Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3952. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Drugi akti

3953. Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3954. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Düsseldorfu
4028. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa

Drugi akti

3955. Odločba o imenovanju Ivice Čas za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku na Ptuju
3956. Odločba o imenovanju Tamare Pahor za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
4027. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3957. Odredba o izdaji Petega dopolnila k Drugi izdaji Slovenskega dodatka k Evropski farmakopeji
3958. Odredba o sprejemu programa pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo in srednjo strokovno izobrazbo
3959. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2010
3960. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije

USTAVNO SODIŠČE

3961. Sklep o zavrnitvi predloga za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o ratifikaciji Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3962. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev v zvezi s sprejemanjem daril
4029. Obvestilo o spremembah slovensko-latinskega prevoda ATC klasifikacije zdravil

OBČINE

Ajdovščina

3963. Odlok o razglasitvi objekta kulturne dediščine Ajdovščina – Pilonova galerija za kulturni spomenik lokalnega pomena

Brežice

3964. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata namestniku člana Občinske volilne komisije

Celje

3965. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (uradno prečiščeno besedilo)

Črnomelj

3966. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2010

Dravograd

3967. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Dravograd

Grad

3968. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Hodoš

3969. Sklep o pričetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Hodoš

Hrpelje-Kozina

3970. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

3971. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Center za idrijsko dediščino«
3972. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Idrija
3973. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi gospodarskih javnih služb v izvajanje nekaterim krajevnim skupnostim v Občini Idrija
3974. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011
3975. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

3976. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
3977. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu B 16 Kamniška Bistrica – del
3978. Sklep o določitvi vrednosti točke in vrednosti pavšalnih zneskov za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011

Kobilje

4024. Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju Občine Kobilje

Kočevje

4025. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Kočevski mladinski center«

Kranj

3979. Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo dvosedežnico Bauhenk – Gorenja Sava
3980. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parc. št. 1002/2, k.o. Kranj
3981. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Križevci

3982. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2010
3983. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji
3984. Tehnični pravilnik o javnem vodovodu
3985. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Krško

3986. Odlok o razglasitvi hiše na Cesti krških žrtev 2 v Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
3987. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja z dne 6. 8. 2010

Lendava

3988. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Lendava
3989. Sklep o razširitvi in imenovanju Posebne občinske volilne komisije Lendava

Litija

3990. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Litija«

Ljubljana

3991. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
3992. Odredba o določitvi obrazca podpore volivca in roka za zbiranje podpisov

Mežica

3993. Sklep o razrešitvi in imenovanju nove članice in namestnice članice OVK

Mirna Peč

3994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2010 – 2. rebalans 2010
3995. Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna Peč
3996. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Naklo

3997. Odlok o rebalansu proračuna Občine Naklo za leto 2010
3998. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Naklo
3999. Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Naklo
4000. Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje za člane občinskega sveta in župana na lokalnih volitvah v Občini Naklo
4001. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v vrtcu v javnem zavodu Osnovna šola Naklo v šolskem letu 2010/2011
4002. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Poljčane

4003. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4004. Odlok o spremembi Odloka proračuna Občine Poljčane za leto 2010
4005. Sklep o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
4006. Ugotovitveni sklep o nepremičninah v lasti Občine Poljčane

Polzela

4007. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v Vrtcu Polzela in Vrtcu Polzela – enota Andraž, v šolskem letu 2010/2011

Semič

4026. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2010

Sevnica

4008. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica in okoljskega poročila

Slovenska Bistrica

4009. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2010

Šentrupert

4010. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje ob volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2010

Škocjan

4011. Sklep o imenovanju tajnika občinske volilne komisije

Šmarje pri Jelšah

4012. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4013. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Trebnje

4014. Odlok o dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
4015. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4016. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Turnišče

4017. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Turnišče
4018. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče

Vitanje

4019. Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vitanje

Zreče

4020. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

Žužemberk

4021. Poslovnik Občinskega sveta Občine Žužemberk (uradno prečiščeno besedilo)
4022. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Servisno-obrtna cona Jama pri Dvoru«
4023. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2010 – rebalans 2

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti