Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1090/11 , Stran 108
Ob-1090/11
Javni razpis
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Mariboru« v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme
1. Naziv in sedež neposrednega proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva, ter vloga izvajalca javnega razpisa Neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), ki pri izvedbi tega javnega razpisa nastopa v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa. Izvajalec javnega razpisa je Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor (v nadaljevanju: univerza). Univerza nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Podlaga za izvedbo javnega razpisa je Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10 – ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 96/10), Proračun Republike Slovenije za leto 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10), Uredba o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 88/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09), Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list Evropske unije L 210/25 z dne 31. 7. 2006, L 239/248 z dne 1. 9. 2006, L 145/38 z dne 7. 6. 2007, L 348/19 z dne 14. 12. 2008, L 94/10 z dne 8. 4. 2009 in L 158/1 z dne 24. 6. 2010; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1083/2006), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list Evropske unije, L 210/12 z dne 31. 7. 2006 in L 126/1 z dne 21. 5. 2009), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list Evropske unije L 371/1 z dne 27. 12. 2006, L 45/3 z dne 15. 2. 2007 in L 250/1 z dne 23. 9. 2009 in 248/1 z dne 22. 9. 2010; v nadaljevanju: Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10; v nadaljevanju: Uredba), Pogodba št. 3211-10-000413 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Mariboru« ter Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja št: OP RČV 1/3/002-0-MVZT o potrditvi instrumenta »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010 Univerza v Mariboru«. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje doktorskega študija doktorskih študentov (v nadaljevanju: prijavitelj), ki so v študijskem letu 2010/2011 oziroma bodo na univerzi vpisali doktorski študij v 1., 2. ali 3. letnik doktorskih študijskih programov tretje stopnje (v nadaljevanju: doktorski študij 3. stopnje) oziroma 3. ali 4. letnik doktorskih študijskih programov, sprejetih do 11. 6. 2004 (v nadaljevanju: prejšnji doktorski študij) in bodo: – v času uradnega trajanja doktorskega študija, kakor je bil akreditiran, v okviru raziskovalnega dela vezanega na doktorski študij, dosegli: · znanstveni članek, ki bo sprejet v objavo oziroma objavljen, ali · patent, sprejet v postopek na nacionalni ravni, ali · uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobljen naslov doktor znanosti ali – najkasneje v 12 mesecih podaljšanega roka brez sofinanciranja dosegli uspešno opravljen zagovor doktorske naloge oziroma pridobili naslov doktor znanosti. S sofinanciranjem se spodbuja doktorski študij prijaviteljev, katerih program raziskovalnega dela v okviru doktorskega študija bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z: – gospodarstvom ali – reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij: · inovativnih pristopov v gospodarstvu in negospodarstvu za večjo gospodarsko rast, · boja proti revščini in socialni izključenosti, · zagotavljanje enakih možnosti v družbi, · staranja prebivalstva in demografijo širše, · kakovostjo izobraževanja, · trajnostjo znanja, · zdravja, · prehrane in živilstva, · okolja, · ekologije, · zelenih tehnologij, · biotehnologije, · materialov, · obnovljivih virov energije, · nanotehnologije, · informacijske in komunikacijske tehnologije oziroma · kulturne dediščine. V okviru javnega razpisa prijavitelj lahko odda vlogo za sofinanciranje doktorskega študija za čas trajanja študija po tem javnem razpisu, in sicer za: A) celotno šolnino, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik in povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija ali B) del šolnine, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. Za denarno spodbudo za študij iz točke A) lahko kandidirajo prijavitelji, ki niso v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Prijavitelj ne more izbrati sofinanciranja pod A) točko samo za del stroškov razen v primeru iz prejšnjega odstavka. Prijavitelj, ki odda vlogo za sofinanciranje po A) točki, lahko v vlogi na javni razpis podredno izbere možnost, da se njegova vloga uvrsti tudi v