Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

SV 7/2011 Ob-1095/11 , Stran 147
SV 7/2011 Ob-1095/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Frančiške Perseje Cetin iz Velenja, opr. št. SV – 7/2011 z dne 12. 1. 2011, je bilo stanovanje številka 10, v 6. etaži, na naslovu Tomšičeva cesta 13–15, pošta Velenje, stanovanje se nahaja v stavbi z identifikacijsko številko stavbe 3547, k.o. Velenje, stoječi na parceli št. 2572, k.o. Velenje, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih, napravah in s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem stanovanjske hiše, na naslovu Tomšičeva 13–15, pošta Velenje, ki je v izključni lasti kreditojemalca in zastavitelja Rakun Sebastjana, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja, št. 100/2010 KP, z dne 31. 12. 2010, sklenjene med Anžel Natašo in Rakun Sebastjanom, darilna pogodba z dne 7. 5. 2009, sklenjene med Anžel Darinko in Anžel Mirkom ter Anžel Natašo in Anžel Mirkom, prodajne pogodbe z dne 27. 5. 1993, sklenjene med Farmin inženiring, p.o. in Anžel Darinko ter Anžel Mirkom, aneksa k prodajni pogodbi o prodaji in nakupu stanovanja, z dne 25. 3. 1993, sklenjenega med Darinko Anžel, Mirkom Anžel in Farmni d.o.o. z dne 7. 5. 2003, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 60.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero, ki je spremenljiva ter je za redne in interkalarne obresti vsota šestmesečnega Euriborja in fiksnega pribitka v višini 1,90% letno, z obrestmi, ki tečejo od dneva črpanja kredita dalje in z zapadlostjo zadnje anuitete na dan 31. 1. 2031, z možnostjo odpoklica terjatve, morebitnimi zamudnimi obrestmi, obrestmi za nekorektno poslovanje, z vsemi ostalimi stroški, kot izhaja iz sporazuma in pogodb, zlasti pa z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, do celotnega poplačila terjatve.