Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 4781-1/2010 2/07 Ob-5723/10 , Stran 2424
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, mat. št. 1365614, ID za DDV: SI60592869, faks 02/629-68-28, tel. 02/629-68-20 in e-pošta: obcina.miklavz@miklavz.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zemljišča – nepremičnine v MS1 – mešanem območju – urbano središče, in sicer: – parcele št. 1683/7, v naravi travnik, v izmeri 864,00 m2 in njiva, v izmeri 1041,00 m2, pripisane pri vl. št. 1710, k.o. Miklavž na Dravskem polju. Nepremičnina, parc. št. 1683/7, k.o. Miklavž na Dravskem polju, je stavbno zemljišče po Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Maribor za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Maribor za obdobje 1986–1990 za območje Občine Miklavž na Dravskem polju, spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV, št. 20/04). Po Odloku o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010) je na tem območju možna gradnja objektov s centralno funkcijo (objekti družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti). 2.2 Izhodiščna cena znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin: – 118,00 EUR/m2, kar znaša skupaj za nepremičnino: 224.790,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se v celoti prodajajo po načelu videno - kupljeno. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. 3.2 Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena, v primeru več najugodnejših ponudb pa tudi najvišja ponujena cena na dodatnih pogajanjih. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Miklavž na Dravskem polju. 3.3 S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo: – plačal celotno kupnino v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR Občine Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP št. 01369-0100009566 model 00 sklic na št. 7221001. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se prodajna pogodba šteje za razdrto. V primeru obročnega odplačila kupnine, mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice bo kupcu izdano po plačilu celotne kupnine, v primeru plačila kupnine na obrok, pa po plačilu prvega obroka kupnine; – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja; – plačal vse javne dajatve pristojnim izvajalcem gospodarskih javnih služb; – dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja; – nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov; – nosil vse stroške odprave poškodb, kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju; – plačal stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 4. Drugi pogoji 4.1 Nepremičnina, s parc. št. 1683/7, k.o. Miklavž na Dravskem polju, je obremenjena z gospodarsko javno infrastrukturo – objekti in zemeljski vod kanalizacije. Pri sklenitvi prodajne pogodbe bo vnesena klavzula, s katero se kupec zaveže ustanoviti neodplačno služnost v korist upravičenke Občine Miklavž na Dravskem polju, za prej navedeno infrastrukturo. Prav tako si občina obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe gradnje objektov in omrežja druge javne komunalne infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 4.2 Kupec se s pogodbo zaveže, da zemljišča ne kupuje z namenom nadaljnje prodaje. 4.3 Rok za začetek gradnje je eno leto od dneva sklenitve prodajne pogodbe. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postanejo lastnik nepremičnin. 5.2 Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Miklavž na Dravskem polju odprt pri UJP št. 01369-0100009566 ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, model 00 sklic na št. 201 000. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 5.3 Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež, – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – dokazila o finančnem stanju ponudnika: bilanca stanja in izkaz uspeha za leto 2009, podatki o boniteti (S. BON-1 ali BON-1/SP), obrazec in potrdilo banke o solventnosti ponudnika, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. 5.4 Ponudbi je potrebno predložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, – samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu. 5.5 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do sklenitve kupoprodajne pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom. 5.6 Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, ali oddajo v vložišču občine do 4. 10. 2010, do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: Ne odpiraj – Ponudba za nakup parcele »B – območje Marof«. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Miklavž na Dravskem polju. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na podlagi opredeljenih kriterijev, izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, bo komisija v roku 10 delovnih dni pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja glede višine kupnine. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 6.2 Javno odpiranje ponudb bo dne 4. 10. 2010, ob 13. uri, v prostorih Občine Miklavž na Dravskem polju (sejna soba, 1. nadstropje), Nad izviri 6, Miklavž na Dravskem polju. 6.3 Z izbranim ponudnikom bo Občina Miklavž na Dravskem polju sklenila pogodbo najkasneje v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Komisija lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine, dobijo interesenti na Občini Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, pri kontaktnih osebah: Suzana Kostanjevec, tel. 02/629-69-27, e-mail: pz@miklavz.si ali Zvonko Fištravec, tel. 02/629-68-31, e-mail: finance@miklavz.si. Odlok o zazidalnem načrtu za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 17/2005) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za novo centralno in stanovanjsko območje na jugu Miklavža (MUV, št. 20/2010) je na vpogled na Občini Miklavž na Dravskem polju in na spletnem naslovu: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showObcina&obcinaID=20 in www.miklavz.si.