Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1067/11 , Stran 138
Ob-1067/11
Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Občine Mozirje
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična št. 5883849, davčna št. SI70998396. II. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje je parcela št. 1539/3, k.o. Lepa njiva, vpisana v z.k. vložek št. 72, k.o. Lepa njiva, v izmeri 9967 m2. Kopija katastrskega načrta in izpisek iz zemljiškega katastra ter z.k. izpisek in potrdilo o namenski rabi so priloga tega razpisa. Predmetno zemljišča ima status nezazidanega stavbnega zemljišča in se nahajajo na območju »Grmadski vrh«, kjer je dovoljena gradnja počitniških hiš ali manjših stanovanjskih hiš. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, so komunalno neopremljene. Izhodiščna cena nepremičnine: 25,00 €/m2 brez DDV, kar znaša skupaj 249.175,00 €. Besedilo razpisa s prilogami, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec prodajne pogodbe so objavljeni na spletni strani, www.mozirje.si, v pisni obliki pa na sedežu Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, pooblaščena oseba Jaka Vačovnik. III. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje 1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedene nepremičnine. Nepremičnina se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno« in je prosta vseh bremen. 2. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – to je ponudil najvišjo ceno. 3. Kupec plača davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva. 4. Kupec je dolžan v 20 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Mozirje pa zadrži plačano varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik. 5. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku desetih dni od podpisa prodajne pogodbe. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice bo prodajalec izdal kupcu po prejemu celotne kupnine. 6. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja pondub 1. Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa predložijo potrdilo o vpisu v poslovni register Slovenije (z izpisom iz AJPES-a). 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na TR št. 01279-0100018729, z navedbo – varščina »Grmadski vrh«. V. Ponudba Zavezujoča ponudba, na katero je ponudnik vezan 40 dni od oddaje ponudbe, mora vsebovati: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1) z dokazili. – Dokazilo o sedežu ponudnika (pravna oseba, samostojni ponudnik – Izpisek iz Poslovnega registra register Slovenije, izdano s strani AJPES) – Dokazilo o državljanstvu za fizične osebe (potni list, osebna izkaznica). 2. Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). 3. Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene (obrazec Ponudba – priloga št. 3). 4. Parafiran (vsaka stran) vzorec kupoprodajne pogodbe (priloga št. 4). 5. Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene brez DDV na TR Občine Mozirje, št. 01279-0100018729. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena prodajalcu najkasneje do vključno ponedeljka, 14. 2. 2011, do 12. ure, v tajništvu Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, 2. nadstropje. Ponudba mora biti v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine Grmadski vrh«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Odpiranje ponudb bo v prostorih Občine Mozirje, v ponedeljek, dne 14. 2. 2011, ob 13. uri. Odpiranje ponudb ne bo javno. 2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse v tej objavi zapisane pogoje in bo predložil vse potrebne listine in dokazila ter bo ponudil najvišjo ceno za nepremičnino, ki je predmet tega javnega zbiranja ponudb. Kolikor bosta dva ponudnika ponudila enako kupnino, bodo z njima opravljena pogajanja. 4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi, pri čemer bodo povrnjeni stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Mozirje, pri Jaki Vačovniku, na tel. 03/839-33-10.
Občina Mozirje