izbor za sofinanciranje po B) točki, če vloga v fazi ocenjevanja po A) točki ni izbrana. Sofinanciranje se izbranemu prijavitelju odobri za čas trajanja študija po javnem razpisu za vse letnike do konca doktorskega študija. Izbrani prijavitelj lahko vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu v 1., 2. ali 3. letniku doktorskega študija 3. stopnje oziroma 3. ali 4. letniku prejšnjega doktorskega študija, če je redno napredoval v višji letnik doktorskega študija, za katerega je pridobil sofinanciranje. V okviru rednega napredovanja se upoštevajo upravičeni razlogi zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut univerze, vendar največ za 12 mesecev. Ne glede na letnik, v katerem vstopi v sofinanciranje po javnem razpisu, se izbrani prijavitelj zaveže k realizaciji rezultata, kot ga definira prvi odstavek te točke javnega razpisa. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je podpreti tehnološke, visokošolske ter znanstvene potrebe gospodarstva in prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih ter s tem prispevati k trajnostnemu razvoju družbe. Cilj javnega razpisa je vzpostaviti sistem denarnih spodbud za podiplomske študente doktorskega študija na univerzi, ki bodo v program raziskovalnega dela vključili raziskovalno delo v povezavi z gospodarstvom oziroma reševanjem aktualnih družbenih izzivov. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu ter vsebina in priprava vloge 5.1. Pogoji za kandidiranje za prijavitelje Sofinanciranje se lahko odobri prijaviteljem, če izpolnjujejo naslednje pogoje: – so ob prijavi vpisani v 1. letnik ali v višji letnik po študijskem programu, pri tem so v višji letnik redno napredovali, – še niso imeli sofinanciranega doktorskega študija iz javnih sredstev. Izjema so študentje, ki so v študijskem letu 2010/2011 redno napredovali v višji letnik in v tem letu nimajo sofinanciranega študija iz drugih javnih sredstev, – so ob prijavi na javni razpis predložili idejno zasnovo doktorske disertacije, kakor jo določa javni razpis, ki jo je potrdil mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju predložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije. Mentor oziroma potencialni mentor mora izpolnjevati pogoje za mentorja v skladu z internimi akti in pravili univerze. V okviru idejne zasnove doktorske disertacije se preverja izpolnjevanje zahtev iz drugega odstavka 3. točke javnega razpisa glede raziskovalnega dela prijavitelja v povezavi z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih izzivov. Vzporedni študij se ne financira. 5.2. Vsebina in priprava vloge Za sofinanciranje na javnem razpisu morajo prijavitelji predložiti popolno vlogo, ki vsebuje naslednje izpolnjene in podpisane obrazce: 1. Obrazec št. 10-0: Vloga na javni razpis, z obveznimi prilogami: – Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti doktorskega kandidata; – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa: · Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; · Obrazec 10-3: Program dela, ki ga podpiše mentor ali potencialni mentor, če prijavitelj vstopa v shemo v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije; – če gre za vlogo za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa: · Obrazec 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije potrjena s podpisom mentorja ali potencialnega mentorja, če prijavitelj vstopa v javni razpis v 1. ali 2. letniku in še nima potrjene teme doktorske disertacije. Študentje višjih letnikov kot dokazilo o izbranem in potrjenem mentorju obrazcu priložijo sklep o potrjeni temi doktorske disertacije; 2. Potrdilo z identifikacijsko številko o oddaji Prijave na javne razpise v okviru informacijskega sistema ISARR, ki se generira ob zaključku oddaje podatkov preko spletne strani https://e-prijava.svlr.gov.si/. Prijavitelji, ki želijo uveljavljati delovnega mentorja, če ga imajo, po merilih za ocenjevanje vlog iz 6.1. točke javnega razpisa priložijo k vlogi tudi obrazec št. 10-4: Izjava delovnega mentorja, z vsemi zahtevanimi podpisi. Če tako izpolnjen obrazec k vlogi ni priložen se šteje, da prijavitelj delovnega mentorja ne uveljavlja in se prijavitelja v tej točki ne poziva k dopolnitvi vloge. 6. Merila za izbor prijaviteljev in način izbire 6.1. Merila za ocenjevanje vlog A. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 80. B. Merila za ocenjevanje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število točk je 40. 