Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 16490/2010 Os-1071/11 , Stran 149
Dn 16490/2010 Os-1071/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Swatycomet d.o.o., Titova cesta 60, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Jožica Kvas, Partizanska cesta 38, Slovenska Bistrica, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, pripisani podvl. št. 2645/15, k.o. Studenci, pod opr. št. Dn 16490/2010, dne 3. 12. 2010 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 03/1-1-392-11/370, z dne 17. 10. 1966, sklenjene med prodajalcem GIP »Gradis« Ljubljana, ki ga je zastopalo Stanovanjsko podjetje Maribor, Grajska ulica 7, po direktorju Janezu Skušku in vodji komercialno-planskega sektorja Janku Lampretu, in kupcem Tovarno umetnih brusev »SWATY« Maribor, Tržaška cesta 60, ki ga je zastopal direktor Franc Černec, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, dvoinpolsobno stanovanje, št. 15, v III. nadstropju, jugo-vzhod, v izmeri ca. 67,14 m², v stanovanjskem stolpiču Maribor, Korčetova ulica 12. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 1. 2011