Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

117. Pravilnik o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 397.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) ter 16. in 108. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 4. seji, dne 10. 1. 2011, sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju krajevnih skupnosti v občini Krško
I. Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti v občini Krško iz sredstev proračuna Občine Krško, za izvajanje nalog in dejavnosti, ki jih imajo krajevne skupnosti.
2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in naloge iz pristojnosti Občine, ki so v skladu s predpisi Občine Krško prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce in območje krajevnih skupnosti.
Konkretne aktivnosti krajevne skupnosti se določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili tega pravilnika in drugih aktov sprejema za posamezno proračunsko leto svet krajevne skupnosti in mora biti usklajen s finančnim načrtom krajevne skupnosti, ki je sestavni del odloka o proračunu Občine Krško in ga sprejme Občinski svet Občine Krško.
3. člen
Izhodišče za določitev obsega sredstev, ki se krajevnim skupnostim zagotavlja iz proračuna Občine Krško za izvajanje njihovih nalog, je obseg sredstev za leto 2010 povečan za 360.000 EUR iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora. Del povečanih sredstev v višini 100.000 EUR se deli krajevnim skupnostim, ki delujejo na dan 1. 1. 2011 in mejijo na območje Nuklearne elektrarne Krško, in sicer tako, da vsaki navedeni krajevni skupnosti pripada 5.000 EUR, 15.000 EUR pripada mejnim krajevnim skupnostim glede na število prebivalcev v pasu 1.500 m od središča reaktorja NEK, 60.000 EUR pa pripada navedenim krajevnim skupnostim glede na število prebivalcev. Višina sredstev se vsako leto valorizira z odstotkom splošne valorizacije, določene za pripravo proračuna Občine.
Krajevna skupnost poleg sredstev iz občinskega proračuna financira naloge tudi s sredstvi pridobljenimi z opravljanjem lastne dejavnosti (upravljanje s pokopališči ipd.), z donatorskimi sredstvi, s samoprispevki in z drugimi prihodki, ki ne vplivajo na višino upravičenih sredstev po prvem odstavku.
Lastna sredstva, ki jih krajevne skupnosti pridobijo z opravljanjem dejavnosti, se lahko porabijo samo za namene te dejavnosti.
4. člen
Sredstva iz 1. odstavka 3. člena so namenjena za:
a) izvajanje dejavnosti (delovanje organov krajevne skupnosti, materialni stroški, plače in osebni prejemki, skrb za kulturne prireditve, športne dejavnosti in podobnih nalog),
b) izvajanje nalog gospodarske javne službe (vzdrževanje cest, pokopališč in drugih podobnih nalog),
c) vzdrževanje in obratovanje športnih, kulturnih objektov in drugih objektov (večnamenski objekti ipd.),
d) izvajanje ostalih dejavnosti v okviru pristojnosti krajevne skupnosti, ki se nanašajo na naloge vezane na prebivalce in območje krajevne skupnosti.
II. Merila za razdelitev sredstev krajevnim skupnostim
5. člen
Masa sredstev iz 1. odstavka 3. člena tega pravilnika, razen sredstev iz 2. stavka 1. odstavka 3. člena, se razdeli po naslednjih kriterijih:
– 45% za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti,
– 40% za vzdrževanje cest,
– 5% za vzdrževanje zelenic in igrišč,
– 5% za kulturne domove in večnamenske domove, ipd.,
– 5% vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.
6. člen
Kvota sredstev, določena v skladu s 5. členom tega pravilnika za izvajanje dejavnosti krajevnih skupnosti, se deli:
a) za možno nagrado predsednika krajevne skupnosti glede na število prebivalcev:
– nad 3000 prebivalcev 8% županove plače,
– od 2000 do 2999 prebivalcev 6% županove plače,
– od 1000 do 1999 prebivalcev 5% županove plače,
– do 999 prebivalcev 4% županove plače.
Opomba: za županovo plačo se upošteva znesek, ki bi pripadal profesionalnemu županu v mesecu juliju leta pred letom, za katerega se pripravlja proračun, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
b) preostali del kvote se deli:
– 25% vsem krajevnim skupnostim v enakem znesku,
– 75% krajevnim skupnostim glede na število prebivalcev.
Sredstva za posamezno krajevno skupnost po ostalih kriterijih se določijo na podlagi točkovanja. Vrednost točke po posameznem kriteriju se določi tako, da se sredstva za namene iz prejšnjega člena delijo s skupnim številom točk, ki jih krajevne skupnosti dosežejo na posameznem kriteriju.
Število točk za delitev sredstev med krajevnimi skupnostmi se določi na naslednji način:
1. za delitev sredstev za vzdrževanja javnih poti drugega reda:
a) širina:
– 0 – 3m (15 točk),
– 3 – 5m (25 točk).
b) voziščna konstrukcija:
– samo asfalt (10 točk),
– asfalt in makadam (20 točk),
– samo makadam (40 točk).
c) lega:
– pretežno ravninska (5 točk),
– pretežno hriboviti del (10 točk),
– hriboviti del (35 točk).
d) število uporabnikov cest na število prebivalcev:
– malo – do 1500 prebivalcev (0 točk),
– srednje – od 1500 do 3500 prebivalcev (5 točk),
– veliko – nad 3500 prebivalcev (10 točk).
Vsak od elementov odseka se ovrednoti, točke odseka se seštejejo s čimer se dobi število točk na kilometer odseka, ta vrednost pa se pomnoži z dolžino odseka ter se tako dobi vrednost odseka. Vse vrednosti odsekov se seštejejo znotraj posamezne krajevne skupnosti, pri čemer se dobi število točk, ki jih prejme ta krajevna skupnost.
2. za delitev sredstev za vzdrževanje in obratovanje zelenic, igrišč in ostalih javnih površin, ki so v lasti krajevnih skupnosti, upravljanju, uporabi ali najemu:
a) vrsta podlage – število točk na m² oziroma m:
– asfalt (1 točka),
– ostale površine – trava, mivka, leš (6 točk).
b) število športnih panog:
– 1 (300 točk),
– 2 (600 točk),
– 3 ali več (900 točk).
Opomba: mali nogomet na asfaltni površini in rokomet se šteje za eno športno panogo.
c) višina ograje ob igriščih:
– do 2m (1 točka),
– nad 2m (2 točki).
Opomba: posamezna krajevna skupnost lahko po kriteriju v 2. točki doseže maksimalno 40.000 točk
3. za delitev sredstev za vzdrževanje in obratovanje kulturnih objektov in drugih objektov (večnamenski objekti ipd.):
– za vsak m² prostora se dodeli 1 točka, vendar maksimalno 200 točk za posamezno krajevno skupnost za prostore, ki so v lasti krajevne skupnosti, v upravljanju, uporabi ali najemu.
4. za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic se kvota sredstev deli med krajevne skupnosti, ki same vzdržujejo in upravljajo pokopališča in mrliške vežice, in izvajajo naloge v skladu z Odlokom, ki ureja pokopališko dejavnost:
– za vsak m² pokopališča se dodeli 1 točka.
7. člen
Merila se uporabijo na podlagi podatkov (kataster javnih cest, kataster zelenih površin, razvid športnih objektov, register prebivalcev in druge evidence), veljavnih na dan 31. 12. predpreteklega leta za naslednje proračunsko leto.
III. Način financiranja
8. člen
Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev.
Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
9. člen
Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna Občine Krško. Krajevne skupnosti so dolžne dostaviti predlog svojega finančnega načrta v roku, ki je določen za pripravo proračuna, usklajeni finančni načrt s sprejetim proračunom pa najkasneje v 30 dneh po sprejetju proračuna.
Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi, se zadržijo nakazila iz proračuna.
10. člen
Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo po dvanajstinah v skladu s potrjenim finančnim načrtom do 20. dne tekočega meseca.
Župan lahko na predlog posamezne krajevne skupnosti v skladu s proračunskimi možnostmi določi drugačno dinamiko financiranja.
11. člen
V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov.
O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
12. člen
Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost in njegova skupna vrednost presega znesek določen z vsakoletnim proračunom, je ničen, če nanj pred sklenitvijo ne da soglasja župan.
Iz določila prvega odstavka tega člena so izvzeti pravni posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
IV. Prehodni in končni določbi
13. člen
Krajevne skupnosti so dolžne v roku 60 dni od uveljavitve tega pravilnika z Občino Krško skleniti pogodbe o upravljanju premoženja, ki je v lasti Občine Krško in v skladu z zakonom o lokalni samoupravi predstavlja premoženje, namenjeno za potrebe krajevnega prebivalstva (športni objekti, kulturni in večnamenski domovi ipd.). Enako velja za tovrstne objekte, ki niso v lasti občine ali krajevne skupnosti, morajo krajevne skupnosti dostaviti Občini Krško pogodbe o najemu ali uporabi, sklenjene z lastniki objektov. V kolikor pogodba o upravljanju premoženja ne bo sklenjena, oziroma ne bodo sklenjene najemne pogodbe ali pogodbe o uporabi se sredstva, planirana za ta namen ne izplačajo in ostanejo v proračunu Občine Krško.
V prihodnjih letih se kot osnova in merilo za financiranje krajevnih skupnosti upoštevajo le objekti, ki so v lasti krajevne skupnosti ali za katere imajo krajevne skupnosti sklenjene pogodbe o upravljanju, najemu ali uporabi in so dostavljene občini Krško do 31. 8. tekočega leta.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri oblikovanju proračuna za leto 2011.
Št. 007-2/2008-O301
Krško, dne 10. januarja 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.