6.2. Postopek ocenjevanja vlog Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.A) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 48 točk. – Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno po prvem merilu, nato vloge z višjo oceno po drugem merilu, nato vloge z višjo oceno po tretjem merilu in nato vloge z višjo oceno po četrtem merilu. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Med enako ocenjenimi vlogami, bodo imele prednost vloge kot je opisano v drugi alinei tega odstavka. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. Vloge, ki v fazi ocenjevanja niso izbrane za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, se uvrstijo v izbor za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa, če je prijavitelj v vlogi kot podredno izbral to možnost. Ocenjevanje vlog za sofinanciranje iz 3.B) točke javnega razpisa: – Vsako vlogo oceni komisija univerze, ki jo imenuje odgovorna oseba univerze. V sofinanciranje se predlagajo vloge, katerih ocena dosega ali presega prag, ki je 24 točk. – Med izbranimi vlogami se preveri število doktorskih študentov na mentorja oziroma potencialnega mentorja na način, da skupno število doktorskih študentov, katerim je mentor oziroma potencialni mentor potrdil Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije po tem razpisu in število doktorskih študentov, katerim je ta ista oseba že mentor po shemi mladih raziskovalcev ter mladih raziskovalcev iz gospodarstva, hkrati ne presega pet. Pri tem se v kvoto štejejo tudi mesta, ki jih je mentor oziroma potencialni mentor dobil odobrena na zadnjem razpisu za mlade raziskovalce, ki ga vodi ARRS, čeprav so ostala nezasedena. Če je tako izračunano skupno število mentorstev preseženo, se na tem javnem razpisu odobri vloge prijaviteljev do zapolnitve kvote petih mentorstev in sicer po vrsti od najvišje ocene navzdol oziroma datumu prejetja vloge na univerzo, v primeru enake ocene. – Če bo prag dosegalo ali presegalo več vlog, kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo komisija izbrala prijavitelje po vrstnem redu glede na prejeto oceno. Če še vedno ni mogoče določiti, katera izmed ocenjenih vlog je bila izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na univerzo. – Če izbrani prijavitelj odstopi od podpisa pogodbe o sofinanciranju ali se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se odobri naslednja vloga glede na doseženo oceno. 7. Okvirna višina razpisanih sredstev 7.1. Skupna okvirna višina razpisanih sredstev Javni razpis delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.3. Štipendijske sheme. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje po tem razpisu znaša 1.676.021,73 EUR, in sicer: – 1.424.618,47 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS) in – 251.403,26 EUR – slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Delež sredstev slovenske udeležbe znaša 15,00%. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 9498 – ESS-OP 07-13-PU 1.3. Štipendijske sheme-EU udeležba in – 9499 – ESS-OP 07-13-PU 1.3. Štipendijske sheme-lastna udeležba. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. Za sofinanciranje vlog iz 3.A) točke javnega razpisa se nameni vsaj 60% skupne okvirne višine razpisanih sredstev. Če sredstva po odobritvi vseh upravičenih vlog iz tega naslova ostanejo, se jih lahko prerazporedi za sofinanciranje vlog iz 3.B) točke javnega razpisa. 7.2. Okvirna višina razpisanih sredstev za posameznega prijavitelja Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.A) točki javnega razpisa lahko obsega za čas študija po javnem razpisu: – šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik, – denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če izbrani prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih doktorskega študija. Sofinanciranje izbranega prijavitelja po 3.B) točki javnega razpisa lahko obsega del šolnine za doktorski študij, največ do 50,00%, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik. 8. Upravičeni stroški in izdatki Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Dvojno financiranje ni dovoljeno. Stroški in izdatki so upravičeni, če: – so dejansko nastali in so neposredno povezani z doktorskim študijem prijavitelja, – so nastali in bili plačani v obdobju upravičenosti, – so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, – temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi pravili. 