Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

SV 28/11 Ob-1097/11 , Stran 147
SV 28/11 Ob-1097/11
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Blaža Hrovatina iz Ljubljane, opr. št. SV 28/11 z dne 17. 1. 2011, je bila zastavljena nepremičnina, ident. št. 1695-827-261 – stanovanje, št. 101, v 1. nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo, v stanovanjskem bloku, na naslovu Pot k ribniku 18, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 116/1 in parc. št. 109/67, k.o. Karlovško predmestje, ki je last zastaviteljice Juvan Maje, roj. 9. 8. 1979, Na brežini 6, Ljubljana, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 12. 2010, in aneksa z dne 13. 1. 2011. Nepremičnina je zastavljena v korist upnice SKB Banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št. 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.000,00 EUR s pripadki.