Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2010 z dne 17. 9. 2010

Kazalo

Št. 10092010 Ob-5749/10 , Stran 2433
1. Naročnik: Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., (v nadaljevanju: Borzen), Dunajska 128a, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 1613383000, identifikacijska številka: SI27799468. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb: nakup poslovnih prostorov za potrebe družbe Borzen. 3. Pogoji in zahteve: a) Poslovni prostori se morajo nahajati v Ljubljani, v območju znotraj obvoznice oziroma v njeni neposredni bližini (do 250 m), in morajo biti dostopni z avtobusom mestnega potniškega prometa. b) Poslovni prostori so lahko novi ali rabljeni. c) Poslovni prostori morajo imeti uporabno dovoljenje za poslovne prostore. d) Poslovni prostori se lahko nahajajo v objektu, ki je namenjen zgolj poslovni dejavnosti ali mešanem poslovno-stanovanjskem objektu. Prednost imajo objekti, ki služijo zgolj poslovnemu namenu. e) Poslovni prostori (pisarne, sejne sobe, ostali zahtevani prostori in pripadajoče komunikacije, ki so v izključni uporabi kupca) morajo tvoriti funkcionalno zaključeno celoto. Prednost imajo objekti, ki lahko zagotovijo celotno površino v eni etaži. f) Upravljanje objekta mora biti urejeno. Upravnik objekta, ki je novogradnja oziroma je objekt v garancijski dobi, ne sme biti investitor ali z investitorjem povezana oseba v smislu Zakona o gospodarskih družbah. g) Potrebe po poslovnih prostorih so naslednje: Skupna površina poslovnih prostorov z upoštevanimi površinami pisarn in z vključenimi površinami komunikacijskih in drugih prostorov, ki bodo predmet nakupa v izključni uporabi kupca, mora biti večja od 550 m2. Površina skupnih delov stavbe v ponudbi ne sme biti zajeta. Poslovni prostori morajo obsegati prostor za vsaj 35 delovnih mest, pri čemer je lahko v posameznih pisarnah prostor za več oseb. Minimalno število pisarn mora znašati vsaj 18. Prednost imajo prostori, v katerih lahko ponudnik zagotovi večje število delovnih mest od minimalno predvidnega števila. Naročnik ima glede ponujenih prostorov naslednje preference glede razporeditve velikosti pisarn: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dodatno morajo prostori obsegati še čajno kuhinjo, sanitarije, sobo za strežnike s tlorisom vsaj 3x4 m ter tudi druge pomožne prostore. Naročnik bo izvedel oceno primernosti poslovnih prostorov glede na notranjo organizacijo naročnika in obstoječo sistemizacijo delovnih mest. Poslovni prostori, ki omogočajo kasnejšo pridobitev dodatnih pisarniških površin, imajo prednost. Razmerje med pisarniškimi in drugimi prostori mora biti vsaj 70:30 v korist pisarniških prostorov oziroma morajo pisarniški prostori obsegati najmanj 70% minimalne površine, ki je določena na 550 m2. h) Parkirna mesta Parkirna mesta so lahko predmet ponudbe za nakup ali najem. Kolikor ponudnik ne more zagotoviti parkirnih mest, mora navesti mesečni strošek najema parkirnega mesta v poslovni stavbi ali njeni bližini (do 250 m oddaljenosti); razpoložljivost vsaj 10 parkirnih mest mora biti zagotovljena; parkirna mesta so lahko v stavbi ali na prostem. i) Elektro in mrežne instalacije – Posamezno delovno mesto mora imeti vsaj 3 mrežne in vsaj 4 električne vtičnice. Pri tem morajo biti vse komponente kabelskega razvoda kategorije 6. Poslovni prostor mora omogočati priklop dveh UPS naprav priključne moči 10kW ter vgraditev dveh klimatskih naprav priključne moči 7kW za potrebe računalniškega centra. Nazivna vrednost glavnih varovalk naj znaša vsaj 3x50A. Poslovni prostori so lahko opremljeni ali neopremljeni. Naročnik bo kupil nepremičnine po ceni za neopremljene prostore oziroma bo ponudbe primerjal na podlagi cene neopremljenih poslovnih prostorov. V primeru ponudbe za opremljene prostore mora ponudnik ločeno prikazati ceno za opremo, pri čemer naročnik opreme ni dolžan kupiti. 