Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

108. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, stran 352.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07) se v celotnem besedilu besedilo »organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve« v ustreznem sklonu, razen v 89. členu, besedilo »delavec ministrstva« v vseh sklonih se nadomesti z besedilom »javni uslužbenec ministrstva« v ustreznem sklonu, beseda »delavec« v vseh sklonih pa se nadomesti z besedama »javni uslužbenec« v ustreznem sklonu.
2. člen
V 2. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– medaljo generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta in dvanajsta alinea postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
V tretjem odstavku se besedilo »vojaško teritorialna poveljstva, njim enaka ali višja poveljstva«, nadomesti z besedilom »operativna in njim enaka poveljstva«.
3. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priznanja po tem pravilniku se lahko podeljuje pripadnikom Slovenske vojske, vojaškim poveljstvom, enotam in zavodom, javnim uslužbencem ministrstva, organizacijskim enotam ministrstva, gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam, organom, posameznikom izven ministrstva (v nadaljnjem besedilu: posameznik) in tujim vojaškim ter civilnim osebam in organizacijam.
(2) V miru lahko prejemnik prejme priznanje praviloma po izteku dveh let, ko mu je bilo podeljeno zadnje priznanje po tem pravilniku, razen medalje za hrabrost, medalje za ranjence, medalje generala Franca Rozmana Staneta, medalje za znanstveno-raziskovalne dosežke, medalje za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske, medalje za zasluge, medalje v službi miru, priznanja za delo na športnem področju, za najboljše strelce, za dolgoletno službo ter spominskega priznanja, spominskega pečatnega prstana, velike sablje Ministrstva za obrambo, male sablje Slovenske vojske, malega noža Slovenske vojske in listine za dosežene uspehe pogodbenemu pripadniku rezervne sestave.
(3) Pri podelitvi priznanj se upošteva načelo postopnosti, razen v izjemnih primerih. Za zasluge in uspehe v miru se najprej podelijo bronasta priznanja, nato srebrna in zlata priznanja oziroma najprej redi tretje stopnje, nato druge in prve stopnje.
(4) Načelo postopnosti iz prejšnjega odstavka se ne upošteva pri podelitvi medalje načelnika Generalštaba Slovenske vojske, medalje za znanstveno-raziskovalne dosežke, medalje za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske ter znaka Obveščevalno varnostne službe.
(5) Medalja generala Maistra ali medalja Slovenske vojske se lahko podeli pripadniku Slovenske vojske oziroma javnemu uslužbencu ministrstva, ki je prejemnik medalje načelnika Generalštaba Slovenske vojske ali medalje ministra za obrambo.
(6) Prejemnik priznanja lahko prejme vsako priznanje po tem pravilniku le enkrat, razen medalje za zasluge, medalje za hrabrost, medalje za ranjence, medalje generala Franca Rozmana Staneta, medalje v službi miru, priznanja za najboljše strelce, listine za dosežene uspehe pogodbenemu pripadniku rezervne sestave in priznanja delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve.
(7) Tujim vojaškim ter civilnim osebam in organizacijam se lahko podelita samo priznanji medalja za mednarodno sodelovanje in mala sablja Ministrstva za obrambo.
(8) Predlagatelji morajo pri pripravi predlogov za priznanja upoštevati s tem pravilnikom predpisane pogoje in kriterije za podelitev posamezne vrste priznanja.
(9) Priznanje se lahko podeli tudi posmrtno, razen strelnega in hladnega orožja.«.
4. člen
V 4. členu se v tretjem odstavku na koncu črta pika ter doda vejica in besedilo: »obdano z zelenim lipovim vencem ter 3 mm od levega in desnega roba 1 mm široko črto zlate barve.«.
5. člen
V 14. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Red Slovenske vojske na lenti in red Slovenske vojske z zvezdo se lahko podeli podčastnikom in častnikom Slovenske vojske, vojaškim uslužbencem III. do XV. razreda, civilnim osebam na vodstvenih položajih v stalni sestavi Slovenske vojske ter poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske in javnim uslužbencem ministrstva na vodstvenih položajih. Red Slovenske vojske se lahko podeli vojakom stalne sestave Slovenske vojske, podčastnikom in častnikom Slovenske vojske, vojaškim uslužbencem, civilnim osebam v stalni sestavi Slovenske vojske, poveljstvom, enotam in zavodom Slovenske vojske ter javnim uslužbencem ministrstva.«.
6. člen
V 16. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestna oznaka za red Slovenske vojske, podeljen za zasluge v vojni, ima dodatno 3 mm od levega in desnega roba 1 mm široko črto zlate barve.«.
7. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nadomestna oznaka za medaljo Slovenske vojske, podeljen za zasluge v vojni, ima dodatno 3 mm od levega in desnega roba 1 mm široko črto zlate barve.«.
