Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1100/11 , Stran 134
Ob-1100/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v skladu s tretjim odstavkom 41. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10), objavlja drugo
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Predmet razpolaganja je nepremičnina, parc. št. 1466, k.o. Bovec (2207), vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2201, k.o. Bovec, v lasti Republike Slovenije do celote in prosta bremen. Iz zemljiškega katastra izhaja, da ima parcela naslednjo vrsto rabe – stanovanjska stavba, v izmeri 88 m2 in dvorišče, v izmeri 488 m2, do celote. V naravi na parc. št. 1466, k.o. Bovec, ne stoji stavba, temveč zgolj ostanki nekdanjega rastlinjaka. Predmetna nepremičnina, v skupni površini 576 m2, se nahaja v krajevni skupnosti Bovec, v mirnem naselju individualnih stanovanjskih hiš. Mimo parcele gre javna cesta (ime ceste: Brdo). Na parceli je vodovod, kanalizacija, parcela je komunalno opremljena. Zemljišče je zaraščeno in neurejeno. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 43.500,00 EUR, najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Davek na dodano vrednost v višini 20% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer dne 15. 2. 2011, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino znaša 4.350,00 EUR in se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-93900110, z navedbo namena nakazila: Javna dražba–Bovec. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Majo Nikolič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-84-43, faks 01/478-16-87, e-pošta: maja.nikolic@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) in stroške cenitve plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za javno upravo