Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

4010. Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje ob volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2010, stran 10771.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK Uradni list RS, št. 41/07 in spremembe) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in spremembe) je Občinski svet Občine Šentrupert na 33. redni seji dne 9. 9. 2010 sprejel
S K L E P
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje ob volitvah župana in članov Občinskega sveta Občine Šentrupert v letu 2010
1. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana, ki so kandidirali kandidate oziroma kandidatke na volitvah za občinski svet in župana pripada delno povračilo stroškov volilne kampanje iz proračuna Občine Šentrupert, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobili na volitvah.
2. člen
Višina sredstev, namenjenih za povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom, se določi v proračunu za proračunsko leto 2011 s sprejemom odloka o proračunu.
3. člen
Do delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta, ki so jim pripadli mandati v Občinskem svetu Občine Šentrupert, pripada povrnitev stroškov volilne kampanje v višini 0,33 € za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnih iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
4. člen
Do delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za župana pripada organizatorjem oziroma kandidatom za župana, za katerega je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 € na dobljen glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih sredstev ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnih iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu.
5. člen
Sredstva se organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom povrnejo v 30 dneh na podlagi zahteve po predložitvi poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in Računskemu sodišču.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletnih straneh Občine Šentrupert in na oglasni deski Občine Šentrupert.
Št. 040-0006/2010
Šentrupert, dne 9. septembra 2010
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.