Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 330-0015/2010 Ob-5730/10 , Stran 2413
Okvirna višina razpisanih sredstev je 22.440 EUR (proračunska postavka 11412). Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki kmetij. V šolskem letu 2010/2011 bo znašala štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se nameni za 12 mesecev. Upravičenci do sredstev so udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine Sevnica. Razpis je odprt do 18. 10. 2010. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 18. 10. 2010, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 18. 10. 2010 (datum poštnega žiga na dan 18. 10. 2010). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – Štipendije«. Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Očine Sevnica, po končanju javnega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene oziroma zavržene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. Dodeljena sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010 in 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Celoten javni razpis in razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/161-33, e-mail: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 12. ure.