Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Št. 26/2011 Ob-1107/11 , Stran 134
Št. 26/2011 Ob-1107/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana, in Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana, na podlagi 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (ZSPDPO; Uradni list RS, št. 14/07) in 17. ter 18. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uredba; Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US: U-I-294/07-16, 100/09 in 49/10), ki se uporabljata v skladu z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10), objavljata
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Lastnica je Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo zastopa ministrica za kulturo Majda Širca. Upravljavec in organizator javne dražbe je Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je poslovna stavba na naslovu Blaževa ulica 14, v Škofji Loki (razen prostora, ki meri 15,29 m2, ki je v lasti vsakokratnega lastnika podvložka 1454/3, k.o. Škofja Loka), ID št. stavbe 32, parc. št. 246/9, vl. št. 1454, k.o. Škofja Loka (šifra 2035), imenovana tudi Nunska kašča (EŠD 5777), ki je na podlagi Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88, in Uradni list RS, št. 31/93) razglašena za kulturni spomenik, in sicer del stavbe, št. 2035-32-1, nestanovanjska raba, prostori od 1. do 4. etaže, v izmeri 295,76 m2, vse v stavbi št. 32.ES, številka nepremičnine v zemljiški knjigi 1.E, vpisana v zemljiškoknjižnem podvložku 1454/1, k.o. Škofja Loka (2035), pri okrajnem sodišču v Škofji Loki, in del stavbe, št. 2035-32-2, nestanovanjska raba, podstreha v 5. etaži, v izmeri 100,00 m2, številka nepremičnine v zemljiški knjigi 2.E, vpisana v zemljiškoknjižnem podvložku 1454/2, k.o. Škofja Loka (2035), pri okrajnem sodišču v Škofji Loki. Stavba št. 32.ES, na naslovu Blaževa ulica 14, Škofja Loka, ki stoji na parc. št. 246/9.S, je vpisana pri vl. št. 1454, k.o. Škofja Loka (2035). Upravljavec predmetne nepremičnine je na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 47803-243/2010/3 z dne 2. 11. 2010 Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana, matična številka 5052041000. Nepremičnina je prosta bremen in stvari. Iz potrdila o namenski rabi prostora Občine Škofja Loka, št. 3501-549/2010-1504, z dne 16. 11. 2010 izhaja, da je parc. št. *246/9, k.o. Škofja Loka, v mešanem območju urbanega središča centralno območje, ki je pretežno namenjeno za trgovino, gostinstvo, storitve, kulturo, javno upravo in stanovanja, in da je na podlagi Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Škofje Loke za kulturni spomenik in o razglasitvi naravnih znamenitosti (Uradni vestnik Gorenjske, št. 21/88, in Uradni list RS, št. 31/93) razglašena za kulturni spomenik. Občina Škofja Loka ima predkupno pravico. 3. Vrsta pravnega posla Prodaja nepremičnine. Ker je bila javna dražba z dne 18. 1. 2011 neuspešna, se na podlagi četrte alineje 22. člena ZSDPO ponovno izvaja javna dražba s 15% znižano izklicno ceno. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale. Občina Škofja Loka ima na podlagi 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) zakonito predkupno pravico. 4. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo 17. 2. 2011, v prostorih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, na Partizanski cesti 1 C, z začetkom ob 10.00. 5. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 158.100,00 evrov, najnižji znesek višanja je 1000 evrov. 6. Varščina Dražijo lahko fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine na podračun proračuna Republike Slovenije, št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 35114-7200005-78130011, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Nunska kašča. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, preostalim pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki varščino plačajo, k javni dražbi pa ne pristopijo, varščina zapade. 7. Način plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Ogled predmetov javne dražbe in podrobnejši pogoji javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru. Za dodatne informacije se obrnite na Judito Šega, iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Enota v Škofji Loki, tel. 04/506-07-00, e-naslov judita.sega@guest.arnes.si, in direktorico Natašo Budna-Kodrič, tel. 01/306-13-06, e-naslov natasa.budna@zal-lj.si. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najpozneje 16. 2. 2011, do 15. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, v vložišču oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s. p., tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, če takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik, in – dokazilo o plačani varščini. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov ne bi mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alineje te točke, jih lahko predložijo na dan javne dražbe. Na dražbi kot dražitelj ne morejo sodelovati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, iz postopka izločeni. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin po stopnji 2% overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec poleg kupnine. Vse informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe bodo objavljene na spletnih straneh http://www.mk.gov.si/ in http://www.zal.si/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za kulturo