Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

113. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja, ki jih organizirajo mladinski centri, stran 393.

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Združenje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan
in
Zavod Mladinska mreža MaMa (v nadaljnjem besedilu: Mreža MaMa), Gosposvetska cesta 5, Ljubljana, ki ga zastopa v.d. direktorja Uroš Skrinar
skleneta na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZASP) in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljevanju: Pravilnik)
naslednji
S K U P N I S P O R A Z U M
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja, ki jih organizirajo mladinski centri
1. člen
Predmet sporazuma
Stranki uvodoma ugotavljata:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe,
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10 z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem reprezentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Združenje SAZAS povabilo tudi interesna združenja,
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glasbena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih pooblastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju: Repertoar Združenja SAZAS),
– da sklepata ta skupni sporazum, ki je rezultat medsebojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom določitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno za javna izvajanja z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo mladinski centri.
Mreža MaMa zagotavlja:
– da je bila ustanovljena z namenom združevanja nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi,
– da zaradi svoje pravnoorganizacijske oblike povezuje nevladne organizacije in javne zavode, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji v poseben klub MaMa, ki deluje znotraj Mreže MaMa in nima samostojne pravne osebnosti,
– da v skladu s svojim Statutom vodi register članstva Kluba MaMa, člani Kluba MaMa pa tvorijo zbor Kluba MaMa, ki je organ Mreže MaMa (člani Kluba MaMa so v nadaljnjem besedilu imenovani tudi kot člani Mreže MaMa),
– da Mreža MaMa v svojem članstvu združenje večino slovenskih organizacij, ki opravljajo dejavnost mladinskih centrov in imajo status mladinskega centra pri Uradu RS za mladino in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah,
– da v dejavnosti Mreže MaMa spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glasbenih avtorskih del kot je predmetni sporazum.
2. člen
Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se za mladinske centre med drugim določijo pogoji uporabe glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno na javna izvajanja z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo mladinski centri.
3. člen
Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma. Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja s strani mladinskih centrov velja in se uporablja Pravilnik.
4. člen
Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezni mladinski center izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja oziroma nadomestila (v nadaljevanju: »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20%.
3. Mladinskim centrom se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, osnova zniža za 10%.
4. Mladinskim centrom se v primeru, da gre za neprofitno prireditev t.j. brez vstopnine, osnova zniža za 20%.
5. Članom Mreže MaMa se osnova zniža za 10%.
6. Kolikor bo mladinski center vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na uradni spletni strani Združenja SAZAS, se osnova zniža za 5%.
7. Znižanji osnovi iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj izključujeta.
8. Znižanja osnove se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
9. Znižanja osnove se med seboj, razen v primeru 7. točke tega člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno za prireditve z javnim izvajanjem, ki jih organizirajo mladinski centri.
5. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo avtorskega honorarja zniža
Znižanje iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom avtorskih del iz razloga racionalizacije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani elektronski obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma se priznava, ker imajo mladinski centri zaradi svojega statusa in neprofitne dejavnosti, v družbi poseben pomen. Spodbujanje mlade, nastajajoče alternativne in urbane glasbene avtorske kulture, organizacija nastopov mladih alternativnih in urbanih avtorskih skupin in vsesplošna promocija glasbene ustvarjalnosti mladih, so argumenti, ki so Združenje SAZAS prepričali, da tudi samo prispeva primeren delež v njenem vsesplošnem razvoju.
Znižanje iz 5. točke 4. člena tega sporazuma se prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo ima Mreža MaMa pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah, ki so organizirane kot javno izvajanje v okviru mladinskih centrov, kar se kaže v dejstvu, da je Mreža MaMa vodila pogajanja z Združenjem SAZAS, da je skrbnik pogodb s svojimi člani, da je dolžna redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo svoje člane redno opozarjala na pomen avtorskopravne zaščite, na pomen ureditve odnosov med mladinskimi centri in Združenjem SAZAS, kakor tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Mreža MaMa bo svoje člane opozarjala v primeru kršitev določb njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna ali nepravočasna dostavitev podatkov …) ter oglaševala Združenje SAZAS.
