. Skenirana kopija mora biti istovetna pisnemu izvirniku vloge in mora vsebovati dokumentacijo tako, da omogoča ločeno pregledovanje obveznih prilog. V primeru, da skenirana vloga ni identična pisnemu izvirniku, se upošteva skenirano kopijo vloge. Vloga v pisni obliki mora biti vezana na način, ki onemogoča neopazno odstranjevanje ali dodajanje dokumentov(*1). (*1) Npr: ročno izpisane zaporedne številke na posameznih listih vloge, parafa na vsaki strani vloge. Za vsak posamezen projekt mora prijavitelj izpolniti prijavni obrazec in prijave predložiti v ločenih kuvertah. Rok za oddajo vlog je 21. 2. 2011. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označene s pripisom: Ne odpiraj – Prijava na redni letni javni razpis za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije v letu 2011 (JPR-AVP-2011). Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti popolni naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo poslane ali predložene do zadnjega dne razpisnega roka v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, oziroma priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisanega roka, se bodo štele za prepozne in bodo zavržene. V primeru, da komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, bo pristojni uslužbenec pozval prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Kolikor prijavitelj v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi vloge ne bo dopolnil, bo vloga nepopolna in bo zavržena. Ministrstvo bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka zavrglo vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Vloge, ki ne bodo skladne s 1. točko razpisnega besedila (predmet razpisa), se zavrnejo. Iz postopka razpisa bodo prav tako izločene vloge prijaviteljev, ki ne bodo upoštevali posebnih pogojev iz 6. točke tega razpisa. O datumu odpiranja prispelih vlog bodo obveščeni prijavitelji na spletni strani Ministrstva za kulturo RS. Na odpiranju prispelih vlog je lahko navzoča vsaka oseba, ki kandidira na razpisu oziroma njen predstavnik. 17. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: irena.ostrouska@gov.si (tel. 01/369-59-78). 18. Strokovna komisija bo na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev izdelala predlog sofinanciranih projektov. Na podlagi predloga strokovne komisije bo ministrica izdala o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na razpis, posamično odločbo, s katero bo odločila o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja projekta. 19. Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo si pridržuje pravico, da preliminarne rezultate razpisa posreduje javnosti, takoj po podpisu odločbe. 20. Prijavitelj lahko v roku 30 dni od prejema odločbe o (ne)izbiri, ki ga na predlog komisije sprejme ministrica, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodb z drugimi izbranimi prijavitelji. 21. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo za kulturo