Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 478-0011/2008 Ob-5736/10 , Stran 2418
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, tel. 07/349-82-60, faks 07/349-82-69, e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si. II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovni prostor, v izmeri 99,30 m2 (vpisanega v kataster stavb po številko 1412-325-4), ki leži v pritličju večnamenske stavbe na parc. št. 36/10, k.o. Mokronog, na naslovu Pod Gradom 2, Mokronog. Poslovni prostor obsega tri prostore ter sanitarije, v skupni izmeri 99,30 m2, kar predstavlja 6,41% površin prostorov v stavbi. Ima skupne instalacije (elektriko, vodovod, telefon in kanalizacijo). Od leta 2007 je nezaseden, po namenski rabi pa je opredeljen v območju stavbnih zemljišč. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki se sklene najpozneje v 15 dneh po končani dražbi. IV. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 91.400,00 €. V ceni ni vključen 2% davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 500 €. V. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 4. 10. 2010, ob 10. uri, in bo potekala v sejni sobi Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog. VII. Višina varščine Interesenti morajo pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. 0139 9010 0019 930, odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »Javna dražba – k.o. Mokronog«. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Mokronog - Trebelno varščino obdrži. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, Občina Mokronog - Trebelno obdrži njegovo varščino. VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki pred začetkom dražbe: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu s priloženo številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine, – predloži davčno številko (za fizične osebe) ali identifikacijsko številko za DDV (za pravne osebe), – predloži neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, overjeno pri notarju ali pri upravnem organu, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravne osebe) oziroma veljavni osebni dokument (za fizične osebe). IX. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: podrobnejše informacije o pogojih in predmetu javne dražbe in predmetu javne dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno pri Pikl Urošu, tel. 07/349-82-64. X. Drugo: župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije.