Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 17457/2010 Os-1069/11 , Stran 148
Dn 17457/2010 Os-1069/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Mojci Perc, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franca Zafošnika, stanujočega Kratka ulica 4, Šentilj v Slovenskih goricah, za vknjižbo lastninske pravice, na nepremičnini, parc. št. 948/6, pripisani vl. št. 568, k.o. Šentilj, v Slovenskih goricah, in vknjižbo služnostne pravice brezplačnega stanovanja v korist Barbare Vernik, Kratka ulica 4, Šentilj, v Slovenskih goricah, pod opr. št. Dn 17457/2010, dne 4. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o razdružitvi solastnine z dne 17. 8. 2005, sklenjene med Vladimirjem Lešerjem roj. 20. 7. 1952, stanujočim Kratka ulica 4, Šentilj v Slovenskih goricah, Vladko Lešer, roj. 13. 7. 1979, stanujočo Kratka ulica 4, Šentilj v Slovenskih goricah, Miho Lešerjem, roj. 3. 4. 1985, stanujočim Sladki vrh 8, Sladki vrh in Francem Zafošnikom, roj. 12. 5. 1960, stanujočim Kratka ulica 4, Šentilj v Slovenskih goricah, s katero so si pogodbeniki nepremičnino, parc. št. 948/6, pripisano vl. št. 568, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah, razdružili tako, da postane izključni lastnik te nepremičnine pogodbenik Franc Zafošnik, in v kateri so Vladimir Lešer, Vladka Lešer in Miha Lešer na svojih solastniških deležih na nepremičnini parc. št. 948/6, pripisani vl. št. 568, k.o. Šentilj v Slovenskih goricah, dovolili vknjižbo lastninske pravice v korist pogodbenika Franca Zafošnika, in v kateri je pogodbenik Franc Zafošnik dovolil na tej nepremičnini vknjižbo služnostne pravice brezplačnega stanovanja v eni sobi stanovanjske hiše, stoječe na tej parceli v korist Barbare Vernik, roj. 30. 11. 1942, stanujoče Mladinska ulica 3, Šentilj v Slovenskih goricah. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka in vknjižbo služnostne pravice v korist Barbare Vernik, Kratka ulica 4, Šentilj v Slovenskih goricah.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 11. 1. 2011