Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Št. 478-0026/2010-03302 Ob-1068/11 , Stran 132
Št. 478-0026/2010-03302 Ob-1068/11
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 38. do 42. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem št. 563 in 565, z dne 1. 7. 2009, Občina Ravne na Koroškem objavlja poziv za
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ:5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je pet gradbenih parcel, pripisanih pri vl. št. 105, k.o. Kotlje in pripisanih pri vl. št. 250, k.o. Podgora, z oznakami: – K2 – parc. št. 335/11, v izmeri 606 m2 – z izhodiščno ceno 23.597,64 €, – K3 – parc. št. 335/12, v izmeri 669 m2 – z izhodiščno ceno 23.445,77 €, – K4 – parc. št. 335/13, k.o. Kotlje, v izmeri 492 m2 in parc. št. 495/136, k.o. Podgora, v izmeri 257 m2, skupaj v izmeri 749 m2 – z izhodiščno ceno 25.209,80 €, – K7 – parc. št. 495/140, k.o. Podgora, v izmeri 989 m2 – z izhodiščno ceno 19.540,66 €, – K8 – parc. št. 495/138, k.o. Podgora, v izmeri 943 m2 – z izhodiščno ceno 27.947,69 €. 3. Najnižji znesek višanja je 100 €. 4. Na območju je možna stanovanjska gradnja – gradnja enodružinskih stanovanjskih hiš. 5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 6. Pogoji za pristop k javni dražbi: – Na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko pridobijo lastninsko pravico na območju Republike Slovenije. – Varščina v višini 2.800,00 € se nakaže vsaj en dan pred pričetkom dražbe, na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun, št. 01303-0100009987, sklic: 478-0026 z navedbo »Varščina za javno dražbo«. – Opomba: Kolikor dražitelji nakažejo 1 varščino, lahko dražijo katerokoli parcelo, vendar pravni posel lahko sklenejo samo za eno parcelo. Dražitelj, ki pa želi kupiti več parcel, mora vplačati več varščin (npr. če želi kupiti 2 parceli, mora vplačati dve varščini). – Dražitelji morajo osebno ali po pošti posredovati prijavo za udeležbo na dražbi na Občino Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. Prijava mora prispeti, ali biti oddana v sprejemni pisarni najkasneje eno uro pred pričetkom dražbe, to je dne 14. 2. 2011 do 11. ure, prijavi morajo biti predložena vsa v tem razpisu zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, ki se predloži na vpogled pred pričetkom dražbe. – Podatki o dražitelju (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za primer vračila varščine – Obrazec za vpis podatkov o dražitelju je na voljo v sprejemni pisarni ali na, www.ravne.si pri objavi razpisa); – Potrdilo o vplačani varščini. – Izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (AJPES) – za pravne osebe oziroma osebni dokument na vpogled za fizične osebe. – Predložijo potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa – velja za pravne osebe in s.p.; – Predložijo overjeno pooblastilo (pri upravni enoti ali notarju) za sodelovanje na javni dražbi, če se dražbe udeleži pooblaščenec. – Organizator bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil in ne bodo izpolnjevali zahtevanih pogojev razpisa, bodo pred pričetkom javne dražbe s sklepom komisije, ki vodi postopek, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik javne dražbe. 7. Potek in pravila dražbe: – Dražbo bo vodila komisija, ki jo imenuje župan. – Dražijo lahko tisti interesenti, ki so se pravočasno prijavili na dražbo in predložili zahtevana dokazila. – Dražitelji bodo glede na vrstni red prijave, na dan dražbe prejeli številke, zaradi lažjega poteka dražbe. – V primeru, da se interesent, ki je vplačal varščino za nepremičnino, ki je predmet javne dražbe, dražbe ne udeleži, se mu varščina ne vrne. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. – Na dražbi uspe dražitelj, ki poda najvišjo ceno. – Če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno. – Če sta dražitelja dva ali jih je več, ki dražijo najvišjo ceno in podajo istočasno enakovredno ponudbo, se med njima oziroma njimi opravi žreb. – Če se je dražitelj pravočasno prijavil na dražbo ter priložil zahtevana dokazila in odstopi od dražbe, varščina zapade v korist občini. – Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat izkliče isto najvišjo ponudbo. – Ugovor zoper potek javne dražbe lahko dražitelji podajo do zaključka javne dražbe. O ugovoru takoj odloči komisija, ki vodi postopek. – Javna dražba bo potekala v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. 8. Ostali pogoji: – Kupci nosijo vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev in vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo). – Kupci nosijo stroške parcelacije in stroške cenitve. – Stroški komunalnega prispevka niso vključeni v ceno zemljišča. – Kupci morajo v roku 30 dni od podpisa pogodbe ob plačilu kupnine plačati še akontacijo komunalnega prispevka v višini 5.000,00 €, pred izdajo gradbenega dovoljenja pa bo izdana dokončna odločba o komunalnem prispevku, s katero se bo komunalni prispevek poračunal. 9. Rok za sklenitev pogodbe: z najugodnejšimi dražitelji za posamezne gradbene parcele, se v roku 15 dni po končani dražbi sklene prodajna pogodba. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino; 10. Neuspelim dražiteljem se v roku 15 dni po končani dražbi vrne vplačana varščina brez obresti; 11. Kupnino je potrebno plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem, št. 01303-0100009987, sklic: 478-0026 z navedbo »Kupnina za parcelo K__«. Položena varščina (oziroma več položenih varščin) se všteje v kupnino. 12. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. 13. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno; 14. Objava javne dražbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim dražiteljem sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 15. Informacije o predmetu prodaje, lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure, pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si, ali na www.ravne.si (obrazec in grafika zazidave). 16. Javna dražba bo dne 14. 2. 2011, ob 12. uri, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.
Občina Ravne na Koroškem