Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 18746/2010 Os-1119/11 , Stran 149
Dn 18746/2010 Os-1119/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Kompolšek, stanujoče Partizanska cesta 71, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1333/7, k.o. Maribor – Grad, pod opr. št. Dn 18746/2010, dne 30. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe št. 2813/1-06/91, z dne 18. 11. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona – SZ med prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana, Moša Pijadejeva 39, ki ga je zastopal Zoran Madon in kupovalko Slavico Švab, roj. 25. 8. 1940, stanujočo Flisova 17, Hoče, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Partizanska cesta 71, Maribor, stoječe na parc. št. 509/1, pripisani vl. št. 374, k.o. Maribor – Grad, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupovalke, – darilne pogodbe z dne 26. 5. 1992, sklenjene med darovalko Slavico Švab, rojeno 25. 8. 1940, stanujočo v Hočah, Flisova 17, in obdarjenko Jolando Račel, roj. Švab, roj. 9. 12. 1961, stanujočo v Hočah, Flisova 17, s katero je darovalka obdarjenki podarila nepremičnino, stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Partizanska cesta 71, Maribor, stoječe na parc. št. 509/1, pripisani vl. št. 374, k.o. Maribor – Grad, in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice na ime obdarjenke. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 13. 1. 2011