Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

129. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011, stran 407.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 86. do 92. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 23/07 in 102/09) ter 33. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 13. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentrupert za leto 2011
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Šentrupert za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. SESTAVA IN VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Namen porabe proračuna je opredeljen s proračunskimi postavkami.
(2) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov je določen v naslednjih zneskih:
                             v eurih
----------------------------------------------------------------
 A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
----------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  Proračun leta
                              2011
----------------------------------------------------------------
 I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      4.124.056,00
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.260.766,00
 70   DAVČNI PRIHODKI               2.032.736,00
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.725.236,00
    703 Davki na premoženje            219.500,00
    704 Domači davki na blago in storitve     88.000,00
 71   NEDAVČNI PRIHODKI               228.030,00
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   26.330,00
    711 Takse in pristojbine            1.200,00
    712 Globe in druge denarne kazni        2.500,00
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                    35.000,00
    714 Drugi nedavčni prihodki          163.000,00
 72   KAPITALSKI PRIHODKI              550.000,00
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                   330.000,00
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev      220.000,00
 73   PREJETE DONACIJE               160.000,00
    730 Prejete donacije iz domačih virov     160.000,00
    731 Prejete donacije iz tujine           0,00
 74   TRANSFERNI PRIHODKI             1.153.290,00
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij          1.153.290,00
 II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        4.324.780,00
 40   TEKOČI ODHODKI               1.089.565,10
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     202.900,00
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                    30.840,00
    402 Izdatki za blago in storitve       796.925,10
    403 Plačila domačih obresti          22.000,00
    409 Rezerve                  36.900,00
 41   TEKOČI TRANSFERI               891.089,05
    410 Subvencije                 39.145,00
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                456.562,00
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  99.328,00
    413 Drugi tekoči domači transferi       296.054,05
 42   INVESTICIJSKI ODHODKI            2.029.667,94
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   2.029.667,94
 43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            314.457,91
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                  307.111,91
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   7.346,00
 III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –200.724,00
 III/I. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-
    7102)-(II.-403 – 404)            –180.954,00
 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71)
    – (40+41)                   280.111,85
----------------------------------------------------------------
 B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
----------------------------------------------------------------
 IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
 75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    750 Prejeta vračila danih posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev
    752 Kupnine iz naslova privatizacije
 V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)
 44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
 VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
----------------------------------------------------------------
 C.   RAČUN FINANCIRANJA
----------------------------------------------------------------
 VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              250.000,00
 50   ZADOLŽEVANJE                 250.000,00
    500 Domače zadolževanje            250.000,00
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             114.276,00
 55   ODPLAČILA DOLGA                114.276,00
    550 Odplačila domačega dolga
 IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –65.000,00
 X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        135.724,00
 XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    200.724,00
 XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                65.000,00
----------------------------------------------------------------
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih porabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šentrupert.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
(2) Za izvrševanje proračuna Občine Šentrupert je župan odgovoren občinskemu svetu.
(3) Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
(4) Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave.
(5) Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog župana lahko občinski svet neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
(3) Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
(4) O prerazporejenih sredstvih župan pisno poroča občinskemu svetu najmanj dvakrat letno; ob pripravi poročila o izvrševanju proračuna in ob zaključnem računu.
(5) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
5. člen
(začasno zadržanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom, zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj, povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
6. člen
(namenski prejemki in izdatki proračuna)
(1) Kot namenski prejemek proračuna občine se poleg prihodkov, določenih z zakonom štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, požarna taksa, komunalni prispevek ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
(2) Proračunski porabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
(4) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto, za to višino se poveča obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika in proračuna.
7. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) Sredstva splošne proračunske rezervacije se v letu 2011 oblikujejo v višini 6.000,00 €.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O porabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
8. člen
(proračunska rezerva)
(1) Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 30.100,00 €.
(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
(3) O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
9. člen
(obveznosti uporabnikov proračunskih sredstev)
(1) Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog s svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
(2) Sredstva se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
(3) Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
(4) Sredstva za plačila, subvencije in transferje v gospodarstvu, komunalni, cestni dejavnosti se oddajo s pogodbo.
(5) Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi župan ali z javnim razpisom.
(6) Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2011, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto.
(7) Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 15-odstotni delež v kapitalu, morajo v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred sklicem skupščine, predložiti občini gradivo za sejo skupščine in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide z najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
(6) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko neposredni proračunski uporabnik prevzema obveznosti za pogodbe, ki se sofinancirajo iz namenskih sredstev Evropske unije, sredstev državnega proračuna ali sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk udeležbe Občine Šentrupert.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Župan lahko na predlog neposrednega uporabnika samostojno spreminja vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta.
(2) Župan lahko v načrt razvojnih programov uvrsti nove projekte, za katere mora investicijsko dokumentacijo potrditi občinski svet.
(3) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA TER FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
12. člen
(odpis dolgov)
(1) Župan lahko v letu 2011 dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do skupne višine 300 €, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) O odpisu dolga župan poroča občinskemu svetu ob sprejemu zaključnega računa.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna.
(2) Vsi neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo na zahtevo župana prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotovitev likvidnosti oziroma izvrševanje proračuna.
(3) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2011 lahko dolgoročno zadolži do višine 250.000,00 EUR za investicije.
14. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega proračuna in poroštva občine)
(1) Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Šentrupert, se lahko zadolžujejo v soglasju in pod pogoji, ki jih določa odlok o ustanovitvi in občinski svet ter če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana soglasja se ne štejejo v največji možni obseg zadolževanja občine.
(2) Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je, v obsegu in po pogojih, ki jih določi občinski svet na predlog župana in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(3) Izdana poroštva občine iz drugega odstavka tega člena se štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
15. člen
(izdajanje poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna)
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, lahko izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
(2) Izdana soglasja iz prvega odstavka tega člena se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šentrupert v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 4100-0003/2010
Šentrupert, dne 13. januarja 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.