8.1. Vrste upravičenih stroškov Upravičeni stroški so: – Šolnina za doktorski študij. – Denarna spodbuda za študij, kot standardni strošek na enoto. – Stroški dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini, in sicer največ za čas trajanja konference podaljšano za dva dni zaradi poti na kraj dogodka in vračanja. Stroški dnevnic se izračunavajo v skladu in do višine kot jo določa Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Strošek kilometrine ni upravičen. Praviloma velja, da je treba izbrati najbolj ekonomičen način prevoza in bivanja. – DDV. Sredstva za upravičene stroške bodo nakazana za posamezno študijsko leto ob predložitvi dokazil in na način, kot je določeno v pogodbi o sofinanciranju (priloga 1 javnega razpisa). V primeru, ko izbrani prijavitelj, kateremu je odobrena denarna spodbuda za študij, med sofinanciranjem po javnem razpisu sklene delovno razmerje, se samozaposli ali prijavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ni več upravičen do denarne spodbude za študij in bo moral že prejeta sredstva za ta namen za čas, ko zanje ne izpolnjuje pogojev, vrniti v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 8.2. Dokazila za uveljavljanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov Za dokazovanje upravičenih stroškov in izdatkov mora univerza voditi ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi s sofinanciranjem izbranega prijavitelja po javnem razpisu. Sredstva bo univerza nakazovala izbranemu prijavitelju na podlagi podpisane pogodbe o sofinanciranju in predloženih dokazil o upravičenih stroških za vsako študijsko leto posebej po prejemu sredstev od ministrstva. Dokazila o upravičenih stroških so za: – vse stroške: potrdilo o vpisu in rednem napredovanju v višji letnik oziroma izpolnjevanju pogojev zaradi mirovanja statusa študenta; – šolnino (oziroma njen sorazmerni del) račun za šolnino za posamezni letnik, ki se glasi na ime izbranega prijavitelja, in dokazilo o plačilu šolnine; – denarno spodbudo za študij: izjava, da prijavitelj ni v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje; – stroške dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na mednarodni konferenci v tujini program konference, dokazilo o aktivni udeležbi na konferenci in prispevku ter za: · prevozne stroške: račun oziroma vozovnico, če je iz nje razvidna cena in dokazilom o plačilu stroška. · stroške namestitve: račun za namestitev v hotelu ipd. in potrdilo o plačilu stroška, · stroške dnevnic: dokazilo o času bivanja na kraju dogodka. 9. Obdobje upravičenosti stroškov Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 9. 2010 do 30. 9. 2014 za upravičen strošek šolnine ter od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2014 za ostale upravičene stroške. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od 1. 9. 2010 do 31. 12. 2015. Čas za izvedbo operacije (dosego rezultata iz prvega odstavka 3. točke javnega razpisa) in doba sofinanciranja se določita glede na izhodiščno stanje doktorskega študija. Sofinanciranje je zagotovljeno za čas študija po javnem razpisu in ne več kot 3 leta (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 10. 2010). Pri tem časovni okvir 3 let velja za tiste prijavitelje, ki pridobijo sofinanciranje na javnem razpisu v 1. letniku doktorskega študija 3. stopnje. Univerza določi dobo sofinanciranja za število letnikov študija sofinanciranih po javnem razpisu, od vključno študijskega leta 2010/2011. Zgoraj navedeni časovni okvir določa tudi čas za izpolnitev pogodbenih obveznosti, kot jih definira prvi odstavek 3. točke javnega razpisa. Čas iz prejšnjega odstavka lahko univerza podaljša ob obstoju upravičenih razlogov zaradi mirovanja statusa študenta zaradi materinstva ali daljše bolezni, kakor ju opredeljuje statut univerze, ko ta razlog nastane, vendar največ za 12 mesecev. V tem času sofinanciranje ni zagotovljeno. Če izbrani prijavitelj v roku ne bo izpolnil pogodbe o sofinanciranju, bo moral vrniti prejeta sredstva po tem javnem razpisu s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s pogodbo o sofinanciranju. 10. Način prijave in rok za oddajo vlog Obdobje za oddajo vloge je ne glede na vrsto prenosa pošiljke od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno petka, 18. februarja 2011 do 14. ure v vložišče univerze, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. Prijavitelj mora do navedenega roka oddati tudi elektronsko Prijavo na javne razpise v okviru informacijskega sistema ISARR preko spletne strani https://e-prijava.svlr.gov.si/. Vloge morajo prijavitelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na inovativno shemo 2010« ter s polnim naslovom prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo v vložišče univerze do izteka navedenega roka ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Nepravočasne in nepravilno označene vloge se s sklepom zavrže. Če se podatki oddani preko elektronske Prijave na javne razpise v okviru informacijskega sistema ISARR razlikujejo od podatkov navedenih v vlogi oddani v tiskani obliki, se kot verodostojne upošteva podatke v tiskani vlogi. 11. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla komisija univerze za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje odgovorna oseba univerze. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog bo potekalo v prostorih univerze 21. februarja 2011 oziroma najkasneje v roku osmih dni od izteka roka za dostavo vlog. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavitelji v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvani k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 10 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v roku v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 12. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev bo s sklepom odločila odgovorna oseba univerze, na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati bodo s sklepom obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Izbrani prijavitelji bodo hkrati s sklepom o izboru pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se izbrani prijavitelj v 8 dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 13. Pritožba Morebitne pritožbe zoper sklep iz prejšnje točke javnega razpisa lahko prijavitelji vložijo pri univerzi v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi v 15 dneh s sklepom odloči ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora v pisni obrazložitvi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. 14. Posebne zahteve vezane na izvajanje javnega razpisa 14.1. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za sofinanciranje doktorskega študija, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14.2. Informiranje in obveščanje javnosti Izbrani prijavitelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006, kot je podrobno opredeljeno v vzorcu pogodbe o sofinanciranju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Navodila so povzeta po Navodilih organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremenijo tudi navodila, ki jih mora upoštevati izbrani prijavitelj. 14.3. Hranjenje in dostopnost dokumentacije Izbrani prijavitelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem operacije v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko univerza ta rok podaljša. Prijavitelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s sofinanciranjem doktorskega študija po javnem razpisu vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju. 14.4. Varovanje osebnih podatkov in poslovne skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Vse osebe, ki bodo sodelovale pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morale predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 14.5. Obveznosti glede spremljanja podatkov o udeležencih Univerza mora spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi 23 Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. 12. 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj, s popravki z dne 27. 12. 2007. 14.6. Morebitno dopolnilno financiranje Dopolnilno financiranje v skladu s 34. členom Uredbe (ES) št. 1083/2006 ni predvideno. 14.7. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu s 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006 Ni relevantno. 14.8. Posledice v primeru ugotovitve dvojnega financiranja posamezne operacije Za upravičene stroške, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev po tem javnem razpisu, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, t.j. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora upravičenec vrniti vsa sredstva, izplačana po pogodbi o sofinanciranju izbranemu prijavitelju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodbo o sofinanciranju pa se odpove. 14.9. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije Ni relevantno. 15. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo javnega razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu univerze: http://www.www.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=962. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo tudi v vložišču univerze v času uradnih ur do izteka prijavnega roka. 16. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se lahko posredujejo do 10. februarja 2011 v elektronski obliki na naslov: poststudy@uni-mb.si. Univerza bo na vprašanja odgovorila najkasneje do 15. februarja 2011.
Univerza v Mariboru