Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 435/2010 Os-1105/11 , Stran 150
Dn 435/2010 Os-1105/11
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni sodnici Tini Benčič, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog predlagatelja Klek varnost pri delu d.o.o., Ljubljanska cesta 106, Domžale, ki ga zastopa notar Jože Rožman iz Domžal, zoper nasprotnega udeleženca: Občino Izola, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin in vknjižbe lastninske pravice, dne 6. 1. 2011 sklenilo: pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2808/7, k.o. Izola, z oznako 7.E, v naravi: stanovanje, v drugi etaži, ident. št. 2626-814-007, last: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, Izola, do celote (1/1), se začne postopek vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin: – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 585, sklenjene dne 28. 10. 1992, med Občino Izolo, kot prodajalko, in Alojzijo Rupnik, kot kupovalko, št. 466-847/91, sodno overjene dne 6. 11. 1992, pod Ov. št. 3632/92 in – kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 12. 5. 1999, med Alojzijo Rupnik, kot prodajalko, in Spasoje Kerezovičem, kot kupcem, notarsko overjene dne 12. 5. 1999, pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod št. OV I 1125/99; katerih izvirnika listin sta izgubljena, obstajata pa pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije, dne 13. 11. 2003, overjeni fotokopiji teh listin. Vknjižba lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2808/7, k.o. Izola, z oznako 7.E, se zahteva v korist predlagatelja: Klek varnost pri delu d.o.o., Ljubljanska cesta 106, Domžale, matična številka: 5442702, do celote (1/1). Vknjižba lastninske pravice pri nepremičnini, vpisani v podvl. št. 2808/7, k.o. Izola, z oznako 7.E, se zahteva na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 585, sklenjene dne 28. 10. 1992, med Občino Izolo, kot prodajalko, in Alojzijo Rupnik, kot kupovalko, št. 466-847/91, sodno overjene dne 6. 11. 1992, pod Ov. št. 3632/92; kupoprodajne pogodbe o prodaji stnaovanja, sklenjene dne 12. 5. 1999, med Alojzijo Rupnik, kot prodajalko, in Spasoje Kerezovićem, kot kupcem, notarsko overjene dne 12. 5. 1999, pri notarki Mojci Tavčar Pasar, pod št. OV I 1125/99, ki sta izgubljena, obstajata pa pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije, dne 13. 11. 2003, overjeni fotokopiji teh listin; ter na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 7. 2002, med Spasoje Kerezovićem, kot prodajalcem, in Klek d.o.o., kot kupcem, notarsko overjene dne 12. 7. 2001 (pravilno 2002), pri notarju Dravu Ferligoju iz Kopra, pod št. OV 5136/02, in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 12. 7. 2002, sklenjenega dne 17. 7. 2002, med Spasoje Kerezovićem, kot prodajalcem, in Kelk d.o.o., kot kupcem, notarsko overjenega dne 17. 7. 2002, pri notarki Mojci Tavčar Pasar iz Lucije, pod št. OV I 1542/02. Okrajno sodišče v Piranu poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Piranu dne 6. 1. 2011