6. člen
Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če mladinski center Združenju SAZAS dostavi obrazca SAZAS – 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obrazcev za vse prireditve je do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med prodanimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz 3. točke 4. člena, v primeru da organizator predloži dokaz o brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunavanje osnove vzame najmanj 80% obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovoren posamezni mladinski center.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo preverjanje teh podatkov.
7. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega sporazuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun mladinskemu centru.
Mladinski center je račun za avtorsko nadomestilo oziroma honorar dolžan poravnati v tridesetih dneh od dneva izstavitve računa.
8. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se uporabljajo in veljajo zgolj za mladinske centre, ki v svoji dejavnosti uporabljajo glasbena dela kot je to določeno v 2. in 4. členu tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno individualno pogodbo, skladno s tem sporazumom. Morebitne neporavnane pretekle obveznosti članov Mreže MaMa, pred sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in posameznim mladinskim centrom.
Seznam članov Mreže MaMa je kot Priloga 2 sestavni del tega sporazuma. Seznam mora vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko Združenje SAZAS komunicira z posameznim članom. Mreža MaMa se zavezuje, da bo Združenju SAZAS ob vsaki spremembi članstva (sprejem ali izstop člana), ali spremembi zgoraj določenih podatkov v roku 15-ih dni posredovala nov seznam svojih članov. Seznam članov Mreže MaMa je podlaga za znižanje iz 5. točke 4. člena tega sporazuma.
Posamezni član Mreže MaMa bo z Združenjem SAZAS sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem sporazumom.
9. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo za mladinske centre, ki jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS kršitelja pisno obvestila o kršitvi. O kršitvi člana Mreže MaMa bo Združenje SAZAS obvestilo tudi Mrežo MaMa.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bila pisno obvestilo o kršitvi že poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali individualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pravilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved individualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpovednega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana Mreže MaMa, bo Združenje SAZAS obvestilo Mrežo MaMa.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe s mladinskimi centri.
10. člen
Obveznosti Mreže MaMa
Mreža MaMa bo seznanila vse svoje člane z vsebino tega sporazuma in jih pozvala naj z Združenjem SAZAS sklenejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Mreža MaMa bo po svojih najboljših močeh pripomogla k temu, da bodo člani Mreže MaMa spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Mreža MaMa bo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovala pri svojih članih-kršiteljih avtorskih pravic.
Mreža MaMa bo svoje člane pozvala k plačilu neporavnanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo člani Mreže MaMa v času podpisa tega sporazuma.
Mreža MaMa je dolžna imeti na svoji uradni spletni strani objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom »spoštujmo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega sporazuma.
Mreža MaMa je dolžna po podpisu predmetnega sporazuma javnosti sporočiti, da ima z Združenjem SAZAS urejene medsebojne obveznosti.
11. člen
Kršitve avtorskih pravic
Zoper posamezni mladinski center, ki bo večkrat kršil pogoje o uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe, Pravilnika ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
12. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma in velja do 31. decembra 2011. Za člane Mreže MaMa bo začel sporazum veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi tega sporazuma.
Predstavniki Mreže MaMa in Združenja SAZAS bodo najkasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje obeh pogodbenih strank ter članov Mreže MaMa in učinke ter realizacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega sporazuma oziroma sklenitvi novega.
13. člen
Mirno reševanje sporov
Stranki tega sporazuma bosta reševali spore po mirni poti. Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka sporazuma prejme en izvod.
Ljubljana, dne 17. januarja 2011
Trzin, dne 17. januarja 2011
ZAVOD MLADINSKA MREŽA MAMA
Uroš Skrinar l.r.
v.d. direktorja
 
ZDRUŽENJE SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
predsednik Upravnega odbora