8. člen
V 21. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prejemniku priznanja se za dejanje iz druge alinee prejšnjega odstavka, ob katerem je izpostavil v nevarnost svoje življenje, podeli tudi denarna nagrada v višini dvakratne povprečne plače v Republiki Sloveniji.«.
9. člen
Za 24. členom se doda nov oddelek »5.a Medalja generala Franca Rozmana Staneta« ter nova 24.a in 24.b člen, ki se glasita:
»24.a člen
Medalja generala Franca Rozmana Staneta se lahko podeli pripadnikom Slovenske vojske za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje poveljniških dolžnosti na mednarodnih operacijah in misijah.
24.b člen
(1) Medalja generala Franca Rozmana Staneta je okrogle oblike, na njem je upodobljen general Franc Rozman Stane in nad njim napis GENERAL FRANC ROZMAN STANE. Na zadnji strani so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na modrem traku, ki ima na sredini vzdolžno tkano slovensko trobojnico.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo generala Franca Rozmana Staneta je moder pravokotnik, ki ima na sredini vzdolžno tkano slovensko trobojnico. Če je oseba prejela več kot eno samo priznanje, se število prejetih priznanj označi z ustrezno rimsko številko.«.
10. člen
V 26. členu se v tretjem odstavku besedi »zlato – rumenima« nadomesti z besedo »zlatima«.
V četrtem odstavku se besedi »zlato – rumeno« nadomesti z besedo »zlato«.
11. člen
V 30. členu se v drugem odstavku besedi »s srebrno« nadomesti z besedama »z zlato«.
V tretjem odstavku se beseda »srebrno« nadomesti z besedo »zlato«.
12. člen
V 36. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medalja v službi miru je okrogle oblike, na njej je podoba zemeljske oble, ki jo obkroža venec lipovih listov in ki so na vrhu sklenjeni z državnim grbom Republike Slovenije. Na zadnji strani medalje je zgoraj polkrožno napis MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, spodaj polkrožno napis V SLUŽBI MIRU, na sredini pa so vgravirani ime in priimek nosilca ter leto podelitve.
(2) Priznanje je izdelano iz srebra in visi na traku bele barve, ki ima na sredini široko modro progo. Na traku je ploščica s kratico in nazivom misije oziroma operacije.
(3) Nadomestna oznaka za medaljo v službi miru je bele barve in ima na sredini modro progo. Če je nosilec sodeloval v operaciji oziroma v misiji več kot enkrat, se število sodelovanj označi z ustrezno številko.
(4) Za sodelovanje v operacijah oziroma misijah, ki se izvajajo v skladu s VII. poglavjem ustanovne listine Združenih narodov, nosilec priznanja prejme ploščico z nazivom misije oziroma operacije.
(5) Če je nosilec sodeloval v operaciji ali misiji več kot enkrat, se mu podeli samo nadomestna oznaka, na kateri je zaporedna številka operacije ali misije in ploščica s kratico naziva operacije ali misije.«.
13. člen
V 39. členu se v prvem odstavku za besedilom »vseh treh stopenj je« doda besedilo »izdelana iz srebra in je«.
14. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom »vseh treh stopenj je« doda besedilo »izdelana iz srebra in je«.
15. člen
V 44. členu se v prvem odstavku za besedo »visokemu« doda besedilo »političnemu ali«.
16. člen
V 66. členu se tretji, četrti in peti odstavek spremenijo tako, da se glasijo:
»(3) Prvi znak za dolgoletno službo se podeli po desetih letih službe, nadaljnji pa za vsakih naslednjih deset let.
(4) Znak za dolgoletno službo je okrogle oblike, v zgornjem delu je vkovan logotip grba Republike Slovenije z dvema vodoravnima linijama, med katerima je izpisano v dveh vrsticah REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Na zadnji strani je vgravirana rimska številka X, XX, XXX ali XL.
(5) Znak je izdelan iz srebra. Znaka za X in XX let dela v ministrstvu oziroma v poveljstvih, enotah ter zavodih Slovenske vojske sta srebrne barve, premera 27 mm, za XXX in XL let dela pa zlate barve, premera 32 mm.«.
17. člen
V 67. členu se v drugem odstavku za besedilom »Ob upokojitvi se« doda besedo »lahko«.
18. člen
V 69. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Plaketa je enake oblike in manjše velikosti.
(3) Listina za sodelovanje je svetle rumenkasto rjave barve velikosti A4 formata. Na vrhu je grb Republike Slovenije, pod njim pa napis REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO. Pod napisom je odtisnjen osnovni simbol plakete za sodelovanje, pod njim pa napis LISTINA ZA SODELOVANJE. Pod napisom je prostor za ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja, utemeljitev priznanja, mesec in letnica podelitve ter žig in podpis ministra za obrambo.«.
