Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1053/11 , Stran 136
Ob-1053/11
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB2, 131/06) in 30. členom Statuta Občine Gorišnica, župan Občine Gorišnica objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višji referent. Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji referent II, v prostorih občinske uprave Občine Gorišnica, Gorišnica 83 a, 2272 Gorišnica. Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim delom. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri, – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljenega takega dela in stopnje izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv za področje družbenih in gospodarskih dejavnosti, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – dela v računovodstvu, – druga dela s področja računovodstva, družbenih in gospodarskih dejavnosti in upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – da je državljan Republike Slovenije, – da ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gorišnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici, v osmih dneh po objavi natečaja v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica, z oznako »javni natečaj – višji referent«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.gorisnica@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Informacije dobite na tel. 02/743-11-11. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Občina Gorišnica