Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

Ob-1076/11 , Stran 144
Ob-1076/11
Na podlagi 38. člena Statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63, uprava sklicuje
16. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva 63
ki bo v ponedeljek, 21. februarja 2011, ob 13. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Tolstojeva 63, sejna soba, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave je: Izvoli se: – Za predsedujočo skupščini: Branka Neffat, – Verifikacijsko komisijo v sestavi: Anita Kastelic, Barbara Dornik, Helena Lenarčič. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 2. Imenovanje novih članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev. Predlog sklepa nadzornega sveta je: a) Skupščina ugotovi, da se članom nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, Vrhovec Mileni, Presečnik Andreju, Lozej Samu, Bošković Zoranu, dne 6. 3. 2011 izteče mandat in se jih razreši. b) Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: 1. Zoran Bošković, 2. Samo Lozej, 3. Janko Stojković, 4. Milena Vrhovec. Mandat nastopijo z dnem 7. 3. 2011 za celo 4-letno mandatno obdobje. c) Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil dva člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev Srečka Končino in Franca Kolmana, za naslednje mandatno obdobje. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda je delničarjem dostopno na pogled na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana, v pritličju poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09) bo gradivo z utemeljitvijo objavljeno tudi na spletni strani družbe, www.l-m.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Predlog sklepa se pošlje na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini imajo imetniki navadnih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 17. 2. 2011 in bodo do istega dne pisno prijavili svojo udeležbo v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe: Tolstojeva 63, Ljubljana. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 C. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d., Cvetana Rijavec predsednica uprave