Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

118. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov, stran 399.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 4. seji, dne 10. 1. 2011, sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov občine Krško, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov svetov javnih zavodov (Uradni list RS, št. 67/07).
2. člen
V V. poglavju se besedni zvezi »Sejnine članov sveta krajevne skupnosti« doda besedilo »in nagrade predsednikom sveta krajevne skupnosti«.
3. člen
Črta se 2. odstavek 20. člena.
4. člen
Doda se 20.a člen, ki se glasi:
»Svet posamezne krajevne skupnosti po lastni presoji glede na obseg nalog, ki jih ima predsednik sveta krajevne skupnosti določi nagrado predsedniku sveta krajevne skupnosti. Nagrada skupaj s sejninami za vodenje sej sveta krajevne lahko znaša največ:
– nad 3000 prebivalcev 8% županove plače,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 6% županove plače,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 5% županove plače,
– do 999 prebivalcev 4% županove plače.
Za županovo plačo se upošteva znesek, ki bi pripadal profesionalnemu županu v mesecu juliju leta pred letom za katerega se pripravlja proračun, brez njegovega dodatka za delovno dobo.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od prvega dne v naslednjem mesecu od meseca objave.
Št. 007-10/2007-O301
Krško, dne 10. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.