Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Dn 19265/2010 Os-1070/11 , Stran 149
Dn 19265/2010 Os-1070/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jožeta Vučka, stanujočega Rudarska 29, Lendava, za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini, pripisani podvl. št. 1767/55, k.o. Spodnje Radvanje, pod opr. št. Dn 19265/2010, dne 3. 1. 2011 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin: – prodajne pogodbe št. 156/83 z dne 3. 10. 1983, sklenjene med prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Maribor, po pooblaščeni delovni organizaciji Staninvest Maribor, Grajska ulica 7, ki ga je zastopal direktor Ivan Grauf, in kupovalko Jelko Orožim, stanujočo Štrekljeva ulica 72, Maribor, s katero je prodajalka kupovalki prodala nepremičnino, stanovanje št. 55, v II. nadstropju, v stanovanjski stavbi z naslovom Maribor, Klinetova ulica 12, stoječe na parc. št. 1012, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo pravice uporabe etažne lastnine v korist kupovalke, – prodajne pogodbe z dne 14. 1. 1993, sklenjene med prodajalko Jelko Orožim-Kopše, stanujočo Klinetova ulica 12, Maribor, in kupcem Lebe Jožetom, roj. 25. 6. 1939, stanujočim Tavčarjeva ulica 13, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnino, stanovanje št. 55, v II. nadstropju, v stanovanjski stavbi, z naslovom Maribor, Klinetova ulica 12, in na prodanem dovolila vpis lastninske pravice v korist kupca, – kupoprodajne pogodbe št. 3/94, z dne 26. 1. 1994, sklenjene med prodajalcem Lebe Jožetom, roj. 25. 6. 1939, stanujočim Tavčarjeva ulica 13, Maribor, in kupovalko Tatjano Šaponjić, roj. 11. 9. 1965, stanujočo Cesta proletarskih brigad 64, Maribor, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, stanovanje št. 55, v II. nadstropju, večstanovanjskega objekta Maribor, Klinetova ulica 12, parc. št. 1012/1, vl. št. 1419, k.o. Radvanje, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupovalke, – kupoprodajne pogodbe z dne 6. 5. 1996, sklenjene med prodajalko Tatjano Šaponjić, roj. 11. 9. 1965, stanujočo Cesta proletarskih brigad 64, Maribor, in kupcem Zoranom Veličkovićem, roj. 24. 11. 1969, stanujočim Ulica Staneta Severja 11, Maribor, s katero je prodajalka kupcu prodala nepremičnino, stanovanje št. 55, v II. nadstropju, večstanovanjskega objekta Maribor, Klinetova ulica 12, ležečega na parc. št. 1012/1, pripisani vl. št. 1419, k.o. Radvanje, in na prodanem dovolila vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 1. 2011