4. Kriteriji za izbor a) Ponudbena cena; b) Ustreznost poslovnih prostorov glede na izpolnjevanje zahtev; c) Ustreznost lokacije: pogostost in kvaliteta javnega prometa, dostopnost javnega programa (restavracije, trgovine, hoteli, konferenčni objekti, banke …), kvaliteta delovnega okolja. Prednost imajo poslovni prostori, ki niso v poslovno industrijskih conah ali v okviru nakupovalnih središč, bližina obvoznice je prednost. d) Ustreznost rešitve organizacije tlorisa poslovnih prostor glede na potrebe delovnega procesa naročnika; ponudniki lahko pridobijo na vpogled obstoječo sistemizacijo delovnih mest. e) Dnevna svetloba v pisarniških prostorih je obvezna, v sejnih sobah pa predstavlja prednostni kriterij. f) Sposobnost zagotovitve bremen prostega prenosa lastninske pravice na nepremičnini mora biti izkazana že v ponudbi. Borzen si pridržuje pravico, da s ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe, izvede dodatna pogajanja. 5. Rok za sklenitev pogodbe Rok za sklenitev pogodbe je 30. 11. 2010, rok za predajo nepremičnine v posest pa 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma najkasneje 8. 12. 2010. 6. Plačilni pogoji: plačilni pogoji bodo dogovorjeni v okviru pogajanj. 7. Ponudbena cena Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Parkirna mesta niso nujno predmet ponudbe. V primeru nakupa parkirnih mest se bo število le teh določilo v okviru pogajanj. Za rabljene poslovne prostore je potrebno navesti povprečno višino mesečnih obratovalnih stroškov na m2 površine. Povprečje se računa za zadnji dve leti uporabe poslovnih prostorov oziroma če je nepremičnina novejša za celotno obdobje obratovanja nepremičnine. Za nove poslovne prostore mora ponudnik navesti oceno višine mesečnih obratovalnih stroškov na m2 površine. Ponudbena cena za najem parkirnih mest mora biti prikazana na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudbena cena za nakup parkirnih mest mora biti prikazana na naslednji način: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Način, mesto in čas oddaje vseh ponudb Ponudniki morajo ponudbe pripraviti v slovenskem jeziku, ki jih predložijo v papirni obliki najkasneje do 10. ure, dne 4. 10. 2010, na naslov Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., Dunajska 128a, SI-1000 Ljubljana, priporočeno po pošti s povratnico ali osebno v tajništvo naročnika. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: zbiranje ponudb za nakup neopremljenih ali opremljenih poslovnih prostorov za potrebe družbe Borzen, d.o.o., številka: JZP NPP-1004/2010 s pripisom Ne odpiraj – Zbiranje ponudb! Na zadnji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 9. Pogoji za pristop k oddaji ponudbe Zainteresirani ponudniki morajo ponudbi predložiti vsaj naslednjo dokumentacijo: – ZK izpisek za predmet ponudbe, ki ne sme biti starejši od 15 dni od roka za predložitev ponudb; – kopijo Uporabnega dovoljenja za poslovno stavbo; – tloris poslovnih prostorov oziroma tloris idejne rešitve poslovnih prostorov, kolikor prostori še niso dokončani oziroma jih je potrebno za potrebe naročnika prilagoditi; – seznam vseh prostorov z navedbo kvadratur in seštevkov vseh prostorov; – dokazila o morebitni obnovi, kolikor so bili prostori prenovljeni v zadnjih petih letih; – dokazila o višini obratovalnih stroškov oziroma metodologija izračuna višine obratovalnih stroškov za nove stavbe. Če ponudniki ne bodo predložili zgoraj navedenih dokumentov, jih Borzen lahko pozove k dopolnitvi ponudbe. Kolikor ponudbe ne bodo dopolnili v skladu z zahtevo Borzena in v določenem roku, bo njihova ponudba izločena iz ocenjevanja. 10. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb ne bo javno. Borzen si pridržuje pravico, da s ponudniki, ki bodo podali ustrezne ponudbe, izvede dodatna pogajanja. Naročnik si po prejemu vseh ponudb pridržuje pravico preveriti tudi druge ponudbe na trgu, pri čemer bo pri preverjanju takšnih ponudb upošteval kriterije iz tega javnega poziva. Stroške priprave ponudbe nosijo ponudniki. 11. Dodatne informacije in vprašanja Dodatne informacije lahko dobite pri naročniku, in sicer je kontakta oseba Aleš Jurak, tel 01/620-76-07, e-pošta: ales.jurak@borzen.si. Dodatne informacije je mogoče dobiti do dne 30. 9. 2010, do 13. ure. 12. Ustavitev postopka: naročnik lahko ves čas trajanja postopka, le tega prekine ali ustavi, brez obrazložitve in brez obveznosti do ponudnikov, ki so oddali ponudbe. V takem primeru naročnik ponudnikom ni dolžan povrniti nobenih stroškov, ki bi jih ponudniki utrpeli pri pripravi ponudbe, ali povrniti škode, ki bi ponudnikom nastala v zvezi s tem postopkom. 13. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo veljati do vključno 30. 11. 2010.