Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

127. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod (OPPN Bučna vas – vzhod), stran 405.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 37/10 – tehnični popravek) in 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 12. 1. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bučna vas – vzhod (OPPN Bučna vas – vzhod)
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod)
(1) Z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. pop. in 76/10 – teh. pop.; v nadaljevanju: OPN) je za območje EUP NM/6-OPPN-f predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Območje se nahaja na severnem območju Novega mesta, vzhodno od Ljubljanske ceste (glavna cesta G2-252 Karteljevo–Novo mesto) ter severno od Adrijaničeve ceste (glavna cesta G2-399 Bučna vas–Krka). Območje na severu omejuje pozidava ob Ljubljanski cesti (R3 651-252 Karteljevo–Novo mesto) ter kmetijske površine. Na vzhodu je območje obdano z gozdnimi zemljišči. Zahodni in delno južni rob območja urejanja meji na območje, ki se ureja z OPPN OLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste (NM/6-OPPN-a). Preostali del na jugu pa meji na skrajno severno pozidavo ob Tržiški ulici ter kmetijske površine. Na obravnavanem območju so danes njive, travniki in pašniki.
(2) Pobudo za izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod sta podala podjetje Grading – Kurent d.o.o. in župnijski urad Novo mesto Sv. Janez.
(3) Predmetno območje je z OPN namenjeno razvoju centralnih dejavnosti, bivanju ter pripadajočim zelenim površinam z rekreativnimi vsebinami. Del površin se namenja tekočemu in mirujočemu prometu znotraj območja, javni prometni infrastrukturi ter javnim površinam pešca in kolesarja. Celotno območje se načrtuje v obliki intenzivne urbane ureditve.
(4) Cilj priprave OPPN je določitev izvedbenih prostorskih pogojev za prostorsko zasnovo območja centralnih dejavnosti in stanovanjske soseske, s potrebno komunalno opremo in drugimi spremljajočimi ureditvami
2. člen
(območje urejanja)
(1) Meja območja predvidenega OPPN je določena v Občinskem prostorskem načrtu MO NM (enota urejanja prostora NM/6-OPPN-f). V območje urejanja so tako vključena zemljišča s parc. št. 713, 720, 721, 722, 723, 724/1, 724/3, 724/4, 725/1, 725/2, 726/1, 726/3, 726/4, 730, 731/2, 732/1, 732/2, 734, 735, 738/1, 738/2, 748/7, 749, 750, 751/3, 752, 760/1, 761/1, 761/2, 762, 763, 764/5, 764/7, 765, 768, 770, 771, 772, 773/1, 774, 775/3, 776/6, 874, 875/2,1147/1, 1148, vse k.o. Daljni Vrh (parcele v celoti oziroma njihovi deli).
(2) Na osnovi izdelanih strokovnih podlag in izraženih interesov pobudnikov priprave OPPN ali pripravljavca OPPN se območje OPPN lahko tudi zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in določili odloka o OPN.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve se ob upoštevanju določil odloka o OPN izdelajo na osnovi strokovnih podlag, analize prostora in programskih izhodišč.
(2) Za pripravo OPPN Bučna vas – vzhod se uporabi (preuči in uskladi) že izdelane strokovne podlage ter dodatne strokovne podlage, ki jih je potrebno še izdelati.
(3) Posebni prostorsko izvedbeni pogoji za EUP NM/6-OPPN-f določajo, da je za območje centralnih dejavnosti obvezna pridobitev celovitih urbanističnih, arhitekturnih in krajinsko-arhitekturnih strokovnih rešitev z natečajem. Na podlagi širših strokovnih podlag bo MONM izdelala programsko nalogo za naročilo javnega natečaja, ki je predpisan z OPN.
(4) Ob upoštevanju izdelanih strokovnih podlag, izbrane natečajne rešitve in določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, tehnična popravka: 37/10 in 76/10), ki veljajo za NM/6-OPPN-f, se izdelajo strokovne rešitve v obsegu, vsebini in obliki, ki so potrebne za določitev sestavin vsebine OPPN, določene v prvem odstavku 3. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(5) Strokovno rešitev, ki jo pripravi izdelovalec OPPN, pregleda in potrdi ali zavrne pripravljavec (MONM).
4. člen
(postopek priprave OPPN Bučna vas – vzhod)
(1) Priprava OPPN Bučna vas – vzhod bo potekala po naslednjih fazah:
1. Faza: izdelava strokovnih podlag:
– izdelava podrobnejših strokovnih podlag ter izhodišč za pripravo variantnih urbanističnih rešitev za jugovzhodni del območja OPPN, na podlagi širših strokovnih podlag;
– izdelava najmanj treh variantnih urbanistično arhitekturnih rešitev ter izbor najprimernejše rešitve za vzhodni del območja OPPN;
– izdelava posebnih strokovnih podlag.
2. Faza: izdelava osnutka OPPN
– izdelava osnutka OPPN na podlagi strokovnih podlag in izbrane variantne rešitve za vzhodni del območja OPPN ter na podlagi izbrane rešitve javnega natečaja za zahodni del območja OPPN;
– pridobitev smernic NUP;
– pridobitev odločbe o ne/potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
3. Faza: izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– pregled in analiza smernic (izdela izdelovalec in priloži h gradivu za dopolnjen osnutek);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN;
– priprava gradiva in obrazložitve za javno razgrnitev na sedežu pripravljavca, krajevne skupnosti in obravnavo na odborih občinskega sveta in občinskem svetu MO Novo mesto;
– javna razgrnitev in javne obravnave;
– 1. obravnava na odborih OS in na seji OS MONM;
– proučitev pripomb iz javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu ter priprava predloga stališč do podanih pripomb in predlogov;
– sprejem stališč do pripomb.
4. Faza: izdelava predloga OPPN
– izdelava predloga OPPN v skladu s sprejetimi stališči do pripomb in predlogov in pridobitev mnenj NUP;
– dopolnitev prostorskega akta in izdelava usklajenega predloga OPPN;
– predstavitev, obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN Bučna vas – vzhod Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto in njegovim odborom v 2. obravnavi;
– objava v Uradnem listu RS;
– priprava končnih elaboratov sprejetega prostorskega akta.
(2) V primeru, da bo za OPPN Bučna vas – vzhod potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave ter izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN Bučna vas – vzhod.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k dopolnjenemu predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana;
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
(v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto);
7. Geoplin plinovodi d.o.o., Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
8. Istrabenz plini, d.o.o., PE Zahodna Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
9. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
10. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 16, 8000 Novo mesto (za področje odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, za področje oskrbe z vodo in zbiranja ter odvoza odpadkov);
11. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
13. Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj;
14. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto; za področje prometne in druge komunalne infrastrukture;
15. drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, za katere se v postopku izkaže, da jih je v postopek potrebno vključiti.
(2) Osnutek OPPN se skladno s četrtim odstavkom 58. člena ZPNačrt pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči, ali je za predmetni OPPN potrebno izvesti CPVO.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. člena ZPNačrt podati smernice v 30 dneh od prejema vloge ter v skladu s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati mnenje v 30 dneh od podane vloge. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 58. členom ZPNačrt štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, bo občina skladno s prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom priprave OPPN.
(4) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave in izdelave OPPN)
Izdelavo OPPN Bučna vas – vzhod financirata naročnika, podjetje Grading – Kurent d.o.o. in župnijski urad Novo mesto Sv. Janez, ki v ta namen skleneta pogodbo z izdelovalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja, izdelovalca in pripravljavca – MONM se določijo v pogodbi.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep o pričetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-15/2010
Novo mesto, dne 12. januarja 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.