19. člen
V 71. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje delodajalcem pripadnikov pogodbene rezerve je izdelano iz kristala in je oblikovano kot šesterokotnik. Na sredini je pritrjen kovanec v zlati barvi, v zgornjem delu je v loku napis SLOVENSKA VOJSKA, v notranjem polju je na sredini oznaka pripadnosti Slovenski vojski, pod katerim je vgravirana letnica podelitve. Na zgornjem delu kristala je v dveh vrsticah napis REPUBLIKA SLOVENIJA – MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, na spodnjem delu pa je prostor za ime in priimek ali naziv prejemnika.«.
20. člen
V 72. členu se v sedmem odstavku črta vejica in besedilo »razen kandidatu za častnika Slovenske vojske, ki mu je bil čin vodnik podeljen v času uspešnega šolanja na Šoli za častnike,«.
21. člen
V 73. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Velika sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz rezila, lesenega držala z okovjem in ščitnikom ter kovinske nožnice. Dolga je 96,5 cm. Na desni strani rezila je gravirano ime in priimek prejemnika, pod njim pa letnica povišanja. Držalo je pozlačeno in na njem je častniška oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Nožnica je kromirana, dolžine 83,3 cm.
(2) Mala sablja Ministrstva za obrambo je sestavljena iz rezila, lesenega držala z okovjem in ščitnikom ter kovinske nožnice. Dolga je 43,5 cm. Na desni strani rezila je gravirano ime in priimek prejemnika, pod njim pa letnica podelitve. Držalo je pozlačeno in na njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je kromirana, dolžine 35 cm.
(3) Mala sablja Slovenske vojske je sestavljena iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 30 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je pozlačeno in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Del nožnice je pozlačen ali posrebren. Pripadnik Slovenske vojske, ki je povišan v čin majorja ima na pozlačenem delu nožnice vgraviran napis MAJOR, pripadnik Slovenske vojske, ki je povišan v čin praporščaka ima na posrebrenem delu nožnice vgraviran napis PRAPORŠČAK, pod napisom pa je gravirano leto povišanja v čin. Nožnica je kromirana, dolžine 20 cm.
(4) Nož Ministrstva za obrambo je sestavljen iz rezila, lesenega držala z okovjem in kovinske nožnice. Dolg je 34 cm. Na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika, pod njiju pa letnica podelitve. Držalo je leseno s pozlačenimi zaključki in na njem je grb Republike Slovenije. Nožnica je lesena, oblečena s črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 23 cm.
(5) Mali nož Slovenske vojske je sestavljen iz rezila, držala in nožnice. Dolžina kromiranega rezila z držalom je 28 cm, na rezilu je gravirano ime in priimek prejemnika. Držalo je leseno s pozlačenimi zaključki in na njem je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Del nožnice je pozlačen ali posrebren. Pripadnik Slovenske vojske, ki se mu podeli čin poročnik, ima na pozlačenem delu nožnice vgraviran napis POROČNIK, pripadnik Slovenske vojske, ki se mu podeli čin vodnik, ima na posrebrenem delu nožnice vgraviran napis VODNIK, pod napisom pa je vgravirano leto podelitve čina. Nožnica je lesena, oblečena s črnim usnjem z zlatimi zaključki, dolžine 20 cm.«.
22. člen
V 74. členu se v tretjem odstavku za besedilom »kalibra 9 mm,« doda besedilo »ali revolver Smith & Wesson, 357 magnum,«.
23. člen
V 75. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Stroške zdravniškega pregleda in upravnega postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za posest oziroma nošenje orožja nosi prejemnik priznanja.«.
24. člen
V 77. členu se v zadnjem stavku za besedilom »Generalski pečatni prstan je« doda besedo »približne«.
25. člen
V 80. členu se v prvem odstavku doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– medaljo generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja četrta, peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta alinea postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alinea.
V tretjem odstavku se za besedilom »častni vojni znak,« doda besedilo »medalje generala Franca Rozmana Staneta,«.
26. člen
V 81. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje minister za obrambo, razen za priznanja za dolgoletno službo, pošljejo organizacijske enote ministrstva, organizacijski enoti ministrstva, pristojni za kadrovske zadeve. K predlogom za podelitev priznanja delodajalcem pogodbene rezerve predlagatelj pridobi predhodno mnenje organizacijske enote ministrstva, pristojne za vojaške zadeve. Predlagatelj predloga za podelitev priznanja je načelnik oziroma vodja organizacijske enote upravnega dela ministrstva ter načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Za pripadnike Slovenske vojske, ki so razporejeni na delovna mesta v upravnem delu ministrstva, na katerih se opravlja vojaška služba, je za priznanja, ki so skladno z razpisom iz prvega odstavka tega člena dodeljena Slovenski vojski, predlagatelj načelnik Generalštaba Slovenske vojske, pripravljavec predloga pa je načelnik oziroma vodja organizacijske enote upravnega dela ministrstva.
