Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

130. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert, stran 410.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ter spremembe) ter 7. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 4. redni seji dne 13. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert
1. člen
V 1. členu Odloka o grbu in zastavi Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 33/10) se beseda »lokalne« nadomesti z besedo »lokalni«.
2. člen
V 4. členu se na koncu četrte alineje prvega odstavka doda besedna zveza »in občinska uprava«.
3. člen
V besedilu četrte alineje prvega odstavka 6. člena se med besedama »organizacije« in »na« vrine beseda »registrirane«.
4. člen
(1) V 8. členu pri prvem odstavku se na koncu doda besedna zveza »in Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert«.
(2) Črta se besedilo drugega odstavka 8. člena in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»(2) Zastava se izobesi:
– ob občinskem prazniku,
– ob državnih praznikih,
– ob krajevnih praznikih, jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
– ob športnih, kulturnih in drugih prireditvah ter javnih shodih ter tekmovanjih, na katerih se Občina Šentrupert predstavlja oziroma katerih se udeležujejo predstavniki Občine Šentrupert, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
– ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
– ob drugih podobnih priložnostih.«
(3) Črta se besedilo tretjega odstavka 8. člena in nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se zastava izobesi na javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev, lahko pa tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava je v primerih prve in druge alineje drugega odstavka tega člena izobešena ves čas praznikov. Župan občine lahko odredi, da se ob posebnih priložnostih, ki so v korist občine, zastava izobesi tudi na drugih zgradbah.«
5. člen
(1) V 10. členu se doda novo besedilo, ki postane prvi odstavek 10. člena in se glasi:
»(1) Za uporabo simbolov Občine Šentrupert opredeljene v prvi in tretji alineji prvega odstavka 5. člena, drugi, tretji, četrti in peti alineji prvega odstavka 6. člena in tretji, četrti in šesti alineji drugega odstavka 8. člena je potrebno dovoljenje občinske uprave.«
(2) Prvi odstavek 10. člena postane drugi odstavek.
6. člen
Črta se določilo prvega odstavka 12. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Odločbo, s katero se odloči o uporabi simbolov, izda direktor občinske uprave.«
7. člen
Črta se določilo prvega odstavka 13. člena in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) O pritožbi zoper odločbo, s katero se odloči o uporabi simbolov, odloča župan.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-0009/2010-4
Šentrupert, dne 13. januarja 2011
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.