Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 384/2010 Ob-5760/10 , Stran 2405
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet in področje razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje prvih projektov avtorjev in producentov na področju uprizoritvene umetnosti. Razpis se nanaša na področje ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru: uprizoritvena umetnost. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Cilji razpisa: ministrstvo bo prve projekte na področju uprizoritvene umetnosti v letu 2011 podpiralo v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje kakovostnega dela mladih, šele uveljavljajočih se kadrov na področju uprizoritvene umetnosti (avtorji, producenti). 3. Pomen izrazov Prvi projekti so projekti mladih avtorjev ali producentov na področju uprizoritvene umetnosti, katerih projekti še niso bili sofinancirani na razpisnem področju iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo. Projekt je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2011. Avtorji so fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju in ki v letu 2011 ne bodo presegli starosti 27 let. Producenti so nevladne organizacije s statusom pravne osebe, ki delujejo na razpisnem področju ter niso bile ustanovljene/registrirane pred letom 2006. Registrirane so kot društvo, zavod ali ustanova in izpolnjuje naslednje pogoje: niso ustanovljene z namenom pridobivanja dobička, morebitnega presežka prihodkov nad odhodki pa ne delijo med svoje člane ali uporabnike, temveč ga uporabijo za uresničevanje svojega namena; niso ustanovljene z namenom pridobivanja gospodarske koristi svojih članov ali ustanoviteljev; med njihovimi ustanovitelji ni več kot polovica pravnih oseb javnega prava; so ustanovljene prostovoljno; so pri upravljanju neodvisne od organov oblasti, politike ali gospodarstva. Producenti so lahko tudi fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju, če so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ter v letu 2011 ne bodo presegli starosti 27 let. Uveljavljeni producenti so nevladne organizacije s statusom pravne osebe, ki so bile na področju uprizoritvene umetnosti izbrane na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013 ali JPR-VP-2010–2013. Uveljavljeni producent lahko, skladno s cilji razpisa in zaradi učinkovitosti doseganja teh ciljev, na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja prijavi en projekt mladega avtorja, če ta projekt ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010–2013 oziroma ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013. Prijavitelj projekta je posameznik ali nevladna organizacija, ki izpolnjuje vse splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu. Odgovorna oseba prijavitelja projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi producenta, ki poslovno in vsebinsko predstavlja in zastopa nevladno organizacijo, oziroma posameznik v vlogi avtorja ali producenta (če je vpisan v razvid Ministrstva kot samozaposleni na področju kulture). Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov (stroškov) in prihodkov celotnega projekta, prikazanih v finančni zgradbi, ujemajo. 4. Podpodročja razpisa Razpis na področju uprizoritvene umetnosti obsega naslednji podpodročji: – prvi projekt mladega avtorja, – prvi projekt producenta. 5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da kot avtorji ali producenti na področju uprizoritvene umetnosti še niso bili sofinancirani iz proračuna Republike Slovenije, namenjenega za kulturo (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); – da so fizične osebe (samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki), ki delujejo na razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); – da kot fizične osebe v letu 2011 ne bodo presegli starosti 27 let (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); – da so kot nevladne organizacije, pravne osebe, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da Ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – da kot nevladne organizacije niso bile ustanovljene/registrirane pred letom 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja) – z izjemo uveljavljenih producentov, ki prijavljajo prvi projekt mladega avtorja na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja; – da kot uveljavljeni producenti, ki so bili na področju uprizoritvene umetnosti izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013 ali JPR-VP-2010–2013, prijavljajo največ en projekt mladega avtorja, ki ni vključen v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010–2013, oziroma ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati znotraj izbranega programa na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013; – da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2011 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2010 oziroma za leto 2011 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva oziroma na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Javne agencije za knjigo RS in drugih ministrstev (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja); – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja). 6. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu 6.1. Podpodročje Prvi projekt mladega avtorja: Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt mladega avtorja prijavijo prijavitelji, – avtorji (fizične osebe), ki v letu 2011 ne bodo presegli starosti 27 let, ter prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2011; ali uveljavljeni producenti, ki prijavljajo največ en prvi projekt mladega avtorja, ki bo v celoti realiziran v letu 2011; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €. 6.2. Podpodročje Prvi projekt producenta: Na razpis se lahko na podpodročju Prvi projekt producenta prijavijo prijavitelji, – producenti (nevladne organizacije s statusom pravne osebe), ki niso bili ustanovljeni/registrirani pred letom 2006, ter prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2011; ali producenti (samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva), ki v letu 2011 ne bodo presegli starosti 27 let, ter prijavljajo največ en prvi projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2011; – ki za izvedbo projekta zaprošajo za največ 4.000,00 €. 7. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na Ministrstvu imenuje ministrica. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! 8. Razpisni kriteriji 8.1. Podpodročje Prvi projekt mladega avtorja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8.2. Podpodročje Prvi projekt producenta: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: kriteriji za posamezna razpisna podpodročja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so namenjena razpisu. 10. Predvidena vrednost: predvidena vrednost razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za predmet razpisa, oznaka JPR-PP-2011 je 25.000 €. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2011 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. 12. Razpisni rok: razpis se prične 17. 9. 2010 in se zaključi 18. 10. 2010. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec); – prijavni obrazec 2 (originalne izjave); – prijavni obrazec 3 (obrazca po podpodročjih z navedbo obveznih prilog). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 3, – obvezne priloge, navedene v posameznih prijavnih obrazcih. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure, ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog 14.1. Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno podpodročje ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni Ministrstva na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 18. 10. 2010, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-PP-2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež). 14.2. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 18. 10. 2010 oziroma do tega dne v poslovnem času Ministrstva ni bila predložena na vložišču glavne pisarne Ministrstva za kulturo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. 14.3. Prijavitelj lahko vlogo spreminja in dopolnjuje do preteka razpisnega roka. Dopolnitev oziroma sprememba mora biti označena, na katero vlogo se nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na ovojnici na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve oziroma spremembe vlog, – vloge, ki niso popolne. 15. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil mag., Mojca Jan-Zoran, mojca.jan-zoran@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko pisno po elektronski pošti oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo 27. 9. 2010, ob 10. uri, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno v točki 13. 17. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 25. 10. 2010, ob 10 uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.