(3) Predloge za priznanja, ki jih podeljuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske, pošljejo pristojna poveljstva, enote in zavodi ter organizacijske enote ministrstva Generalštabu Slovenske vojske oziroma pristojnemu poveljstvu. Predlagatelj predloga za podelitev priznanja je poveljnik poveljstva ali enote ravni bataljona in višje ter načelnik oziroma vodja organizacijske enote upravnega dela ministrstva.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Predlogi za priznanja se pripravijo na obrazcu v elektronski obliki. Obliko obrazca določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve.«.
Doda se nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Spominsko darilo ob upokojitvi javnega uslužbenca ministrstva ali pripadnika stalne sestave Slovenske vojske praviloma izroči organizacijska enota ministrstva, v kateri je javni uslužbenec ministrstva ali pripadnik stalne sestave Slovenske vojske zaposlen. Vrednost spominskega darila ne sme preseči vrednosti, predpisane za sprejem priložnostnega darila manjše vrednosti.«.
27. člen
V 82. členu se v prvem odstavku beseda »znaka« nadomesti z besedo »priznanja«.
28. člen
V 86. členu se v tretjem odstavku za besedo »prvi« dodata besedi »in prejšnji«.
29. člen
V 88. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Obliko, materiale, iz katerih so izdelana, in druge značilnosti priznanj ter listin z mapo iz tega pravilnika podrobneje določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve, v sodelovanju z Generalštabom Slovenske vojske oziroma pristojnim poveljstvom ter Obveščevalno varnostno službo.
(2) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve, je pristojna za izdajo dvojnika priznanja, razen strelnega orožja, in pripadajoče listine iz prvega odstavka 80. člena tega pravilnika, če je priznanje ali pripadajoča listina uničena ali izgubljena.
(3) Za izdajo dvojnika priznanja in pripadajoče listine iz drugega odstavka 80. člena tega pravilnika je pristojen Generalštab Slovenske vojske, za priznanja in pripadajoče listine iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika so pristojna operativna in njim enaka poveljstva, bataljoni, njim enake ali višje enote in zavodi ter za priznanja in pripadajoče listine iz drugega odstavka 51. člena tega pravilnika Obveščevalno varnostna služba.
(4) Za hrambo priznanja, ki iz opravičenega razloga ni bilo vročeno oziroma je prejemnik zavrnil prejem priznanja, so pristojne organizacijske enote iz drugega in prejšnjega odstavka.«.
30. člen
V 89. členu se v drugem stavku besedilo »organizacijska enota ministrstva, pristojna za upravljanje človeških virov« nadomesti z besedilom »organizacijska enota Generalštaba Slovenske vojske, pristojna za kadrovske zadeve«.
31. člen
V 90. členu se v prvem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– medalja generala Franca Rozmana Staneta;«.
Dosedanja sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta in enaindvajseta alinea postanejo osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta in dvaindvajseta alinea.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nadomestna oznaka za red Slovenske vojske na lenti nosi pred redom generala Maistra II. stopnje, nadomestna oznaka za red Slovenske vojske z zvezdo pred redom generala Maistra III. stopnje, nadomestna oznaka za medaljo generala Franca Rozmana Staneta za zlato medaljo generala Maistra ter pred zlato medaljo Slovenske vojske, nadomestna oznaka za srebrno medaljo generala Maistra za zlato medaljo Slovenske vojske in nadomestna oznaka za bronasto medaljo generala Maistra za srebrno medaljo Slovenske vojske.«.
32. člen
V 91. členu se v petem odstavku za besedo »zasluge,« doda besedilo »medalje generala Franca Rozmana Staneta ali znaka za dolgoletno službo,«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Za bojni spominski znak iz 78. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07) se štejeta tudi spominska znaka Otavec in Vražji kamen.
Za spominski znak iz 78. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07) se štejeta tudi spominska znaka Razminiranje in VOMO 1991 ter spominski znak Zvest Sloveniji 1991, ki je bil podeljen na podlagi 16. člena Odredbe o priznanjih (Uradni list RS, št. 25/93).
34. člen
Nadomestna oznaka za priznanje znak za dolgoletno službo V., XV., XXV. ali XXXV. let, ki jo je upravičenec prejel pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nosi samo za zadnje podeljeno priznanje.
Nadomestno oznako priznanja, ki jo je upravičenec prejel za vojne zasluge pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadomesti z nadomestno oznako določeno s tem pravilnikom.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2011-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2011
EVA 2010-1911-0024
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo