Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 16794/2010 Os-1121/11 , Stran 150
Dn 16794/2010 Os-1121/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Raiffeisen leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2023/2, k.o. Pobrežje, pod opr. št. Dn 16794/2010 dne 30. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, z dne 22. 5. 1992, sklenjene med prodajalcem Oferta d.o.o., Maribor, Partizanska cesta 47, ki jo je zastopal direktor Rafael Razpet in kupcem TAM BUS d.d., Maribor, Ptujska cesta 184, ki ga je zastopal generalni direktor Andrej Hazabent, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, stanovanje, št. 2, v stanovanjskem objektu v Mariboru, Cesta Osvobodilne fronte 40, ter pripadajoči del kletne shrambe, stoječe na parc. št. 1255/4, k.o. Pobrežje, in na predanem dovolil vknjižbo lastninske pravice na ime kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 13. 1. 2011